Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Видове пенсии и документи за получаването им

Видове пенсии и документи за получаването им

Видове пенсии и документи за получаването им - изображение

Размерите на пенсионното възнаграждение, изчисляващи се на база осигурителен стаж и възраст се определят, като доходите, от който се съставят пенсиите, се умножат със сумата, образувана от един процент на година натрупан осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. Доходите, от който те се изчисляват, се определят, като средномесечните осигурителни доходи за страната от предходната година се умножават по персоналните коефициенти на лицето. Индивидуалните коефициенти се сумират от доходите на лицето, върху който се внасят осигурителните вноски за периода от три последователни години за последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. според избора на лицето и от доходите за периода след тази дата до неговото пенсиониране.

За изчисляването на индивидуалните коефициенти е нужно:

1. Съотношението между средномесечните осигурителни доходи на лицата за времето до 31 декември 1996 г. и средномесечното трудово възнаграждение за страната за същия период, обявени от Националния статистически институт;

2. Съотношението между средномесечните осигурителни доходи на лицата за периода след 31 декември 1996 г. и средномесечните осигурителни доходи за страната за същия период.Всяко от тези съотношения следва да се умножи по съответния брой месеци, за които те са установени, а сборът от получените произведения се дели на общия брой месеци, включени в двата периода. Когато лицата не са работили след 1 януари 1997 г., индивидуалните коефициенти са равни на съотношението по т. 1. Когато базисните периоди са изцяло след тази дата, индивидуалните коефициенти са равни на съотношението по т. 2. Сумата на личното пенсионно възнаграждение на база осигурителен стаж и възраст не би могла да е по-малка от 115 на сто от социалното пенсионно възнаграждение за старост.

Необходими документи за получаване на пенсионно възнаграждение

1. Заявление по образец.

2. Документи, отразяващи наличието на осигурителен (трудов) стаж и документи за преустановяването на осигуряването.

3. Документи относно осигурителните доходи.

Трябва да се предостави документация за брутните трудови възнаграждения или доходи, върху които са се внасяли осигурителните вноски за избраните от лицето три последователни години (от последните 15) осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г. За времето след тази дата до датата на фактическото пенсиониране трябва да се представят документи за брутните трудови възнаграждения или доходи, на чиято база се внасят и вноските за осигурителния стаж. За периода от 1 януари 2000 г. следва да се впише и годишното брутно работно възнаграждение или доходите, върху които се внасят осигурителните вноски.

Видове пенсии и документи за получаването им

Наследствени пенсии

Правомощието за получаване на наследствено пенсионно възнаграждение имат всички деца, преживелият съпруг, както и родителите, ако не са получавали лична пенсия. Наследствените пенсионни възнаграждения се определят процентно от размера на полагаемата персонална пенсия на починалото осигурено лице. При един наследник тя е в рамките на 50 %, при двама наследници – 75%, при трима и повече наследници - 100%. Тя се превежда общо на правоимащите лица и се разделя поравно помежду им, като в случаите на смърт на двамата родители (осиновители) децата могат да се възползват от правото си на наследствена пенсия, определяща се от сбора на пенсионните възнаграждения на починалите. Всички деца на починалото лице имат право на наследствена пенсия до момента, в който навършат осемнадесет годишна възраст. След нейното навършване все още могат да вземат наследствената пенсия ако са студенти (за периода на обучение). Към това се включват случаите, в които децата на починалото лице са на наборна военна служба, но не по-късно от двадесет и шест годишна възраст, както и над нея ако имат процент на инвалидизация. Преживелият съпруг също може да ползва наследствената пенсия. Родителите имат право на наследствена пенсия от своите деца, ако са навършили определена възраст.

Родителите на лицата, починали по време своята наборна военна служба, имат правомощието да получат наследствена пенсия, без значение от тяхната възраст.

Видове наследствени пенсии:

При смърт на осигуреното лице на наследниците следва да се отпусне пенсия, съответстваща с вида на личната пенсия за общо заболяване или поради трудов инцидент или професионално заболяване, която починалото лице би получило като инвалид със загубена трудоспособност повече от 90 %. Когато то е придобило право да ползва пенсия на база осигурителен стаж и възраст, на всички наследници следва да се отпусне наследствено пенсионно възнаграждение, изчислено от полагаемата пенсия за осигурителен стаж и възраст, в случай че това е по-благоприятно за тях.При смъртта на пенсионер, получавал персонална пенсия за инвалидизация вследствие на общо заболяване, трудов инцидент или професионално заболяване, размерите на наследствената пенсия се определят от пенсията за инвалидност поради загуба трудоспособност повече от 90 %.При смъртта на военнослужещи, изпълняващи своята наборна военна служба на техните наследници се полага пенсионно възнаграждение, като за основа за което се вземат размерите по чл. 86, ал. 1. равни на следващата се пенсия за военноинвалидност при намалена трудоспособност над 90%.Добавка към пенсионното възнаграждение на починал съпруг

Пенсионерите имат право на добавка в рамките на 20 % от пенсията или сбора от пенсионните възнаграждения на починалия съпруг (съпруга). Тази добавка не би могла да се получава заедно с наследствената пенсия от същия наследодател.

Необходими документи за отпускането на наследствена пенсия:

1. Удостоверение за наследници

2. Когато единствените наследници са деца над 18 годишна възраст до навършване на 26 години, ако продължават да учат, следва да предоставят уверение от съответното учебно заведение.

3. За инвалидизираните деца наследници е необходимо експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), придружено от всички нужни данни за определянето на правомощието и сроковете на пенсионното възнаграждение.

4. За ненавършилите изискващата се възраст преживели съпрузи и са нетрудоспособни също трябва да притежават експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), съдържащо нужните данни за определянето на правото и сроковете на пенсионното възнаграждение.

5. За децата е необходима декларация, че не са осиновени, а за преживелите съпрузи – декларация, свидетелство за граждански брак;

6. Родителите на починалото лице се нуждаят от декларация, отразяваща че не получават персонални пенсии, не са лишени от родителски права, документи, които удостоверяват, че са родители – акт за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината.

7. Родители на лица, които са починали по време на наборна военна служба се нуждаят от документи, издадени или заверени от определеното поделение, удостоверяващи, че кончината е настъпила по време на военната служба.

Пенсия за особени заслуги към държавата и нацията следва да се отпусне от Народното събрание по предложение на Министерски съвет, който определя условията и последователността, според които в изключителни случаи би могла да се отпусне пенсия на определени лица.

Социална пенсия за старост

Правото на социална пенсия за старост имат всички лица, които навършили седемдесет години, когато годишните доходи на член от семейството са по-малки от сбора на гарантираните минимални доходи, установени за България през последните 12 месеца преди фактическото искане за пенсия. Размерите на социалното пенсионно възнаграждение за старост, както и последователността за получаването му се определят от Министерски съвет след постъпило предложение от Министерство на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.

Пенсия за инвалидизация

Пенсионните възнаграждения за инвалидизация се отпускат след подаване на писмено заявление от заинтересованото лице. При подаване на това заявление заинтересованото лице трябва да предостави документация, удостоверяваща натрупания трудов стаж, както и документи, отразяващи осигурителните доходи за изчисляването на пенсионното възнаграждение. Документите, нужни за отпускането на пенсия за инвалидизация, са идентични с тези за отпускане на пенсия на база осигурителен стаж и възраст. Основната разлика е, че при отпускането на инвалидната пенсия трудовият стаж не следва да бъде категоризиран и е необходимо да се предостави и експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), от което е видимо, че заинтересованото лице има загубена трудоспособност 50 или над 50%.Разлика се констатира и още от факта, че за да се отпусне пенсия за инвалидизация не е нужно лицето да бъде уволнено. Получаването на компенсация за безработица също не се определя като пречка за отпускане и получаване на пенсия за инвалидизация. Към заявлението за отпускането на персонална пенсия следва да се предоставят и документи за осигурителен стаж и брутно работно възнаграждение до фактическата дата на инвалидизация. Ако заинтересованото лице притежава положен трудов стаж след дата на инвалидизацията, то той може да бъде зачетен като трудов, но размерите на пенсионното възнаграждение към фактическата дата на инвалидизация се определя само от осигурителните доходи преди датата на инвалидизиране.

Изчисляване на размера пенсията за инвалидизация вследствие на общо заболяване се осъществява както при това на база осигурителен стаж и навършена възраст, но има определена особеност при определянето на осигурителния стаж. Ако към датата на инвалидизация заинтересованото лице е на възраст по-малка от минималната, нужна за придобиването на правото за придобиване на пенсия на база осигурителен стаж и възраст (63 години за мъжете и 60 години за жените). Разликата между възрастта на заинтересованото лице и изискваната възраст може да се признае за осигурителен стаж.

Тези признати години и месеци осигурителен стаж влизат в специалната формула за определянето размерите на пенсията със следните коефициенти:

- при намалена трудоспособност над 90 % – 0,9;

- при намалена трудоспособност от 71 до 90 % – 0,7;

- при намалена трудоспособност от 50 до 70,99 % – 0,5.

Ако изчислените по този начин размери на пенсиите за инвалидизация вследствие общо заболяване са по-малки от защитените минимални размери за този вид пенсия, тя следва да се определи по следния начин:

- при намаляване на трудоспособността над 90 % – 115 % от минималните размери на пенсионното възнаграждение;

- при намаляване на трудоспособността от 71 % до 90 % – 105% от минималните размери на пенсионното възнаграждение;

- при намаляване на трудоспособността от 50 % до 70,99 % – 85 % от минималните размери на пенсионното възаграждение;

При определянето на размерите на пенсиите за инвалидизация вследствие на трудов инцидент и професионално заболяване в споменатата по-горе формула не участва продължителността на осигурителния стаж.

Средномесечните осигурителни доходи за 12-те месеца преди този на отпускането на пенсионното възнаграждение се умножава по индивидуалния коефициент, получен по същата методика и следните коефициенти:

- при намаляване на трудоспособността над 90 % – 0,4;

- при намаляване на трудоспособността от 71 до 90 % – 0,35;

- при намаляване на трудоспособността от 50 до 70,99 % – 0,30.

Размерите на пенсионните възнаграждения за инвалидизация вследствие трудов инцидент и професионално заболяване не би могло да е по-малко от размерите, изчислени като за пенсионно възнаграждение за инвалидизация заради общо заболяване.

Ако изчисленият по този начин размер на пенсията за инвалидизация вследствие трудов инцидент и професионално заболяване е по-малък от минималните размери за този вид пенсия, тя следва да се определи в следните проценти от минималния размер по Чл. 70, Ал. 7 Кодекса за социално осигуряване:

- при намаляване на трудоспособността над 90% – 125 %;

- при намаляване на трудоспособността от 71% до 90% – 115%;

- при намаляване на трудоспособността от 50 до 70,99 на сто – минималния размер по Чл. 70, Ал.7

Нужните документи за отпускане на инвалидни пенсии, изчислени на база осигурителни доходи, са следните:

1. Молба – заявление по образец;2. Документи, доказващи наличието на осигурителен (трудов) стаж – трудова книжка, осигурителна книжка, удостоверение за трудов стаж;3. Документи за брутни трудови възнаграждения или доходи, на чиято основа се внасят осигурителните вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г. и за брутните трудови възнаграждения или доходи, върху които се внасят осигурителните вноски за осигурителен стаж след тази дата до дата на фактическото пенсиониране;4. Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК), имащо всички нужните данни за определянето на право, размер и срок на пенсионното възнаграждение.

Още по темата:

5.0, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеЛайфстайлАнкетиЛюбопитноСпортСнимкиИсторияНовиниЛеченияПсихологияЛичностиОрганизацииЗдравни съветиРецептиХранене при...Ботаника