Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Допълнително пенсионно осигуряване

Допълнително пенсионно осигуряване

Допълнително пенсионно осигуряване - изображение

В България е въведен т.нар. тристълбов модел на пенсионно осигуряване. Съставът му е следния:
Държавно обществено осигуряване – първи стълб.
Включва т.нар. разходопокривен (единодушен) принцип. Управлението му се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ). Работещите внасят определена сума. Тя постъпва във фонд "Пенсии" на НОИ и чрез нея се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. Осигуряването е задължително и обхваща всички работещи българи.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване – втори стълб.
Изгражда се на капиталова основа. Сумите от всяко осигурено лице се трупат по негова лична партида, като на нейна база се изчислява пенсията му. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се изпълнява от частни пенсионноосигурителни дружества чрез управлението от тях на универсални и професионални пенсионни фондове. В универсален пенсионен фонд се осигуряват всички работещи, които са родени след 31.12.1959 г., а в професионален – всички работници, полагащи труд от І и ІІ категория, независимо от възрастта им. Осигуряването и в този фонд е задължително.
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – трети стълб.
Неговият принцип на действие също е капиталов. Сформирането му е аналогично като при допълнителното пенсионно осигуряване. Управлението се осъществява от същите пенсионноосигурителни дружества. Участието в тези фондове тук обаче е доброволно и в тях може да се осигурява всеки, който е навършил 16 години.
Естество на пенсионно осигурителните дружества.
Допълнителното пенсионно осигуряване функционира така, че да обхваща вторите два стълба на пенсионно осигурителната система. Осъществяването на дейностите се извършва чрез участие във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които се учредяват и върху тях се упражнява контрол от пенсионноосигурителни дружества. Те са акционерни дружества и се лицензират от Комисията за финансов надзор (КФН). Капиталът от 5 млн. лв. е минимален за фонда и трябва да е внесен изцяло в парични средства. Кодексът за социално осигуряване (КСО) има високи изисквания към акционерните дружества и управляващите ги лица.
Тези дружества могат да се управляват от универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд, както и доброволен фонд по професионални схеми след получаване на отделно разрешение за това. Дружеството има право да управлява единствено по един вид от съответния фонд. То не може да извършва други дейности, освен допълнителното пенсионно осигуряване. Пенсионният фонд е със статут на самостоятелно юридическо лице, отделено от управляващото го дружество. За него то е длъжно да води отделно счетоводство и финансови отчети.
Включването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява едва след сключването на осигурителен договор между двете страни –осигуряващото се лице и пенсионносигурителното дружество. В случаите, когато лицето не е избрало даден фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в тримесечен срок от възникването на задължение за осигуряване, то се разпределя служебно в такъв фонд. В доброволния пенсионен фонд  лицето може да бъде осигурявано и по действието на договор с дружеството, който е сключен в негова полза от работодател или друг вид осигурител.
Работодателите депозират сумите за задължително пенсионно осигуряване в Националната агенция за приходите, разпределяща ги между НОИ и пенсионния фонд, осигуряващ лицето. Сумите за професионалните пенсионни фондове са за сметка на работодателите изцяло, докато при универсалните пенсионни фондове вноските се разпределят между работника и неговия работодател. Сумата, предвидена за доброволно осигуряване постъпва директно по банкова сметка на доброволния пенсионен фонд, като според желанието на работника, работодателят е длъжен да удържа от заплатата му индивидуална лична вноска и да я преведе на фонда.
Пенсионните фондове не носят отговорност за загуби свързани с дейностите на основалото ги дружество. Техните активи не могат да бъдат придобити по давност. Те се съхраняват в банка-попечител, спазваща законов ангажимент да не изпълнява разпоредби за инвестиране в активи, различни от определените в КСО, и да сигнализира на КФН за нарушения от страна на пенсионноосигурителното дружество.
Приоритетна задача на дружество е да инвестира постъпленията от осигурителните вноски. Кодексът за социално осигуряване изрично регламентира финансовите инструменти, в които се влагат средства на пенсионния фонд, като се предвиждат и количествени ограничения за инвестиции във всеки от тях и ограничения на инвестициите в един емитент.
С цел адекватна защита на интересите на осигурените лица, в закона са заложени конкретни забрани и ограничения, обвързващи се с предотвратяването на конфликти на интереси при инвестиране на финансовите средства на пенсионните фондове.
Актюерското обслужване на пенсионноосигурителното дружество се извършва от доказан актюер, имащ призната правоспособност от КФН. Той разработва биометричните таблици (по-специално тези за смъртност). На тяхна основа се изчислява размерът на отпускащите се от фонда пенсии, и отговаря за правилното изчисляване на задълженията към осигурените лица, пенсионерите и наследниците им. Всяко пенсионноосигурително дружество има служба за вътрешен контрол, следяща законосъобразното функциониране на дейността му.
Министерството на труда и социалната политика участва в разработването и координирането на българската политика относно общественото осигуряване, а надзор върху пенсионноосигурителните дружества се осъществява от Комисията за финансов надзор и нейният заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиОрганизацииЛайфстайлНовиниЛюбопитноСнимкиЗдравни съветиНормативни актове