Начало Социални грижи Социална защита Структура и функции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Структура и функции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Структура и функции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - изображение

Главна инспекция по труда представлява специфично юридическо лице, чиято издръжка е за сметка на държавния бюджет. Разположена е в София. Ръководството и управлението и се осъществява от изпълнителен директор, който за момента е инж. Румяна Михайлова. Издръжката на Главната инспекция по труда се гарантира от бюджетни средства и лични за агенцията средства. Институцията може да бъде определена като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

Източници на собствените приходи са:

1. Финансови средства от националните и международните програми;

2. Финансови средства от отпечатването и разпространяването на различни материали, обвързани с основната дейност на Главната инспекция по труда;

3. Финансови средства , получени от информационното обслужване и обучения;

4. Финансови средства, получени от провеждането на курсове и семинари, приходи от глоби, имуществени санкции и дарения;

Главната инспекция по труда извършва инспектиране, като:

1. контролира спазването на трудовото законодателство по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите правоотношения;

2. (нова,ДВ,бр.19 от 2002 г.; изм.,бр.36 от 2004 г.) осъществява специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта и на законодателството, свързано с държавната служба.

3. (пред.т.2,доп.,ДВ,бр.19 от 2002 г.) дава сведения и технически съвети на работодателите и работещите по най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;

4. (пред.т.3,изм.,ДВ,бр.19 от 2002 г.; изм.,бр.13 от 2003 г.) уведомява компетентните органи за установени празноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Чл.5. На Главната инспекция по труда не се възлагат дейности, които могат да възпрепятстват осъществяването на правомощията й.

Чл.6. Главната инспекция по труда осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодействие с други държавни администрации, организации на работниците и служителите и на работодателите и с други неправителствени организации.

Структурата и функциите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са описани детайлно в Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (приет с ПМС No 92 от 2000 г.; обн.,ДВ,бр.44 от 30 май 2000 г.; изм. и доп.,бр.87 от 2001 г., бр.19, 64 от 2002 г., бр.13 от 2003 г., бр.36 от 30 април 2004 г. Според него те са :

Изпълнителен директор

Чл.7. (1) Изпълнителният директор ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на Главната инспекция по труда и на инспектирането по труда съобразно нормативно установените правомощия на Главната инспекция по труда.

(2) (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) Изпълнителният директор ръководи Главната инспекция по труда, като:

1. утвърждава след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на държавната администрация годишния план за работа на Главната инспекция по труда и годишните планове на териториалните й административни звена;

2. предоставя на министъра на труда и социалната политика и на министъра на държавната администрация годишен доклад за дейността на Главната инспекция по труда;

3. организира публикуването на годишния доклад по т.2 в срок не по-късно от 12 месеца от края на годината, за която се отнася;

4. периодично информира министъра на труда и социалната политика, министъра на държавната администрация, Националния съвет по условия на труд и Националния съвет за насърчаване на заетостта за прилагането на нормативните актове, по които Главната инспекция по труда осъществява специализиран контрол;

5. прави предложения пред министъра на труда и социалната политика, министъра на държавната администрация, Националния съвет по условия на труд и Националния съвет за насърчаване на заетостта за решаване на въпроси, свързани с дейността на Главната инспекция по труда;

6. координира дейността на Главната инспекция по труда с дейността на други администрации и организации, заинтересувани от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, по осъществяването на трудовите правоотношения и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за държавния служител;

7. дава предложения за усъвършенстване и хармонизиране на законодателството в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осъществяване на трудовите и служебните правоотношения;

8. дава разрешения и извършва съгласувания в определените от нормативните актове случаи;

9. определя териториалния обхват на дейност и териториалната компетентност на инспекторите от дирекциите "Областна инспекция по труда";

10. създава или закрива административни звена в рамките на дирекциите;

11. утвърждава длъжностното разписание на Главната инспекция по труда;

12. назначава държавните служители в Главната инспекция по труда и прекратява служебните правоотношения с тях;

13. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в Главната инспекция по труда;

14. назначава дисциплинарния съвет на Главната инспекция по труда и налага дисциплинарни наказания;

15. командирова служителите на Главната инспекция по труда в страната и в чужбина;

16. издава наказателни постановления по актове, съставени от служители на Главната инспекция по труда в случаите, определени от закона;

17. изпълнява и други функции, определени с нормативни актове.

(3) Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции.

(4) (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.) Изпълнителният директор формира и провежда информационна стратегия и политика с оглед реалното отразяване на дейността по инспектирането на труда.

(5) Изпълнителният директор може да предоставя на директорите на дирекции "Областна инспекция по труда" отделни свои правомощия.

(6) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или от директор, определен със заповед за всеки конкретен случай.

Глава трета

Структура, функции и организация на работата

Раздел I

Общи положения

Чл.8. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.)

(1) Главната инспекция по труда е организирана в обща и специализирана администрация.

(2) Общата численост на персонала и структурата на Главната инспекция по труда са посочени в приложението.

Чл.9. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.; отм.,бр.36 от 2004 г.)

Раздел II

Главен секретар

Чл.10. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.)

(1) За главен секретар се назначава лице с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Право" или "Икономика".

(2) (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) Главният секретар:

1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор;

2. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

4. организира и отговаря за провеждането на атестирането на служителите в администрацията и обучението им;

5. координира финансово-стопанската дейност на Главната инспекция по труда;

6. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните звена на Главната инспекция по труда;

7. осигурява условия за ефективна и ефикасна работа на всички административни звена на Главната инспекция по труда;

8. осъществява общ контрол за изпълнение на възложените административни задачи;

9. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

10. изготвя годишен доклад за състоянието на административната дейност в Главната инспекция по труда;

11. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор длъжностно лице за всеки конкретен случай.

Раздел II "а"

Служител по сигурността на информацията

(загл. и разд. нови,ДВ,бр.36 от 2004 г.)

Чл.10а. (нов,ДВ,бр.36 от 2004 г.) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на изпълнителния директор и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация и с нормативните актове по прилагането му

Обща администрация

Чл.11. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.)

(1) Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Управление на човешките ресурси";

2. дирекция "Административно и финансово-стопанско обслужване".

(3) Дирекция "Управление на човешките ресурси":

1. разработва стратегията по управлението на човешките ресурси в системата на Главната инспекция по труда;

2. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;

3. организира дейността по провеждане на конкурси за назначаване на служители по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда;

4. изготвя актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

5. осъществява методическа, организационна и техническа помощ в процеса на разработване на длъжностните характеристики на служителите и в процеса на тяхното атестиране;

6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите на Главната инспекция по труда;

7. планира и организира обучението на служителите на Главната инспекция по труда с цел повишаване на тяхната квалификация;

8. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор.

(4) Дирекция "Административно и финансово-стопанско обслужване":

1. разработва политиката на програмното и техническото осигуряване на дейността на Главната инспекция по труда и цялостната дейност по документооборота;

2. организира и осигурява дейностите по работа с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на граждани и по административното обслужване на физически и юридически лица по системата "едно гише";

3. разработва военновременния план и плана за привеждане от мирно на военно положение на Главната инспекция по труда и организира оповестяването при стихийни бедствия;

4. организира и отговаря за деловодната дейност и за работата с материали, съдържащи класифицирана информация, за опазването на държавната и служебната тайна и оказва методическа помощ на териториалните структури от системата на Главната инспекция по труда по въпроси на военновременното планиране, класифицираната информация и по изпълнението на възложените им от изпълнителния директор задачи по отбранително-мобилизационната подготовка;

5. разработва проект на годишен бюджет на Главната инспекция по труда;

6. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на Главната инспекция по труда по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и дава методически указания на подразделенията на Главната инспекция по труда относно изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове;

7. организира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетите, извънбюджетните и целевите средства при спазване на финансовата дисциплина;

8. осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки, както и обобщава данните за цялата система, които представя в Министерството на труда и социалната политика; извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия и по системата на Единната сметка;

9. изготвя годишния баланс на Главната инспекция по труда;

10. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

11. организира и осъществява цялостното осигуряване и техническо обслужване на Главната инспекция по труда;

12. изготвя анализи на обектите, изпълнявани по реда на капиталните вложения; организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционната програма за капиталовите разходи;

13. организира дейността по прилагане на Закона за обществените поръчки;

14. организира правилното ползване и управление на собствеността на Главната инспекция по труда;

15. осъществява връзките с обществеността и медийното представяне на Главната инспекция по труда;

16. осъществява технически дейности, свързани с международното и националното сътрудничество на Главната инспекция по труда;

17. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор.

Специализирана администрация

Чл.12. Специализираната администрация е организирана във:

1. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.) дирекция " Здравословни и безопасни условия на труд";

2. (нова,ДВ,бр.19 от 2002 г.; изм.,бр.13 от 2003 г.) дирекция "Правна";

3. (пред.т.2,ДВ,бр.19 от 2002 г.) дирекции "Областна инспекция по труда" - 28, със седалища областните градове.

Чл.13. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.)

(1) Дирекция "Здравословни и безопасни условия на труд":

1. разработва стратегията, организира и координира провеждането на контрола по спазване на изискванията и изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2. анализира и обобщава информацията за състоянието и проблемите на условията на труд и трудовия травматизъм в обектите на контрол и прави предложения за тяхното решаване;

3. организира и участва в разработването на методи на контрол, критерии за оценка на изпълнението на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, степента на професионалните рискове и прилаганите мерки за управление и контрол върху тяхното проявление;

4. участва в разработването на проекти и в подготовката на становища по проекти на нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

5. разработва указания, дава сведения, консултации и съвети за правилното прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд;

6. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) осъществява методическа помощ на дирекциите "Областна инспекция по труда" при провеждането на контрола и при осъществяването на национални и с местно значение мероприятия, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

7. организира взаимодействието с други държавни контролни органи и социални партньори по въпроси, свързани с осъществяването на контрола;

8. съвместно с Националния осигурителен институт организира разследването на трудови злополуки и производствени аварии, довели до смърт или до тежки увреждания на здравето на работещите;

9. организира дейността по осъществяването на съгласувателни, регистрационни и разрешителни режими на Главната инспекция по труда;

10. подготвя плановете и отчетите за дейността на Главната инспекция по труда;

11. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор.

(2) (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) Дирекция "Правна":

1. разработва стратегията, организира и координира провеждането на контрола по спазването на трудовото законодателство, по Закона за насърчаване на заетостта и по законодателството, свързано с държавната служба;

2. анализира и обобщава информацията за проблемите по прилагане на нормативните актове в обектите на контрол и прави предложения за решаването им;

3. организира и участва в разработването на методи за контрол и критерии за оценка на изпълнението на задълженията;

4. участва в разработването на проекти и в подготовката на становища по проекти на нормативни актове, свързани с упражняването на контрола от Главната инспекция по труда;

5. разработва указания, дава сведения, консултации и съвети за правилното прилагане на нормативните актове;

6. осъществява методическа помощ на дирекциите "Областна инспекция по труда" при провеждането на контрола;

7. организира взаимодействието с други държавни органи и социални партньори по въпроси, свързани с трудовото законодателство, Закона за насърчаване на заетостта и законодателството, свързано с държавната служба;

8. съвместно с другите дирекции анализира резултатите и координира контролната дейност в системата на Главната инспекция по труда;

9. осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на общата и специализираната администрация на Главната инспекция по труда;

10. консултира изпълнителния директор и длъжностните лица за законосъобразността на издаваните от тях актове;

11. вписва колективните трудови договори от национално и отраслово значение;

12. организира правната защита при оспорване на приложените принудителни административни мерки и осъществяване на административно-наказателната отговорност от изпълнителния директор;

13. предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията на Главната инспекция по труда;

14. дава становища и изготвя отговори по постъпили до изпълнителния директор жалби, молби и сигнали;

15. осъществява дейности, свързани с процесуалното представителство на изпълнителния директор;

16. осъществява и други дейности, възложени от изпълнителния директор.

Организация на работата

Чл.18. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) Работата на Главната инспекция по труда се организира посредством планирано и непланирано инспектиране.

Чл.19. (1) (доп.,ДВ,бр.19 от 2002 г.; изм.,бр.36 от 2004 г.) Планираното инспектиране се осъществява съгласно годишен национален план за работа, съставен на основата на годишните планове за работата на дирекциите след вземане на мнението и предложенията на министъра на труда и социалната политика и министъра на държавната администрация.

(2) (доп.,ДВ,бр.19 от 2002 г.; изм.,бр.36 от 2004 г.) Дирекциите "Областна инспекция по труда" изготвят годишните си планове за работа в съответствие с националните цели, приоритети и кампании и съобразно териториалната структура на държавната администрация, икономиката, степента на риска в предприятията, степента и вида на нарушенията на трудовото законодателство, равнището на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост и равнището на безработицата.

(3) (отм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.)

Чл.20. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) Непланирано инспектиране се осъществява:

1. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) по преценка на министъра на труда и социалната политика, министъра на държавната администрация, изпълнителния директор, директорите на областните инспекции по труда и на инспекторите;

2. (изм.,ДВ,бр.19 от 2002 г.; доп.,бр.36 от 2004 г.) по сигнали, жалби и молби от работодатели, работници и служители по трудово и по служебно правоотношение, организации на работодателите и на работниците и служителите, лица, които търсят работа, както и във връзка с информации на средствата за масово осведомяване.

Чл.21. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.) За изпълнението на конкретни задачи по инспектирането се създават работни групи от състава на Главната инспекция по труда. При необходимост в тях могат да бъдат включвани служители от други администрации.

Чл.22. (1) Документите, изпратени до Главната инспекция по труда от държавни органи, от юридически лица или от физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл.23. (1) Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.

(2) Във входящия регистър се отбелязва адресатът на преписката.

Чл.24. (1) (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.) Изпълнителният директор и главния секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.

(2) (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител.

(3) Разпределянето на служебните преписки за работа се извършва веднага след постъпването им в Главната инспекция по труда или в териториалната дирекция.

Чл.25. (1) Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на Главната инспекция по труда, се докладват лично на изпълнителния директор.

(2) На молбите и жалбите се отговаря писмено в едномесечен срок от получаването им, освен ако в закон е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но за не повече от 2 месеца, ако се налага извършване на проверка.

Чл.26. (изм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.)

(1) Подписаните от изпълнителния директор документи се съставят в екземпляри съобразно броя на адресатите. Последният екземпляр се съгласува с главния секретар и съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на административното звено, като се посочва и датата.

(2) Подписаните от директора на дирекция "Областна инспекция по труда" документи се съставят в екземпляри съобразно броя на адресатите. Последният екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, като се посочва и датата.

(3) Движението на документооборота се урежда с инструкция, утвърдена от изпълнителния директор.

Чл.27. (отм.,ДВ,бр.36 от 2004 г.)

Чл.28. (1) Продължителността на работното време на административните звена на Главната инспекция по труда се определя съгласно действащото законодателство.

(2) Началото на работния ден се определя, както следва:

1. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.; доп.,бр.36 от 2004 г.) за дирекции "Административно и финансово-стопанско обслужване", "Управление на човешките ресурси", "Здравословни и безопасни условия на труд" и "Правна" - съобразно работното време на МТСП;

2. за дирекциите "Областна инспекция по труда" - съобразно работното време на областните администрации.

(3) Работният ден е 8 часа с обедна почивка не по-малка от 30 минути.

Чл.29. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г., бр.36 от 2004 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения, констатирано в процеса на оценяване на трудовото изпълнение, служителите могат да бъдат награждавани с отличия и награди на стойност до размера на основната заплата на служителя.

Чл.30. (изм.,ДВ,бр.13 от 2003 г.) Изпълнителният директор установява с административен акт условията и реда за организацията на работата на административните звена на Главната инспекция по труда.

Заинтересованите лица могат да потърсят контакт с институциите на следните адреси:

Централно управление

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Адрес:

бул. "Дондуков" № 3

София 1000

Изпълнителен директор:

факс: 02/987 47 17

e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

Главен секретар:

факс: 02/8101 797

e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg

"Връзки с обществеността"

телефон: 02/988 51 7202/988 51 72 

Деловодство

телефон: 02/8101 74802/8101 748, 02/8101 75302/8101 753

факс: 02/ 987 47 17

e-mail: delovodstvo@gli.government.bg

Дирекции "Инспекция по труда" в страната:

Дирекция "Инспекция по труда - Монтана"

Отдел - Видин

Адрес: 3700, гр. Видин, ул."Дунавска" №6

телефони: (094) 60 13 04(094) 60 13 04; 60 13 03

факс: (094) 60 13 04

e-mail: oit_vidin@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Монтана"

Адрес: 3400, гр.Монтана, пл."Жеравица" № 5, ет. 3

телефони: (096) 30 06 75(096) 30 06 75 (096) 300671(096) 300671

факс: (096) 30 06 75

e-mail: doitd@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Враца"

Адрес: 3000, гр. Враца, ул."Стоян Заимов" №2

телефони: (092) 66 38 47(092) 66 38 47 ; 66 63 03 ; 66 30 12

факс: (092) 66 38 47

e-mail: oit_vraca@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"

Адрес: 5000, гр.В.Търново, ул."Христо Ботев" №2А

телефони: (062) 62 24 38(062) 62 24 38 ; 62 02 68

факс: (062) 62 24 38

e-mail: oit_vturnovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Русе"

Адрес: 7000, гр.Русе, ул."Александровска" №53

телефони: (082) 82 10 82(082) 82 10 82 ; 82 70 40

факс: (082) 827040; 827041; 821757; 821758; 821759; 821760

e-mail: oit_ruse@mail.networx-bg.com

Дирекция "Инспекция по труда - Търговище"

Отдел Разград

Адрес: 7200, гр.Разград, бул."България" №15

телефони: (084) 66 12 60(084) 66 12 60, 66 12 59

факс: (084) 62 42 16

e-mail: oit_razgrad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Русе"

Отдел Силистра

Адрес: 7500, гр.Силистра, ул."Добруджа" №1

телефони: (086) 82 15 01(086) 82 15 01; 82 17 76

факс: (086) 2 23 01

e-mail: doitsilistra@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Добрич"

Адрес: 9300, гр.Добрич, ул."Независимост" №7, ет.5

телефони: (058) 60 05 89(058) 60 05 89 ; 60 16 32

факс: (058) 60 05 89

e-mail: doit_dobrich@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на: Софийска област, област Перник, райони на Столична община - "Кремиковци", "Нови Искър", "Банкя", "Витоша", "Панчерево","Люлин" и "Овча купел".

Адрес: 1000, гр.София, бул."Витоша" №6

телефони: (02) 981 19 17(02) 981 19 17 ; 981 79 71

факс: (02) 981 79 71

e-mail: oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Ловеч"

Адрес: 5500, гр.Ловеч, бул."България" №10

телефони: (068) 60 15 09(068) 60 15 09 ; 60 15 04

факс: (068) 60 15 04

e-mail: doit_lovech@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Габрово"

Адрес: 5300, гр. Габрово, ул."Брянска" №30

телефони: (066) 80 46 83(066) 80 46 83 ; 80 68 89

факс: (066) 80 46 83

e-mail: oit_gabrovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Търговище"

Адрес: 7700, гр.Търговище, ул."Стефан Караджа" №1

телефони: (0601) 6 22 51(0601) 6 22 51

факс: (0601) 6 22 51

e-mail: oit_trg@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Шумен"

Адрес: 9700, гр.Шумен, бул."Славянски" №30

телефони: (054) 83 02 29(054) 83 02 29 ; 83 03 05

факс: (054) 83 02 31

e-mail: oit_shumen@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Варна"

Адрес: 9000, гр.Варна, ул."Христо Самсаров" №2А

телефони: (052) 61 29 46(052) 61 29 46 ; 61 29 41

факс: (052) 61 29 46

e-mail: oit_varna@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Сливен"

Адрес: 8800, гр.Сливен, ул."Цар Самуил" №1, ет.3

телефони: (044) 62 59 27(044) 62 59 27 ; 62 29 23

факс: (044) 62 59 27

e-mail: oit_sliven@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Стара Загора"

Адрес: 6000, гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 8, ет.3

телефони: (042) 60 32 53(042) 60 32 53 ; 25 51 94

факс: (042) 62 50 10

e-mail: oit_szagora@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"

Адрес: 4000, гр.Пловдив, пл."Централен" №1, ет.5

телефони: (032) 62 52 76(032) 62 52 76

факс: (032) 63 36 01

e-mail: oit_plovdiv@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пазарджик"

Адрес: 4400, гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №15

телефони: (034) 44 14 91(034) 44 14 91 ; 44 14 81

факс: (034) 44 14 91

e-mail: oit_pazardjik@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" София (за обл. София-град)

Извършва проверки по искания, сигнали и жалби и предоставя административни услуги за територията на Столична община: Район "Връбница", "Възраждане", "Илинден", "Изгрев", "Искър", „Красно село", "Красна поляна", "Лозенец", "Младост", "Надежда", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" ,"Средец" ,"Студентски" и "Триадица".

Адрес: 1040, гр.София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."Лъчезар Станчев" №20

Телефон на приемната на Дирекция "Инспекция по труда" - София град: 971 40 25

телефони: (02) 971 25 85(02) 971 25 85

факс: (02) 873 55 40

e-mail: DOIT-Sofia-grad@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Отдел Перник

Адрес: 2300, гр.Перник, пл."Кракра" №1, Синдикален дом, ет.6

телефони: (076) 60 14 84(076) 60 14 84; 60 26 54

факс: (076) 60 14 84

e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Бургас"

Адрес: 8000, гр.Бургас, ул."Шейново" №24, ет.4

телефони: (056) 84 22 86(056) 84 22 86;

факс: (056) 84 22 86

e-mail: doit_burgas@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Сливен"

Отдел Ямбол

Адрес: 8600, гр.Ямбол, ул."Търговска" №2, п.к.306

телефони: (046) 66 32 42(046) 66 32 42

факс: (046) 66 32 (046) 66 32 42(046) 66 32 42

e-mail: oit_jambol@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Адрес: 6300, гр.Хасково, ул."Патриарх Евтимий" №2

телефони: (038) 66 48 51(038) 66 48 51, 66 24 66

факс: (038) 66 48 51

e-mail: doit_haskovo@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Кърджали"

Адрес: 6600, гр.Кърджали, ул."Деспот Слав" №1, ет. 4

телефони: (0361) 6 51 40(0361) 6 51 40 ; 6 57 97

факс: (0361) 6 51 40

e-mail: oit_kurdjali@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"

Адрес: 4000, гр.Пловдив, пл."Централен" №1, ет.5

телефони: (032) 62 52 76(032) 62 52 76

факс: (032) 63 36 01

e-mail: oit_plovdiv@mbox.contact.bg

Отдел Смолян

Адрес: 4700, гр.Смолян, бул."България" №58

телефони: (0301) 6 37 39(0301) 6 37 39; 6 33 86

факс: (0301) 6 33 42

e-mail: oit_smolian@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Пазарджик"

Адрес: 4400, гр.Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №15

телефони: (034) 44 14 91(034) 44 14 91 ; 44 14 81

факс: (034) 44 14 91

e-mail: oit_pazardjik@mbox.contact.bg

Дирекция "Инспекция по труда - Благоевград"

Адрес: 2700, гр.Благоевград, пл."Георги Измирлиев" №9

телефони: (073) 88 49 43(073) 88 49 43 ; 88 49 42

факс: (073) 88 49 42

e-mail: oit_blagoevgrad@mbox.contact.bg

Отдел Кюстендил

Адрес: 2500, гр.Кюстендил, ул."Гладстон" №35

телефони: (078) 5 20 57(078) 5 20 57; 55 20 56

факс: (078) 5 20 57

e-mail: oit_kustendil@mbox.contact.bg

4.0, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияОрганизацииЛайфстайлФизиологияСпортИсторияНормативни актовеЛюбопитноАнатомияНовиниСоциални грижи