Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Устройство, структура, функции и правомощия на Агенция за хората с увреждания

Устройство, структура, функции и правомощия на Агенция за хората с увреждания

Устройство, структура, функции и правомощия на Агенция за хората с увреждания - изображение

Агенцията за хората с увреждания представлява юридическо лице, което има определена издръжка от държавния бюджет. Тя е своеобразен второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и статут на изпълнителна агенция към Министъра на труда и социалната политика за изпълнението на българската политика за интеграцията на хората с увреждания.

Агенцията се занимава с осъществяването на социално-икономическата защита на всички хора с увреждания като гарантира осигуряването на финансови средства за тях.

Устройството, структурата, функциите и правомощията на Агенцията за хората с увреждания са описани детайлно в текста на Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания, като частите дефиниращи естеството й са слените:

1. Структура

Чл. 7. (1) Агенцията като администрация е структурирана в обща администрация и специализирана администрация.

(2) Общата численост на персонала и структурата на агенцията са посочени в приложението.

(3) Към дирекциите изпълнителният директор може да създава отдели, а при необходимост към отделите - сектори.

2. Обща администрация

Чл. 8. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване".

Чл. 9. Дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване":

1. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземания на агенцията;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, дава становища по проекти на нормативни актове;

3. разработва или контролира законосъобразното изготвяне на административните актове, договорите и други документи, свързани с дейността на агенцията;

4. оказва правна помощ на изпълнителния директор на агенцията;

5. изготвя сигнали до инспектората на МТСП, полицията и органите на досъдебното производство, когато са налице данни за извършени административни нарушения или престъпления;

6. разработва правилник за вътрешния ред и вътрешните правила за работната заплата;

7. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите в администрацията и съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

8. организира и участва в провеждането на конкурси и комисии;

9. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите и поддържа автоматизирана система за управление на човешките ресурси;

10. организира, разработва и актуализира длъжностните характеристики и участва при атестирането на служителите в агенцията;

11. организира обучението и професионалната квалификация на служителите в агенцията;

12. организира и осигурява дейностите по работа с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани и по административното обслужване на физически и юридически лица;

13. организира и осъществява деловодната и архивната дейност, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;

14. планира и провежда мероприятия за привеждане на администрацията от мирновременен към извънреден режим на работа в условия на криза от военен характер;

15. подпомага изпълнителния директор при организирането и сътрудничеството с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации и с международни организации и институции в областта на интеграцията на хората с увреждания;

16. организира, координира и контролира дейностите, свързани с публичните изяви на изпълнителния директор, главния секретар и служителите на агенцията и по предоставянето на медиите на информация за дейността на агенцията;

17. разработва методология на счетоводната отчетност и изпълнява финансовата политика на агенцията;

18. отговаря за организацията на счетоводството и отчетността на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;

19. разработва проекта на годишен бюджет на агенцията;

20. подготвя предложения до министъра на труда и социалната политика за необходимите корекции по изпълнението на бюджета на агенцията;

21. съставя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията, изготвя годишния финансов отчет на агенцията;

22. контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;

23. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява поддръжката на собствеността на агенцията, организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и съоръжения;

24. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на администрацията на агенцията с транспорт, регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;

25. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

26. участва в разработването и прави предложения за информационното осигуряване и за изграждането, развитието и експлоатацията на автоматизираната информационна система на агенцията;

27. прави предложения за внедряване на нови автоматизирани информационни и комуникационни технологии в агенцията и оказва техническа и методическа помощ на служителите при експлоатацията на системния и приложния софтуер;

28. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията с информационните системи на други администрации и организира необходимия обмен на информация между агенцията, Министерството на труда и социалната политика и външни организации;

29. организира изготвянето и поддържането на страница на агенцията в интернет, разработва, внедрява и осигурява предоставянето на интернет услуги за клиентите на агенцията в съответствие със стратегията за изграждане на електронно правителство;

30. създава и администрира локалната компютърна мрежа в седалището на агенцията, осигурява защитата на информацията от нерегламентиран достъп;

31. поддържа, актуализира и съхранява информационната база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

3. Специализирана администрация

Чл. 10. Специализираната администрация е организирана в дирекция "Интеграция на хората с увреждания", като включва и служители, осъществяващи своите задължения извън седалището на агенцията.

Чл. 11. Дирекция "Интеграция на хората с увреждания":

1. извършва проследяване на броя и анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания;

2. осъществява планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация;

3. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ежегодно го актуализира;

4. разработва механизми за финансиране на:

а) проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

б) проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания;

в) целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

5. участва в комисиите за оценка на проектите;

6. участва в планирането на бюджетните средства за реализиране на проектите по т. 4;

7. изготвя ежегодно анализ за ефективното разходване на предоставяните финансови средства;

8. осъществява наблюдение и отчита периодично и ежегодно изпълнението на проектите и програмите по Закона за интеграция на хората с увреждания;

9. участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, концепции и програми в областта на интеграцията на хората с увреждания;

10. дава становища по проекти на нормативни актове, стратегии, концепции и програми в областта на интеграцията на хората с увреждания;

11. подготвя отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица;

12. събира информацията по чл. 55, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

13. разработва указания по прилагането на нормативните разпоредби за отпускане на целеви помощи за социална интеграция;

14. извършва анализ и оценка на приложението на нормативните актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;

15. осъществява сътрудничество с областните и общинските администрации, неправителствените организации и други юридически лица при осъществяването на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания;

16. дава консултации на физически и юридически лица по въпросите на интеграцията на хората с увреждания;

17. изготвя месечни отчети за дейността си;

18. координира, подпомага и оперативно ръководи дейността на регионалните представители на агенцията.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеНовиниЛайфстайлИсторияЛюбопитноАнкетиЛеченияОрганизацииКлинични пътекиЗдравни съветиСпортАлт. медицинаОбразованиеБотаникаСнимкиПсихологияНаправления в медицинатаРецептиЛичностиХранене при...