Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Програма „Помощ за пенсиониране” през 2017 година

Програма „Помощ за пенсиониране” през 2017 година

Програма „Помощ за пенсиониране” през 2017 година   - изображение

Вероятно сте съгласни, че сигурността в професионалното развитие се нуждае от подкрепа, за да се осигури своеобразен плавен преход между отделните етапи от трудовата дейност.

За съжаление, в страната ни застаряващото население, както и „мрачните” демографски тенденции, са сред реалните заплахи за икономическата и фискалната стабилност в дългосрочен план. Нужно е да се предприемат действия, за да се увеличи броя на участниците в трудовия пазар сред по-възрастните работници. Приобщаването и задържането на работа на безработните българи на възраст над 58 години е необходимо, тъй като налице е отрицателният естествен прираст, налагащ участието на хората от по-високите възрастови групи като своеобразен резерв за предоставянето на труд. Уви, това е ситуацията в страната ни към днешно дата.

Друга отличителна подгрупа сред по-възрастните ни безработни сънародници е тази на хората, на които не им е достигнала възраст или трудов стаж, за да придобият право да се пенсионират.

За да помогне на тези хора държавата ни е създала програмата „Помощ за пенсиониране”.  Тя е разработена съгласно условията на чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта и се реализира при спазването на разпоредбите в чл. 16, т. 1, чл. 16а, ал. 1  и чл. 56 от същия закон. Основни принципи на програмата целят да не допуснат дискриминацията, основаваща се на етническа принадлежност, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност. Трябва да се осигури партньорство с институциите на местно, национално и общинско. Финансирането се осигурява от Държавния бюджет в съгласие с Националния план за действие по заетостта. Осигурено е правото на труд при спазването на заложените законови разпоредби относно здравословните и безопасни условия на труд. Гарантирана е доброволността при участието в програмата, както и превеждането на месечни работни възнаграждения на хората, включени в нея.

Целите на програмата включват помощ по време на прехода от безработица към работа и пенсионирането на безработни българи над 58 г., търсещи си работа и имат регистрация в ДБТ. По този начин се осигурява заетост (за период от не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца) на безработните лица над 58 г., регистрирани в ДБТ. Тази програма подобрява възможностите на сънародниците ни, включени в нея, да придобият право на пенсионно възнаграждение по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, осигурява помощ за периода на преход от безработица към работа и пенсионирането на хората от целевата група. Освен това, чрез „Помощ за пенсиониране” се редуцира социалното напрежение и се осигурява трудовата реализация на безработните, които са в неравностойно положение на трудовия пазар.

Институции, взели участие в програмата

Това са сънародниците ни над 58 г., търсещи работа и имащи регистрация в ДБТ, хората с висок образователен статус и квалификация. Те могат да работят като консултанти за подпомагане на работодателите, за да се предава качествено трудовият опит между поколенията.

С Програмата са ангажирани всички български общини, а Дирекциите “Бюро по труда” съставят и предоставят списъци на безработните, отговарящи на условията за участие в нея.

Всички работодатели, решили да се включат в „Помощ за пенсиониране”  са частните и държавни предприятия, юридическите лица с нестопанска цел, общинските администрации, общинските предприятия и другите, отговарящи на изискванията по чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.

Програмата е финансирана от държавния бюджет на основание чл. 16, т. 2 от ЗНЗ, а Дирекциите “Бюро по труда” трябва да имат сключени договори с участващите работодатели, спазващи принципите на законосъобразност, равнопоставеност и прозрачност.

Безработните лица, които имат желание да се включат в програмата и са заявили писмено съгласието си, имат възможност да сключат трудов договор на непълно работно време. Работодателите имат ангажимент да наемат безработните ни сънародници за период не по-малък от 3 месеца и не повече от 24 месеца, за да могат те да достигнат изискуемата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО.

Освен това, хората, участващи в „Помощ за пенсиониране”, но не са успели да придобият пенсионно право (за стаж и възраст по чл. 68 от КСО, поради направени промени в нормативната уредба или вследствие на прекратяване на трудовото им правоотношение без тяхно виновно поведение), имат възможност да продължат да участват до придобиване на право на пенсия. В този случай максималният срок отново е до 24 месеца.
 
Институциите, участващи в програмата са: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция “Инспекция по труда”, Дирекции “Регионална служба по заетостта”, Дирекции “Бюро по труда”, Дирекции “Регионална служба по заетостта”, Комисии по заетостта Съвет за сътрудничество и работодателите. Всяка от тях е ангажирана с определени задачи.

Институцията,  разработила програмата, е Министерство на труда и социалната политика, а министърът на този ресор утвърждава Програмата съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗНЗ. При необходимост той може да издаде заповед за евентуални промени в програмата.

Финансовите средства, нужни за реализирането на „Помощ за пенсиониране”, са за сметка на бюджета за активна политика на пазара на труда за съответната година.

Агенцията по заетостта пък разпределя нужните средства за реализирането на Програмата по региони, контролира изпълнението, реализира и методическо ръководство, координацията и организацията по прилагането на Програмата.
 
Изпълнителна агенция “Инспекция по труда” контролира употребата на предоставените по Програмата средства, в съгласие със законовите разпоредби, тя проследява и дали работодателите, участващи в Програмата спазват трудовите условия и законодателство.
 
Дирекциите “Регионална служба по заетостта” подкрепят методически и помагат  на Дирекциите “Бюро по труда” при реализацията на Програмата. Превеждат необходимите средства по сключените договори между регионалните  дирекции „Бюро по труда” и работодателите.

Дирекциите “Бюро по труда” пък са задължени за предоставят информация и консултации както на безработните, така и на работодателите относно условията за участие в Програмата. В тези институции се съставят списъците на хората, отговарящи на условията за участие. Там се приемат и заявките на работодателите за наличните работни места, провежда се и началният подбор на безработните към отделните работодатели. В Дирекциите се сключват договорите с работодателите за финансиране по Програмата.

На територията на дирекциите „Регионална служба по заетостта” се заявява какви следва да бъдат средствата, необходими за изпълнение на Програмата. Тази институция контролира и дейностите на работодателите и наетите от тях лица. Служителите от „Регионална служба по заетостта” дали договорът по Програмата се спазва. Те информират заинтересованите институции по въпросите за реализацията на „Помощ за пенсиониране”. Реализирането, мониторингът и контролът на дейностите по програмата се осъществява от Комисиите по заетостта, а Съветът за сътрудничество наблюдава и контролира реализацията на Програмата.
 
Работодателите, обвързали дейностите си с  „Помощ за пенсиониране” трябва редовно да подават заявки към Дирекциите “Бюро по труда” за наемането на безработните лица по Програмата. Те трябва да имат договор със съответната Дирекция “Бюро по труда” за предоставянето на средства по Програмата.

Сключват се трудови договори по Кодекса на труда с безработните лица, които са  насочени от Дирекции “Бюро по труда”, за срок не по-малко от 3 месеца и не повече от 24  месеца. След това работодателите плащат трудовите възнаграждения за отработеното време на наетите по лица съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. На наетите се гарантира полагаемото здравно осигуряване. Разходите, непоети от Държавния бюджет се покриват от работодателите.

Финансирането на „Помощ за пенсиониране” се реализира от  Програмата от Държавния бюджет съгласно съдържанието на чл. 16, т. 6 и чл. 31 от ЗНЗ. На всички работодатели, наели чрез трудов договор безработни лица на работа по Програмата, следва да бъдат предоставени средства от Държавния бюджет за:
- работни заплати за отработеното време, в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за съответната календарна година.

Това касае наетите на длъжности, за които минималното образователно и квалификационно ниво (съгласно НКПД) е дефинирано като завършена степен на висше образование. В това число попадат и работещите на длъжности, за които не изисква завършена степен на висше образование. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск се превеждат по чл.155 или 319 от КТ и по чл.40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Програмата се финансира и от дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО: “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Общо заболяване и майчинство”, тези за Националната здравноосигурителна каса върху полученото (включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване), както и от парите за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, хората, включени в Програмата, не са осигурени за безработица. Парите се предоставят за всички лица, наети по Програмата, за периода, за който са били на работа, но за не повече от 24  месеца.

Работодателите следва да предоставят средствата за:

- всички материални разходи по обезпечаването откритите работни места по Програмата;

- за задължителните плащания по Кодекса на труда и осигуровките върху тях, непоети от Държавния бюджет.

Добре е да се има предвид, че Програмата се реализира до края на 2017 г., а бюджетът ú се утвърждава с НПДЗ. След анализите на изпълнението, според постигнатите резултати и при реална необходимост, действието може да се продължи.

Като резултати от реализацията на дейностите по Програмата през 2017 г. може да се очаква:

- трудова заетост за общо 537 лица;

- помощ за безработните при интеграция на трудовия пазар, подобряване на възможностите им за придобиване на право на пенсия;

- икономисват се средства за социално подпомагане;

- реализират се на трудовия пазар висококвалифицирани кадри, има приемственост между поколенията.

Източник: mlsp.government.bg

Снимка:UT News - The University of Texas at Austin

По статията работи: Виктория Милова

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияАнкетиСоциални грижиЛюбопитноОрганизацииЛайфстайлНовиниЗдравни съвети