Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Социална подкрепа за приемните семейства по Закона за закрила на детето

Социална подкрепа за приемните семейства по Закона за закрила на детето

Социална подкрепа за приемните семейства по Закона за закрила на детето - изображение

Социалната подкрепа за приемните семейства по Закона за закрила на детето (ЗЗДе) е вторият тип подкрепа, която би могла да се окаже на семейните двойки, взели решението да се грижат за приемно дете.

Този вид подкрепа се състои в следното:

Според Чл. 46, Ал. 1 от Правилника за прилагането на закона за закрила на детето (ППЗЗДе) за помощ на детето и неговото приемно семейство може да бъде отпусната финансова помощ във вид на финансови средства или в натура. Тези помощи имат правантивно (според Чл. 1, т. 8 ЗЗДе) и реинтеграционно предназначение (по смисъла на Чл.1, т. 9 ЗЗДе) при отглеждането на дете при близки и роднини или в приемно семейство (Чл. 44, Ал. 6 ЗЗДе и Чл. 46, Чл. 2 ППЗЗДе).

Финансовата подкрепа представлява целеви средства в пари и би могла да е еднократна или месечна (Чл. 44, Ал. 4 ЗЗДе и Чл. 46, Ал. 3 ППЗЗДе).

Помощта в натура се предоставя във вид на движими вещи от първа и свързаните с отглеждането и възпитанието на детето неща (чл. 44, ал. 5 ЗЗДе).

Изисквания за превеждане и размер на помощите

В Чл. 47 ППЗЗДе се предвиждат условия за отпускането на помощите по ЗЗДе.

Според Чл. 47, Ал. 1 от ППЗЗДе помощта с превантивен характер, отглеждането на дете при неговите близки и роднини или в приемно семейство следва да бъде отпусната в следните случаи :

1. Семейството има настоящ адрес, еднакъв с този на детето, за което полага грижи

2. Лицето е родител на детето или то е настанено при него по реда на ЗЗДе;

3. Родителите, които се грижат за детето си сътрудничат с отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане", за да постигнат съвместно целите, които са посочени в плана за действие.

Подкрепа при реинтегриране се превежда, при условие, че:

1. Даденото лице е родител на детето;

2. Този родител помага активно на отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане", за да се постигнат целите, заложени в плана за действие (Чл. 47, Ал. 2 ППЗЗДе).

Трябва да се има предвид, че:

1) Лицата, полагащи грижи за дете и са негови роднини и близки, приемно семейство или ръководителите на специализирани институции, при които е настанено дете според реда на ЗЗДе (Чл. 1, т. 7 ППЗЗДе);

2) Приемното семейство може да се състои от двама съпрузи или отделно лице, при което е настанено дете за отглеждане и възпитание по условия, описани в договор. В него фигурира срокът на настаняване, финансиране, правомощията и обвързаните с тях задължения във връзка с отглеждането и това дете (Чл. 1, т. 4, Чл. 27, Ал. 3 и Чл. 31 ЗЗДе).

Основа за определянето на финансовото подпомагане и подпомагането в натура е обвързана с гарантирания минимален доход (според Чл. 1, т. 9 от Закона за социалното подпомагане), определящ се от Министерски съвет според базисните екзистенциални изисквания на едно лице и капацитета на бюджета (Чл. 46, Ал. 4 ППЗЗДе).

Според Чл. 1, т. 9 ППЗЗДе доходите за отпускането на финансовата подкрепа и на помощта в натура са всички приходи, произлизащи от:

- трудовата дейност;

- дейностите в областта на селско, горско и водно стопанство;

- продажбата и замяната на движимото или недвижимото притежание;

- продажбата на акциите, дяловете и друг вид участия в дадени търговски дружества и други форми на съвместна дейност;

- наеми, ренти и аренди;

- авторските и лицензионните възнаграждения;

- дивидентите и доходите от определено дялово участие;

- премиите и наградите от спортни състезания;

- обезщетенията и помощите;

- пенсиите;

- стипендиите;

- месечните помощи за деца до навършването на 18 годишна възраст;

- месечните помощи за отглеждането на деца според Чл. 8 от Закона за семейните помощи за деца;

- присъдените издръжки;

Не се зачитат доходите при определянето размера на финансовата подкрепа или на помощта в натура:

- помощта, отпусната по установения ред на ППЗЗДе;

- месечните добавки за деца, имащи някакво трайно увреждане, които се изплащат според Чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;

- добавките за чужда помощ на инвалидизираните хора с намалена трудоспособност над 90% с определена странична помощ;

- еднократното подпомагане при раждането на дете по Чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца;

- хуманитарната подкрепа;

- еднократната компенсация към пенсионните възнаграждения или извънредните пенсионни възнаграждения;

- добавки към пенсионното възнаграждение на ветерани, доброволци и пострадали, взели участие в Отечествената война, и на пострадали при изпълнението на мисии във военни контингенти на Организацията на обединените нации;

- допълнителна месечна компенсация към пенсионното възнаграждение на навършилите 75- или 80-години;

- помощи, определящи се с акт на Министерски съвет;

- доходи, взети като резултат на обработването на земеделски земи от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд в рамките на една година след предоставянето им;

- трудови възнаграждения, получени за последния месец от участието в Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост";

- стипендии, взети по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" (Чл. 1, т. 10 ППЗЗДе).

Условия за отпускането на еднократната помощ

За нуждите на детето би могла да се отпусне еднократна помощ до 4 пъти годишно. Тя се различава от месечната, и следва да бъде отпусната, за да се посрещнат определени нужди, възникнали извънредно. Те не се обвързват с издръжката на детето (Чл. 48, Ал. 1 и 2 ППЗЗДе).

Тази еднократна помощ би могла да бъде отпусната в пари или в натура. Общите й размери годишно са в рамките на 5-кратните размери на гарантирания минимален доход (Чл. 48, Ал. 3 и 4 ППЗЗДе).

Изисквания за отпускането на месечните помощи

1. Децата, които се настаняват за отглеждане при роднини и близки, може да бъдат отпуснати месечни помощи. Необходима условие е средният месечен доход на всеки от двамата съпрузи и на непълнолетните деца да бъде по-малък от 5-кратните размери на гарантирания минимален доход.

Размерите на тази месечна помощ се определят според предложението на компетентен социален работник от отдела за закрила на детето и се разпределя според възрастта на децата:

- до 7 годишна възраст - 3-кратен размер на гарантирания минимален доход;

- от 7 до 14 годишна възраст - 3,5-кратен размер на гарантирания минимален доход;

- от четиринадесет до осемнадесет годишна възраст – 4-кратен размер на гарантирания минимален доход (Чл. 49 ППЗЗДе).

2. Децата, които са настанени да се отглеждат в приемно семейство, се предоставят финансови суми за отглеждането и възпитанието им при сключен договор по Чл. 27, Ал. 3 ЗЗДе.

Нужна документация

Помощта се отпуска след подаване на молба-декларация по установен образец в съгласие с Приложение № 8 към ППЗЗДе, подадено от семейството, грижещо се за своето дете, до директора на дирекция "Социално подпомагане". При подаването на молбата-декларация е нужно да се предостави и лична карта (Чл. 52, ал. 1 ППЗЗДе).

Към молба-декларацията трябва да се приложат документи, описани в Чл. 52, Ал. 2 ППЗЗДе.

Те са следните:

1. Ксерокопие от свидетелството за раждане на детето;

2. Заповед на директора на избрана дирекция за "Социално подпомагане" или решението на съдебната институция за настаняването на детето;

3. Документи за здравословния статус на детето - само за децата, имащи физически или психически нарушения.

При възникнала необходимост дирекцията за "Социално подпомагане" има право да изиска и друга документация (Чл. 52, Ал. 3 ППЗЗДе).

Резултати от описаната по-горе процедура

Помощта, целяща подобряването на степента на превенцията и реинтеграцията се освобождава от данъци и такси, а от тях не биха могли да се вземат удръжки (Чл. 44, Ал. 7 ЗЗДе).

Месечната помощ следва да се отпусне от всяко първо число на месеца от подаване на молбата и се превежда най-късно до края на месеца, следващ този, за който е отпусната помощта (Чл. 54, Ал. 1 ППЗЗДе).

Изплащане на помощта би могло да се извърши по касов или по безкасов път (Чл. 54, Ал. 2 ППЗЗДе).

Месечната помощ се прекратява след влязло в сила решение от директора на дирекция "Социално подпомагане" или от посочено длъжностно лице от всяко първо число на месеца, следващ този, през който е отпаднало основанието за отпускането им (чл. 55, ал. 1 ППЗЗДе).

Месечната помощ може да се измени и спре чрез решението на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на посочено от него длъжностно лице от първо число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало основание за това (Чл. 55, Ал. 2 ППЗЗДе).

Месечната помощ се възобновява с решение на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на посочено от него длъжностно лице (чл. 55, ал. 3 ППЗЗДе).

Неправомерно преведените помощи по Закона за закрила на детето, когато са били взети недобросъвестно, подлежат на връщане с установените в закона лихви, които се събират по общия ред за събирането на държавните вземания (Чл. 57 ППЗЗДе).

 

Още по темата:

3.7, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноЛайфстайлНовиниОрганизацииПсихологияАнкетиЗдравни съветиСнимкиНормативни актовеИсторияТестовеИнтервютаВидеоРецептиСпортГеографияПроизводителиСпециалистиХранене при...Алт. медицинаОбразованиеЗаведенияКлинични пътекиИзследванияЛеченияБотаника