Начало Социални грижи Социална защита Пенсионно осигуряване Европейски модел на пенсионно осигуряване – втора част

Европейски модел на пенсионно осигуряване – втора част

Европейски модел на пенсионно осигуряване – втора част - изображение

Европейски модел на пенсионното осигуряване

Румъния

Румънската пенсионна система е задължителна и се основава на частични осигурителни вноски, базиращи се на доходите (разходопокривен модел). Пенсионната възраст ще бъде 65 г. от 2014 г. Няма минимален и максимален праг на пенсията. Всички вноски са за сметка на работници, работодатели и държава (за безработните). Вторият стълб е въведен през 2004 г. и има задължителен характер за всички над 35 годишна възраст. През 2006 г. се въвежда и трети стълб на пенсионната схема, който е доброволен, основаващ се на база осигуряване с индивидуални пенсионни сметки.

Словения

Пенсионната система в страната е своеобразна комбинация между модернизирани модели на разходопокривния модел (първи стълб), задължителна и доброволна допълнителна осигурителна система на капитолопокривен принцип (втори стълб) и трети стълб, който е изцяло частен и се базира на индивидуалните пенсионни сметки. Осигурителните вноски по първи стълб са в размер на 24,35% от общите доходи, като работодателите плащат 15,5%, а работниците – 8,85%. За самоосигуряващите се лица осигурителните вноски са в размер на 24,35% от определената осигурителна база, а за фермерите те са 15,5%. Възраст за пенсиониране се достига на 61 години за жените и 63 години за мъжете. Няма специална схема за ранно пенсиониране. Има минимален, но няма максимален праг на пенсиите.

Словакия

Пенсионната система е обновена през 2005 г. и е съставена от три стълба. Първият стълб налага задължително осигуряване (реформиран разходопокривен модел с директна връзка между осигурителните вноски и права) и второ направление – чрез полица (задължително капиталов принцип, напълно частно). Втори стълб, който е задължителен доброволен и напълно капиталопокривен модел. Трети стълб, който обхваща допълнителното осигуряване. Пенсионната възраст се достига на 62 години за мъжете и жените. Осигурителните вноски във втори стълб са 14%, като 5% от тях са за социалния фонд, а останалите 9% за доброволните фондове.

Третият стълб се основава на капиталопокривия (спестовен) принцип и се определя от индивидуалния избор или договореността между работници и работодатели. съществува възможност за ранно пенсиониране на 60 годишна възраст, при условие че лицето има 15 години трудов стаж и осигурителна вноска по-голяма от минималната. Няма минимален и максимален праг на пенсиите.

Унгария

След 1997 г. пенсионната система се организира на база модифициран тристълбов модел. Първи стълб с първо направление – социалноосигурителен модел със задължителен характер, финансиращ се благодарение на разходопокривния принцип, с определени пенсионни нива на база възраст и осигурителен стаж, и второ направление –задължително основано на капиталопокривен принцип според личното участие в частните осигурителни фондове. Втори стълб, функциониращ във вид на доброволно частно осигуряване с персонални сметки при частните компании. Осигурителните вноски в първото направление функционират на трипартиден принцип – работник (9,5%), работодател (24%) и държава –гарантира покриване на евентуални дефицити. Вноската във второто направление е в размер на 8% и е за сметка на работниците. Има схема за ранното пенсиониране – вноските са 13% от доходите, като от 2008 г. 25% от тези вноски са за сметка на работниците, а останалите 75% са за сметка на държавата. Пенсионната възраст е 62 години. Има минимален праг на пенията за първи стълб, няма максимален праг.

Финландия

Пенсионната система се организира в тристълбов модел. Първи стълб включва задължителното участие в две основни пенсионни схеми: едната е национална, гарантираща минимална пенсия за всички граждани на страната, навършили 65 години, а другата се базира на трудовия стаж и осигурителните доходи, а възрастта за пенсиониране е по избор между 63 и 68 години. Доброволните пенсионни схеми (втори и трети стълб) имат малка роля в пенсионното осигуряване поради високото ниво на заместване на доходите от публичните пенсии, липсата на таван на пенсионните възнаграждения и пълното покритие от страна на задължителната схема. Финансиране на задължителната пенсионна схема е благодарение на разходопокривния модел, като участието на работещите лица е около 46%. Останалата част е за сметка на държавата (данъците) и на работодателите (трипартиден модел). Пенсиите, получавани от първия стълб, се облагат данъчно по своеобразна прогресивна скала. Няма минимален и максимален праг на пенсията.

Франция

Пенсионната система е базирана на тръстълбов модел. Първи стълб: задължителен и с обществено участие, базиращо се на разходопокривния модел, като финансирането му е от осигурителните вноски на работещи и работодатели плюс определени такси. Пенсионните схеми за пенсиониране на база трудов стаж се групират в три основни групи: за работещите в частния сектор (чрез две схеми – основна и допълнителна, заплащаща се от задължителното допълнително осигуряване); работещите в обществения сектор имат различни пенсионни схеми; самоосигуряващите се лица, попадащи в една от професионалните групи – тези на занаятчиите, свободните професии, фермерите, адвокатите. Годините, нужни за пенсиониране са 60 за работещите на заплата, а за останалите са 65. Има минимален и максимален праг на пенсията за задължителното осигуряване. Вторият и третият стълб се представят чрез допълнителното и доброволното осигуряване на капиталов принцип.

Чехия

Пенсионната система се организира чрез двустълбов принцип. Първи стълб се представя чрез задължителна разходопокривна осигурителна схема, имаща определен размер на пенсионното възнаграждение при осигурителни вноски от работник, работодател и държава. Втори стълб:доброволна схема с определени вноски на капиталов принцип. Основното

пенсионно осигуряване обхваща цялостното население, без да се има предвид размера на доходите. Осигурителните вноски при задължителното осигуряване са 28% от общите доходи, като 21,5% от тях се поемат работодателите, а 6,5% от работниците (като има таван на дохода 48 средни месечни работни заплати). При самоосигуряващите се вноската е в размер на 28% от декларираните доходи. Пенсионирането е на 65 години при минимум 15 години осигурителен стаж. Пенсионното възнаграждение се съставя от два компонента – основен (еднакъв за всички) и допълнителен, според осигурителния стаж.

Швеция

Шведската пенсионна система се реформира през 2003 г. и съчетава един абстрактно определен, основаващ се на доходите разходопокривен компонент и втори, напълно капиталов компонент. И двата са базирани на доходите и индивидуалните сметки. Има и гарантиран минимум, финансиращ се от държавата чрез данъци (първи стълб). Пенсионната система е еднаква за всички, независимо от работната им позиция – държавна, частна или самоосигуряващи се лица.

България

Пенсионната система в България е на база тристълбов пенсионен модел, имащ задължителен и доброволен капиталов компонент.

Първият стълб е задължителен, разходопокривен. Включва пенсионни възнаграждения, изплащащи се от фондове, които се финансират осигурителните вноски или от трансфери от републиканския бюджет. Администрира се от Националния осигурителен институт.

Вторият стълб е допълнителен, задължителен, капиталопокривен. Включва пенсионните възнаграждения, изплащащи се със средствата, натрупващи се от универсалните или професионалните пенсионни фондове, които се управляват от лицензирани пенсионно-осигурителни дружества. Финансирането е на база осигурителни вноски от работодателите и работещите.

Третият стълб е допълнителен, доброволен, капиталопокривен. Включва пенсиионните възнаграждения, изплащащи се със средства, натрупващи се в доброволните пенсионни фондове, управляващи се от лицензираните пенсионно-осигурителни дружества. Финансира се от осигурителни вноски, определящи се от волята на страните. Състои се от схеми на базата на колективни трудови договори и от схеми.

Размерите на пенсионните възнаграждения се формират благодарение на продължителността на осигурителния стаж и индивидуалния коефициент на лицето, отразяващ осигурителния му принос. Съществува минимален размерна пенсията за осигурителен стаж и възраст, който от 1 януари 2007 г. се регулира ежегодно със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Въз основа на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определят и минималните размери на останалите контрибутивни пенсии. На лица над 70 г., на които средният доход за домакинството е по-нисък от гарантирания минимален доход за предходните 12 календарни месеца, се изплаща социална пенсия за старост.

Размерите на пенсионните възнаграждения се определят от правителството за всяка година, а средствата са за сметка на държавния бюджет.Разходопокривният и капиталовият компоненти на пенсионната система се финансират чрез вноските от работници и работодатели.

Професионалните фондове на капиталовия компонент са финансирани от допълнителните вноски, плащащи се единствено от работодателите -12% за първа категория труд и 7% за втора категория труд. Вноските покриват всички контрибутивни пенсии (за възраст, трудова злополука и професионална болест, за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии). Другият финансов източник за пенсионната система България е републиканският бюджет, от който се покриват разходите за пенсии, несвързани с участието в осигуряването, зачитането на стаж без осигурителни вноски.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване предоставя възможности на хората да спестяват на база на дефинираните вноски в частните пенсионни фондове, управляващи се от лицензирани пенсионно-осигурителни дружества. Вноските се правят от лицето, работодателя , други физически или юридически лица. За вноските се ползват данъчните облекчения. Плащанията могат да бъдат пенсии за старост и инвалидност – пожизнени или срочни, както и наследствени пенсии, а така също под формата на еднократни суми или разсрочени плащания.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлНовиниАнкетиЛюбопитноИсторияСнимкиСпортОрганизацииРецептиЗдравни съветиНормативни актове