Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Възрастни хора Лиценз за предоставяне на социални услуги

Лиценз за предоставяне на социални услуги

Лиценз за предоставяне на социални услуги - изображение

Приемане на заявления за вписването в Регистър на физическите лица, които имат регистрация по Търговския закон, и на юридическите лица, които имат възможност да предоставят социални услуги.

Нормативно основание:

1. Чл. 18 от Закона за социално подпомагане

2. Чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Необходими документи

В Агенцията за социално подпомагане се завежда регистър на всички лица по Чл. 18, Ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, които могат да осигурят предоставянето на социални услуги. Това са физически лица, имащи регистрация по Търговския закон и юридически и физически лица, които извършват търговска дейност, а също така и юридически лица, възникнали според европейското законодателство.

Нормативно основание за издаване на удостоверенията – чл. 42 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

За да бъдат записани в регистъра лицата трябва да подадат до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по утвърден образец и да предоставят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето. Когато лицето е търговец или кооперация е необходимо предоставянето на код Булстат на юридическото лице.

Невписаните лица по Търговския регистър към Агенцията по вписванията трябва да подадат до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по утвърден образец. Към него се прилагат решение за първоначалната регистрация в съда, удостоверение за актуално състояние. То се издава от компетентния съд, в срок не по-малък от шест месеца от датата на подаването на заявлението и идентификационна карта по регистър Булстат.

Физическите лица, които извършват търговски дейности и юридическите лица, които са възникнали според условията на чуждестранно законодателство (на държава-членка на Европейския съюз) трябва да приложат към заявлението легализиран превод на всички документи, които удостоверяват извършването на регистрация по националното им законодателство.

За предоставянето на социални услуги обикновено се изисква наличието на определен сграден фонд. Той следва да се удостовери при подаването на заявлението или в рамките на седем дена преди началото на предоставянето на социалната услуга с:

- документи, удостоверяващи собственост или основание за ползването на конкретния обект;

- разрешение за използването на строежи от Дирекцията за национален строителен надзор;

- индивидуални регистрационни номера на обекта от регистъра на обектите с обществено предназначение според Наредба № 9 от 2005 г. за условия и последователност за създаването и поддържането на публичен регистър, който съдържа обектите с обществено предназначение, контролиращи се от регионалните здравни инспекции;

След подаването на заявление за регистрация на нова социална услуга вече регистрираните доставчици на социалните услуги представят удостоверение за актуално състояние или регистрация, които се издават от компетентните органи в не по-малък срок от шест месеца от датата на подаване на заявлението.

Документите трябва да бъдат оригинали, но е допустимо те да бъдат и във вид на копия, заверени нотариално. Подават се лично или чрез пощата и обратна разписка.

Евентуалните откази подлежат на обжалване по утвърдения ред на Административнопроцесуалния кодекс.

Необходими документи за вписването в регистъра към Агенцията за социално подпомагане на доставчици, решили да предоставят социални услуги и основни изисквания при подаването им

Лиценз за предоставяне на социални услуги

Всички български физически лица, имащи регистрация по Търговския закон и юридическите лица, които не се вписали в Търговския регистър към Агенцията по вписванията трябва да предоставят:

- заявление по утвърден образец ( според приложение № 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане);

- оригинално удостоверение за актуалното състояние;

- оригинал и ксерокопие на влязло в сила решение за първоначална съдебна регистрация на последно извършените промени;

- оригинал и ксерокопие на картата по регистър Булстат;

- печат на физическото или юридическо лице, осигуряващ заверката на ксерокопията;

За предоставянето на социални услуги, за които е нужен определен сграден фонд се удостоверяват документи за собственост или документи, удостоверяващи основанието за употребата на обекта.

Прилагат се и:

- документ, разрешаващ за използване на строеж от Дирекция за национален строителен надзор;

- удостоверение за вписването в регистър на обекти, имащи обществено предназначение от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

Доставчиците, взели решение да осигуряват предоставянето на социални услуги, които не са се вписали в регистъра на Агенцията по вписванията трябва да предоставят:

- попълнено заявление, което е подпечатана по образец, в съгласие с приложение № 5 от Правилника за прилагането на Закона за социално подпомагане);

- оригинално удостоверение за актуалното състояние (или такова с нотариално заверен препис);

Нужен е нотариално заверен препис на:

- решение за съдебно регистриране;

- картата по утвърден регистър Булстат;

Съгласно чл.46, ал.1, т.7 от Правилника за прилагането на Закона за социално подпомагане регистрацията следва да се заличи в случай, че удостоверението не е било получено в рамките на три месеца от неговото издаване.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниНормативни актовеЛайфстайлЗаведенияСнимкиИсторияАнкетиЛюбопитноСпортОрганизацииПсихологияЗдравни съвети