Начало Социални грижи Репродуктивност Осиновяване Социална подкрепа за осиновителите

Социална подкрепа за осиновителите

Социална подкрепа за осиновителите - изображение

Осиновяването е сред най-трудните, отговорни и хуманни постъпки, които са ратифицирани в българското общество със закон. Кандидат-осиновителите преминават през дълга и щателна процедура на одобрение и подготовка на различни документи. След това новият член на семейството е приет в дома на родителите си като рождено дете. За да се намали стреса и адаптацията на семейството и да бъде улеснен целият процес е необходимо да се окаже определена помощ. Социална подкрепа за осиновителите осигурява най-вече българското законодателство и институции. Тя трябва обхваща определени етапи преди и след осиновяването.

Услугите в подкрепа на осиновяването могат да бъдат обобщени така:

1. Информация и практическа подкрепа на кандидат-осиновителите. Предоставянето на информация за нужните документи, самата специфика на осиновяване, подготовка за среща с детето и процедурата по осиновяване.

2. Подкрепа на осиновителите за разрешаване на проблемите след акта на осиновяване. Това включва обучение и придобиване на родителски умения, за да възникне значима и силна връзка с децата, за изграждане на автономност и себеуважение у тях и по този начин да бъде утвърдена здравословна семейна среда и партньорство.

3. Консултации и помощ на осиновителите за справяне със сложната и трудна информация относно децата;

4. Образуване на своеобразна мрежа от семейства за подпомагане на осиновители в общността;

5. Индивидуални консултации за осиновители;

6. Конкретна работа с детето след неговото осиновяване:

7. Подкрепа за развитие на детската идентичност;

8. Подпомагане на осиновеното дете по отношение загубите, които е преживяло в процеса на осиновяване в частност и трудностите в адаптацията.

Социалната подкрепа за семействата с осиновени деца в лицето на държавата осигурява същата помощ, каквато би била тази за всички останали семейства- чрез определени финансови суми. Те се описват детайлно в текстовете на Закона за семейните помощи.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., предишен текст на чл. 2, бр. 21 от 2006 г.) Семейните помощи по този закон са:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) еднократна парична помощ при бременност;

2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) еднократна парична помощ при раждане на дете;

3. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;

4. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка–студентка, учаща в редовна форма на обучение;

5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., отм., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.);

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;

8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., предишна т. 6, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) целеви помощи за ученици.

Видове помощи, които се отпускат на осиновителите. Това са помощите по смисъла на Чл.2, ал.1, т.6, 7 и 8

Целеви помощи за ученици:

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Редът за отпускане и предоставяне в пари и/или под формата на социални инвестиции на семейните помощи се урежда с правилника за прилагане на този закон.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)

(1) На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.

(2) Помощта по ал. 1 се отпуска, при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Целевите помощи за учениците могат да се отпускат и като социална инвестиция по преценка на дирекциите "Социално подпомагане" със съдействието на училищните ръководства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При условията на ал. 1 - 3 еднократната целева помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.

(5) Размерът на еднократната целева помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година.

(6) Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.04.2009 г., ако са изпълнени условията на т. 102)

Семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска детска градина, имат право на помощ в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощите са за сметка на републиканския бюджет. Министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите.

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година:

Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година - по 600 лв. за всяко дете.

Майката (осиновителката) има право да получи еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година, без значение от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта бива определян ежегодно от Министерството на труда и социалната политика и се изплаща за всяко дете близнак. Майката получава помощта, а при невъзможност да я получи се изплаща на друг законен представител на детето. Тази помощ може да бъде получена и от самотен баща или от семействата на роднини, близки или приемни семейства - за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта може да бъде потърсена в срок до навършване на една година на децата.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение - 2880 лв.

Отпуска се, когато майката (осиновителка) е студентка, учеща в редовна форма на обучение. Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение на майката. Помощта може да бъде поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането и започва от месеца на подаване на молбата.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на майката.

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 35 лв. месечно

Помощта предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.. Изплаща се всеки месец до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна, на деца които живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

За дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, тази помощ се получава, независимо от дохода на семейството и е в двоен размер. Размерът на помощта се определя ежегодно от Министерство на труда и социалната политика.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на майката.

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година -100 лв. месечно

Предоставя се в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв., при условие, че:

- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;

- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;

- детето живее постоянно в страната.

Помощта може да се получава и на самотен баща-осиновител или приемно семейство ако отговарят на посочените по-горе условия.

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството. За всички условия за отпускане на тази помощ виж чл. 25 от ППЗСПД

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане”

Парична помощ, отпускана от НОИ:

Ред и документи за разрешаване на отпуска при осиновяване на дете.

При осиновяване на дете на осигурените лица за общо заболяване и майчинство се издава болничен лист. Той е за периода от деня на осиновяването (този ден трябва да е с дата от влизане в сила на съдебното решение за осиновяване) до изтичането на отпуска за раждане – 90 календарни дни. Болничен лист за отглеждане на осиновено дете се издава от ръководителя на съответното социално заведение, където е отглеждано детето до датата на осиновяването, или от личния лекар на осиновителя. За времето на разлика се изплаща парично обезщетение за осиновяване. То е в размер на същата сума като обезщетението при бременност и раждане. След изтичане на срока на отпуска по болничните листове, осиновителите имат право на отпуск за остатъка до 410 календарни дни, който е разрешен от работодателя. За него се изплаща парично обезщетение, което също е в размера на обезщетението при бременност и раждане.

(чл. 34 от Наредба за медицинската експертиза и чл. 45, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските)

8. Изчисляване на паричното обезщетение при бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение за бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане за следващо дете през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

чл. 49 и чл. 41 от КСО (Кодекс за социално осигуряване) и чл. 16-20 от НИИПОПДОО (Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване).

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлОрганизацииСнимкиНовиниЛюбопитноАнкетиПсихологияЗдравни съветиНормативни актовеРецептиЛеченияИсторияЗаведенияОбразованиеСпортСпециалисти