Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Каква е процедурата по издаването и заверяването на осигурителните книжки

Каква е процедурата по издаването и заверяването на осигурителните книжки

Каква е процедурата по издаването и заверяването на осигурителните книжки - изображение

Добре е да се знае, че правното основание на процедурата по издаването на осигурителна книжка е следното:

- Кодексът за социалното осигуряване;

- Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Целите на тази процедура са:

Чрез осигурителните си книжки лицата следва да могат да докажат натрупания си осигурителен стаж, както и осигурителните си доходи при отпускането на пенсионните им възнаграждения.

Страните по процедурата са:

Първа страна – това са осигурените и самоосигуряващите се лица.

Втора страна – това са териториалните подразделения на осигурителния институт.

Как се издават осигурителните книжки?

Нужните задължителни документи за издаването на осигурителни книжки за различните категории осигурени българи са, както следва:

за осигурените по условията на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО - самоосигуряващи се лица, това са документи за самоличност и искане за издаването на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице - обр. ОК-1.

За всички българи, работещи по трудово правоотношение при работодатели, който не са ЕТ или юридически лица трябва да се набави искане за издаването на осигурителна книжка на лице, което е наето на работа по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице - обр. ОК-3.
Когато осигуряването на българските граждани съгласно по 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, както и тези, трудещи се по трудово правоотношение при работодатели, които не са еднолични търговци или юридически лица е стартирало след 01.07.2015 г. осигурителни книжки не следва да се издават. (отм. чл. 7 от НООСЛБГРЧМЛ). Всички издадени осигурителни книжки, на хората на които осигуряването е стартирало преди тази дата следва да се заверят за периода до 31.12.2015 г. Служителите, при които осигуряването е стартирало преди 01.07.2015 г, но не са поискали да им бъде издадена осигурителна книжка биха могли да си  възползват от това си право и след тази дата.

За хората, участващи в международни мисии съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (до 31.12.2010 г.), пратените на работа в чужбина от български посредници, служещите в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат:

- трябва да имат искане за издаването на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба; българин, участващ в международни мисии, работещ в международни органи или организации или изпратен на работа в чужбина от български посредник - обр. ОК-4;

- трябва да имат и документи, представени от осигурителите за времевия период, за който лицата имат определените качества.

Българските служители, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, но не са успели да декларират желанието си за осигуряване по утвърдения ред, биха могли да декларират това си право пред определения държавен орган, без значение кога е възникнало основанието за тяхното осигуряване. През това време те могат да внесат осигурителни вноски до 31.12.2016 г. (съгласно чл. 6 в преходните и заключителни разпоредби на НООСЛБГРЧМЛ – ДВ бр. 40 от 02.06.2015 г.)

На хората, участвали в международни мисии, след 01.01.2011 г. не следва да бъдат издавани осигурителни книжки.

За съпрузите на българските граждани съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато по тяхно съгласие вземат участие в упражняваната от тях трудова дейност, трябва да се набавят:

- искане за издаването на осигурителна книжка на тези лица в съгласие с чл. 4, ал. 9 от КСО – обр. ОК-5;

- документи, за самоличност на конкретното лице в съгласие с чл. 4, ал. 3, т. 1 или 4 от КСО, което подава т.нар. Искане за издаването на осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО – обр. ОК-5.
Всяко искане за издаването на осигурителна книжка образец ОК-1 следва да се подписва единствено от самоосигуряващото се лице.

Всяко искане за издаването на осигурителна книжка образец ОК-3 и ОК-4 следва да бъде подписвано от осигурителите, посредниците или длъжностните лица на организацията, посредством която се провежда осигуряването. За тези случаи не е нужно за издаването на осигурителните книжки да се иска пълномощно от лицето, на което следва да бъде издадена книжката.

Всяко искане за издаването на осигурителна книжка образец ОК-5 следва да се подписва от лицето съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 или 4 от КСО.

По време на издаването на осигурителните книжки (за периодите, когато внасянето на осигуровките е стартирало до 30.06.2015 г.) на работещите по трудово правоотношение при работодатели, които не са ЕТ или юридически лица, се провежда проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление съгласно чл. 62, ал. 5 от КТ.

Всяко издаване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се българи (за периодите, в които осигуряването е стартирало до 30.06.2015 г.) задължително следва да се извърши след проверка в регистъра на осигурителите на заявената дата на започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всички трудови дейности, както и за избрания вид на осигуряване, декларирани от тях съгласно чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани, трудещи се в чужбина и морските служители.

Издаването на осигурителни книжки на българските граждани съгласно по чл. 4, ал. 9 от КСО се осъществява след извършването на проверка за наличието на трудова дейност на лицата съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО, както и на проверка за евентуалното възникване, прекъсване, възобновяването и прекратяване на осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, удостоверено с декларация-образец № 1 "Данни за осигуреното лице" от лицата по чл. 4, ал. 3, т.1 или 4.

Издаването на втора осигурителна книжка се допустимо, единствено когато когато страниците на първата са се изчерпали или когато лицето е загубило вече издадената му осигурителна книжка. При втория случай следва да се издаде дубликат на осигурителната книжка, освен това трябва да се попълни искане за издаването на осигурителна книжка.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНовиниАнкетиСтатистически проучванияСнимкиНормативни актове