Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Парични помощи от Държавното обществено осигуряване - втора част

Парични помощи от Държавното обществено осигуряване - втора част

Парични помощи от Държавното обществено осигуряване - втора част - изображение

При получаването на парични помощи от Държавното обществено осигуряване заинтересованите лица имат задължението да информират териториалното подразделение на Националния осигурителен институт за евентуално настъпване на дадени обстоятелства, водещи до преустановяване на превеждането на финансовата помощ.

В рамките на три дена от настъпването на промените в обстоятелствата, обвързани с превеждането на финансовата помощ, заинтересованите лица са задължени да осведомят за това съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (според постоянния адрес на заинтересованите лица). Необходимо е да представят декларация по утвърден образец в съгласие със съдържанието на приложение № 12 към Наредбата за изчисляването и изплащането на финансовите компенсации и помощи от Държавно обществено осигуряване (чл. 14 от НИИПОПДОО).

Срок на давност при получаване на помощта

Еднократната финансова помощ при настъпването на смърт има възможност да бъде изискана от заинтересованите лица, които имат правото на нея рамките на три години, считани от първи януари на годината, следваща годината, в която е настъпила кончината на осигуреното лице (чл. 115, ал. 4 от КСО).

Финансово подпомагане за инвалидизация вследствие на общо заболяване, когато осигуряващото се лице не притежава нужния осигурителен стаж за отпускането на пенсия за инвалидизация поради общо заболяване.

Хората, имащи правото да получават финансова помощ за инвалидизация вследствие на общо заболяване са:

- осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидизация вследствие на общо заболяване, старост и смърт, трудови инциденти и професионални болести;

-самоосигуряващите се, внасяйки осигуровки за общо заболяване и майчинство, инвалидизация поради общо заболяване, старост и смърт (чл. 4, ал.1, ал. 3 и ал. 4, чл. 11, ал. 3 и чл. 13а, т. 2, буква "а" от КСО);

Условия за превеждане на помощта

Те са следните:

- да бъде констатиран отказ от ТП на НОИ за отпускането на пенсия за инвалидизация вследствие на общо заболяване заради недостиг на осигурителен стаж на лицето;

-лицето да бъде осигурено за общо заболяване и майчинство към датата на инвалидизация.

Правопораждаща дата за изплащането на помощта е тази, посочена в конкретното експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Размер на помощта и методи на изчисляване

Размерът на помощта е идентичен с този на финансовата компенсация за временна нетрудоспособност вследствие на общо заболяване. Той се определя според съдържанието на Кодекса за социално осигуряване в границата на шестдесет дни.

Калкулира се както финансовата компенсация за временна нетрудоспособност съгласно конкретния ред на Кодекса за социално осигуряване и на Наредбата за изчисляването и изплащането на финансовите обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване (ДОО). Това е за период от осемнадесет месеца, предхождащи месеца, в който е настъпила датата на инвалидизацията. Тази помощ има възможност да се отпусне еднократно, като се счита датата на инвалидизацията (чл. 11, ал. 3 и чл. 41 от КСО и чл. 21 от НИИПОПДОО).

Необходима документация за изплащането на помощта

Тази помощ се изплаща срещу представянето на:

- декларация-заявление по утвърден образец, който в случая е приложение № 5 към Наредбата за изчисляването и изплащането на финансовите компенсации и помощи от ДОО.

- ксерокопие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

- ксерокопие от влязлото в действие разпореждане за отказ за отпускането на лична пенсия за инвалидизация вследствие на общо заболяване.

- декларация за изплащането на финансова помощ по утвърден образец, приложение № 7 към същата наредба (чл. 6 от НИИПОПДОО).

Последователност за представянето на необходимата документация в териториалното подразделение на НОИ.

Необходимите документи за изплащането на финансово подпомагане при инвалидизация се подават в териториалното подразделение (ТП) на НОИ според постоянния или настоящия адрес на заинтересованите лица, персонално или чрез определено упълномощено лице, като не е нужно пълномощното да има нотариална заверка.

Лицата, желаещи този вид подпомагане трябва да подадат персонално или чрез упълномощени от тях други лица в ТП на НОИ според постоянния или настоящия адрес нужните документи в хартиен формат.

В случаите, в които изготвените документи се подадат индивидуално от заинтересованото лице, то трябва да е донесло със себе си и документи за самоличност за справка.

Когато документацията се представя от дадено упълномощено лице, се подава и пълномощно, което не е нужно да притежава нотариална заверка, и документи за самоличност на упълномощаващия и на упълномощения, за да се направи справка (чл. 13, ал.1 от НИИПОПДОО).

Последователност за уведомяването на осигуряващите се лица за приета нередовна документация и елиминиране на допуснатите пропуски, грешки и непълноти.

При липсваща или нередовна документация ТП на НОИ е задължено да изпрати осведомително писмо, съдържащо обратна разписка на заинтересованите лица, които са я подали, в рамките на седем дни след представяне на документите, като им предоставя нужните указания (в писмен вид) за отстраняването на констатираните нередности.

Липсващата и вече коригирана документация следва да се подаде в съответното ТП на НОИ в рамките на седем работни дни след получаването на уведомяващото писмо.

В случай че след изтичането на седем дена от датата на уведомлението нередностите не се отстранят или не се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт липсващите документи, преценката относно правото и прецизирането на размера на помощите се оформя според подадените редовни документи и данните, обвързващи се с осигуряването на лицата, които осигурителите са предоставили в териториалните подразделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 (чл. 15 от НИИПОПДОО).

Превеждане на помощите и срок за тяхното изплащане

Този вид помощ се превежда по подадена от заинтересованото лице персонална разплащателна или безсрочна спестовна банкова сметка в рамките на петнадесет работни дена от представянето на документите в ТП на НОИ.

Ако бъде установено, че заинтересованото лице няма правото на да получава конкретната помощ, даденото длъжностно лице от ТП на НОИ издава разпореждане за отказ, което може да се обжали в рамките на четиринадесет дена след получаването му от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт според реда на чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване (чл. 23 и чл. 31 от НИИПОПДОО).

В рамките на три работни дни след констатирани промени в обстоятелствата, обвързани с превеждането на финансовите помощи, лицата са задължени да информират за това териториалното поделение на Националния осигурителен институт, представяйки декларация по образец според приложение № 12 към Наредбата за изчисляването и изплащането на финансовите компенсации и помощи от Държавното обществено осигуряване и съответните доказателства към нея (чл. 14 от НИИПОПДОО).

Срок на давност на помощта

Финансовото подпомагане за инвалидизация вследствие на общо заболяване, когато осигуряващото се лице не притежава нужния осигурителен стаж за отпускането на пенсия за инвалидизация вследствие на общо заболяване, може да бъде изискана от правоимащите лица в рамките на три години, считани от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася (чл. 115, ал.4 от КСО).

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛайфстайлАнкетиИсторияНормативни актовеСнимкиОрганизацииЛюбопитноЗаведенияПсихологияЗдравни съветиСтатистически проучванияСпортГеографияПроизводители