Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Хора с увреждания Права на военноинвалидите и военнопострадалите

Права на военноинвалидите и военнопострадалите

Права на военноинвалидите и военнопострадалите - изображение

Военноинвалиди дефинираме като лица, които по една или друга причина са получили трайни увреждания, водещи до инвалидизация, като те са се случили, докато са изпълнявали и реализирали военните си задължения към Република България.

Основните права на военноинвалидите и военнопострадалите се описват детайлно в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Те са следните:

Чл. 14. Военноинвалидите и военнопострадалите, които не могат сами или с помощта на своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на социално подпомагане при условия и по ред, установени със Закона за социално подпомагане.

Това е едно от основните права на тази група от граждани на Република България. Този тип права се предоставят и гарантират от Дирекциите за „Социално подпомагане“.

Чл. 15. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като заплащат 25 на сто от цената им, а военнопострадалите по смисъла на чл. 4, т. 1 и 4 заплащат 50 на сто от цената им. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

Лекарствените препарати се предоставят от Министерство на здравеопазването, в лицето на Национална здравноосигурителна каса. Останалата част от цената се поема от държавата.

(2) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто имат правото по ал. 1, като заплащат 50 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

(3) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 2 се ползват от него.

(4) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 1 и 2 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

(5) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната, определя с наредба реда за получаване и заплащане на лекарствените продукти по ал. 1 и 2.

Чл. 16. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни и профилактика и рехабилитация до 30 дни веднъж годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и "Профилактика, рехабилитация и отдих" - ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет.

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 имат право на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници:

1. два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут с железопътния и автомобилния транспорт в страната;

2. неограничен брой пътувания по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, където живеят;

3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена в цялата страна с, изключение на допълнителните автобусни линии.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.)

(3) Компенсирането на безплатните или намалени цени пътувания се извършва по ред и начин, определени в Закона за автомобилните превози и в Закона за железопътния транспорт.

Чл. 18. Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност имат право на месечна целева помощ за телефонни услуги в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход.

Този вид социални придобивки и помощи за военноинвалиди (от Чл.16 до Чл.18) се получават след подаване на определен набор от документи в местната дирекция за „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

Чл. 19. (1) Военноинвалидите се настаняват с предимство в специализираните институции за социални услуги.

(Доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 се ползват с предимство от услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

(2)Чл. 20. Недвижимите имоти, управлявани от Министерството на отбраната, се отдават с предимство под наем на военноинвалиди, на военнопострадали или национално представителните им организации, в случай че те предложат равни условия с тези на офертата, класирана на първо място.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата по чл. 226ж и 226з от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.) При смърт на военноинвалид или военнопострадал по чл. 4, т. 1 и 4 наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер 500 лв.

(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се изплаща от военното окръжие по последния адрес на починалия.

Чл. 23. Военноинвалидите и военнопострадалите, както и техните национално представителни организации, могат да бъдат подпомагани чрез данъчни облекчения, определени със закон.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниСоциални грижиИсторияЛайфстайлСпортЛюбопитноСнимкиАнкетиАлт. медицинаОрганизацииПсихологияНормативни актовеЗдравни съвети