Начало Социални грижи Трудова ангажираност Възстановяване на сума, която представлява надвзета финансова компенсация за безработица

Възстановяване на сума, която представлява надвзета финансова компенсация за безработица

Възстановяване на сума, която представлява надвзета финансова компенсация за безработица - изображение

В тези случаи длъжностните лица, на които е възложено да ръководят осигуряването за безработица в териториалните подразделения на Националния осигурителен институт следва да издадат разпореждане за възстановяването на неправилно преведените финансови компенсации за безработица. В това разпореждане, освен размера на надвзетата компенсация, може да се начисли и наказателна лихва, считана от датата на неправомерното получаване до тази на издаването на разпореждането.

Лицето, получило споменатото по-горе разпореждане трябва да го подпише. Документът може да се получи и по пощата с обратна разписка. Написаното в разпореждането подлежи на обжалване, което трябва да се извърши в рамките на 14 дни от неговото получаване. В същия този срок лицето следва да погаси сумите, описани в документа, които дължи. Това важи както за главницата и лихвата, така и за допълнително начислената до датата на погасяването на задължението лихва (по посочената в разпореждането сметка).

В тази ситуация лицето може да възстанови дължимото на държавата по два начина. При първия дългът може да се изплати чрез изготвянето на погасителен план за разсрочено плащане. В сроковете, отредени за доброволно погасяване уволненото лице следва да заяви, че иска да изплати дълга си заедно с всички доначислени до окончателното му погасяване лихви на равни месечни вноски за време, не по-дълго от година.

Ръководителите на съответното подразделение на осигурителния институт оценяват финансовото състояние на конкретното лице и издават решение, съгласно чл. 116, ал. 6, т. 1 от КСО, касаещо разсроченото плащане. В това решение е описан размерът на вноските и е фиксиран срокът за тяхното внасяне. Ако задълженията по внасянето се нарушат от лицето, държавата предприема мерки по принудителното събиране на задълженията съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Друг метод за възстановяването на неоснователно получените финансови суми, представляващи надвзети финансови компенсации за безработица, e приспадането им от вземания на лицата от държавното обществено осигуряване. Ако това приспадане се направи от финансовата компенсация за безработица, размерът на месечната сума, предназначена за приспадането няма как да надвишава 1/6 от месечната сума на получаваната компенсация.

Ако компенсацията е от получавано от лицето пенсионно възнаграждение или от определено краткосрочно обезщетение (например за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане или за отглеждането на дете), сумата на удръжката се изчислява по условията на разпоредбата на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс. Максималната сума на месечната удръжка от пенсионно възнаграждение, по-малка от минималното месечно работно възнаграждение, е 1/6 от размера на пенсията.

По този ред от отпуснатата финансова компенсация за безработица може да се удържи от задължението на лицето, което представлява неправомерно получено пенсионно възнаграждение или друг вид краткосрочна финансова компенсация.

Ако в рамките на посочения срок от 14 дни, предвиден за доброволното погасяване, лицето не възстанови сумата, която дължи, не е подало заявление за съставянето на план за разсрочено погасяване на задължението си и няма вземания от държавното обществено осигуряване, от което сумата да се приспадне, дългът следва да бъде предаден на НАП и стартира процедура по принудително събиране, съгласно реда в ДОПК.

Снимка: Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛюбопитноАнкети