Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Необходими документи за получаване на социални помощи за деца

Необходими документи за получаване на социални помощи за деца

Необходими документи за получаване на социални помощи за деца - изображение

Видовете социални помощи за деца, които се изплащат от дирекция за Социално подпомагане са:

 1. Еднократна парична помощ при бременност

 2. Еднократна парична помощ при раждане на дете

 3. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година

 4. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от мaйка студентка, учаща в редовна форма на обучение

 5. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

 6. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

 7. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

 8. Целеви помощи за ученици

 9. Целева помощ за безплатно пътуване на многодетни майки

 За получаването на този вид социална подкрепа родителите трябва да подготвят документите, фигуриращи в Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца:

 1. Еднократна парична помощ при бременност

 (2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

 1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период - за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

 2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;

 3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;

 4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;

 5. лична карта (за справка).

 2. Еднократна парична помощ при раждане на дете

 (2) Към молба-декларацията се прилагат следните документи за социалната помощ за деца:

 1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;

 2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката, или удостоверение от общинската администрация за родените от майката деца;

 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;

 4. лична карта (за справка).

 3. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година

 4. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от мaйка студентка, учаща в редовна форма на обучение

Документите от двете точки са идентични и гласят:

(3) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

 1. копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;

 2. копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД;

 3. уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията;

 4. лична карта (за справка).

 (4) При промяна на постоянния адрес на майката или на друго правоимащо лице за периода от раждането (осиновяването) или настаняването по чл. 26 ЗЗД на детето до датата на подаване на молба-декларацията дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка, която обхваща:

 1. справка от компетентните органи на МВР;

 2. предоставяне на данни за изплащане/неизплащане на помощите по чл. 6а и 8в ЗСПД от съответните дирекции "Социално подпомагане" по предходен постоянен адрес на майката или на другите правоимащи лица по чл. 6а и 8в ЗСПД.

 5. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

 1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

 2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.);

 3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

 4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД;

 5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;

 6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;

 7. лична карта - за справка;

 8. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД);

 9. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

 10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

 11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

 12. (нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция.

 13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД);

 14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД).

 6. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

 1. копие от удостоверение за раждане на детето;

 2. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

 3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

 4. удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години);

 5. лична карта - за справка.

 7. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

(2) Към молба-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

 2. (нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;

 3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;

 4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) копие от удостоверението за раждане на детето;

 5. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД );

 6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) лична карта (за справка);

 7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;

 8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г., доп., бр. 71 от 2006 г.) копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД);

 9. (нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето;

 10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД);

 11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 1.01.2013 г.) удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД).

 8. Целеви помощи за ученици

 (2) Към молба-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

 2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 3 ЗСПД );

 4. удостоверение за раждане на детето (за справка);

 5. лична карта (за справка);

 6. (нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) протокол на ЛКК в случаите по ал. 3;

 7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 ЗСПД);

 8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);

 9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

 9. Целева помощ за безплатно пътуване на многодетни майки

 Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане.

 (2) Правото на безплатен транспорт се ползва след представяне пред превозвача на удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на майката.

 (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г. , в сила от 4.12.2012 г.) Удостоверението за безплатно пътуване се издава въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация.

 (4) При подаване на молба-декларацията се представя документ за самоличност.

 (5) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция "Социално подпомагане" издава дубликат, като правото за безплатно пътуване със:

 1. железопътен транспорт за съответната година се анулира;

 2. автобусен транспорт за съответната година се анулира в случаите, в които вече е ползвано.

 

Още по темата:

2.7, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНормативни актовеНовиниЛюбопитноЛайфстайлЗдравни съветиОбразованиеЗаведенияИсторияПсихологияСнимкиРецептиЛеченияСпортСпециалистиАнкетиИнтервютаХранене при...ТестовеАлт. медицинаИзследванияКлинични пътекиБотаника