Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - изображение

Последователността за отпускането и изплащането на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се описва и регламентиран детайлно в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. и в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (НРНИРСОИГВНР), приета с постановление на Министерския съвет № 362 от 29.12.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.

Хора, имащи задължения по ЗГВРСНР са следната обществена група:

Всички физически и юридически лица, отговарящи на определени условия и имат задължението да внесат определена сума във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Условията са свързани с:

- да осигурят работни позиции по трудово правоотношение. Следователно те трябва да разполагат с качества, които обикновено се притежават работодателите;

- срещу тях може да бъде открито производство по несъстоятелност по реда на Търговски закон (ТЗ).

(чл. 2 ЗГВРСНР)

Размер на вноските и срок за внасянето им:

Вноски са дължими от всички работодатели, имащи задължения към лицата според съдържанието на закона върху получени, включително начислени и неизплатени брутни трудови заплати или неначислени месечни заплати, но върху не повече от максималния размер на месец на осигурителния доход, който се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за определената календарна година.

Вноски по фонда се превеждат заедно със сумите за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване. Те са за сметка на работодателите; таванът им се фиксира от ЗБДОО за дадена година; не може да е по-голям от 0,5 на сто от брутните трудови възнаграждения и не се обвързва с минималните месечни размери на осигурителните доходи според дейностите и професионалните групи. За 2013 г. не се превеждат вноските във Фонда.

(чл. 20 ЗГВРСНР, чл. 15 ЗБДОО за 2013 г.)

Същност на гарантираните вземания

Гарантираните вземания на работещите обикновено са начислени и неизплатени:

- трудови заплати, които се дължат от работодателите според индивидуалните и колективни трудови договори. За фиксираните законови цели това са главно брутните трудови заплати. Те включват основната заплата и допълнителните заплащания, които са дължими по индивидуалните или колективни трудови правоотношения. Това не са трудовите възнаграждения, изплащащи се за работно, униформено, представително облекло или плащанията от сумите за социални и други разходи.

- паричните обезщетения са дължими от работодателите по действие на даден нормативен акт. Основно такива са финансовите обезщетения, определени в Кодекса на труда и по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

(чл. 3 ЗГВРСНР)

Лицата, които са оправомощени са:

Правото на гарантирано вземане имат работници и служители били в момента са в определени трудови взаимоотношения със своите работодатели, без значение от срок и продължителност на работното време, на база на които правоотношенията

- не са прекратени към времето на датата на вписването в Търговския регистър на съдебното решение за откриването на производството по несъстоятелност;

- са прекратени през време на последните три месеца или преди датата на вписването на решението.

За да е възможно тези категории хора да могат да се възползват от своето право на гарантирани вземания, техните работодатели да са осъществявали дейности не по-малко от шест месеца преди периода на обявяване на неплатежоспособността, задължеността, посочваща се в съдебното решение за откриването на производството по несъстоятелност.

(чл. 4 ЗГВРСНР)

Поява на правото за получаването на гарантираното вземане:

Правото на този вид плащане на работещите възниква от дата на вписването в Търговския регистър на съдебното решение за:

- стартиране на производството по несъстоятелност;

- стартиране на производство по несъстоятелност съчетана с обявяването в несъстоятелност;

- стартиране на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейностите на предприятието, обявяване на несъстоятелност на длъжниците и преустановяване на производство поради недостиг на имущество за покриването на разходите по производството.

чл. 6 ЗГВРСНР

Гарантирано вземане не се получава от следните категории работещи, които за определен момент на първоначалната дата на констатирана неплатежоспособност, съответно свръхзадължеността, притежават качеството:

- съдружници в търговски дружества;

- членовете на органи за управление и контрол на търговците;

- съпрузите и роднините по права линия на търговеца - физически лица, или на тези според т. 1 и т. 2.

(чл. 7 ЗГВРСНР)

Последователност за уведомяването на работниците и служителите за откритото производство по несъстоятелност на работодателите:

В срок от три дена след вписването в Търговския регистър на влязло в сила съдебно решение всеки работодател е длъжен да осведоми служителите си относно датата на вписване и ред на получаване на гарантирани вземания.

Работодателите изпълняват задълженията си свързани с информирането на своите служители в следната последователност:

- чрез писмено уведомление на представители на работниците и служителите и чрез поставянето на уведомителни документи на видимо място в предприятието - за работещите, чиито трудови правоотношения към датата на вписването на съдебното решение не са били прекъснати;

- чрез изпращането на съобщение, съдържащо обратна разписка за всички работници, или по-точно за тези, чиито трудови правоотношения са били прекратени в разстояние на предходните три месеца преди вписването на съдебното решение;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеАнкетиНовиниЛюбопитноИсторияИзследванияПроизводителиЛеченияПсихологияЛичностиОрганизацииЛайфстайлЗдравни съветиСнимкиСтатистически проучванияСпорт