Начало Социални грижи Социална защита Социални осигуровки Парични помощи от Държавното обществено осигуряване - първа част

Парични помощи от Държавното обществено осигуряване - първа част

Парични помощи от Държавното обществено осигуряване - първа част - изображение

Правото на парични помощи от Държавното обществено осигуряване се регламентира в Глава първа "Общи положения" на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Редът за отпускането и изплащането на паричните помощи е описан детайлно в Наредбата за изчисляването и изплащането на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

Помощи, изплащащи се в съгласие с Кодекса за социално осигуряване от финансовите ресурси на държавното обществено осигуряване.

Кодексът за социално осигуряване е регламентирал получаването на два типа финансово подпомагане от ресурсите на Държавното обществено осигуряване, които са еднократна финансова компенсация при смърт на осигуряващото се лице и финансово подпомагане при инвалидизация вследствие на общо заболяване, когато осигуряващото се лице няма нужния осигурителен стаж за отпускането на пенсия за инвалидизация поради общо заболяване (чл. 11, ал. 2 и ал. 3, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО).

Еднократна финансова компенсация при настъпване на смърт на осигуряващото се лице

Лицата, имащи право на еднократна финансова компенсация при смърт на осигуреното лице, според текста на Кодекса за социално осигуряване, са родителите, децата или съпругата на починалия, като децата имат право на компенсацията, без значение дали са учащи, или не дали имат пълнолетие, или не. Родителите на починалия също могат да получат помощта, независимо дали са били издържани от него.

Към правоимащите лица не съществува задължението да бъдат осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидизация вследствие на общо заболяване, старост и смърт, трудови инциденти и професионални заболявания (чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО).

Условия по придобиването на правомощие за получаване на компенсацията

Нужното изискване по придобиването правомощие за получаване на компенсацията е починалия да се е осигурявал според съдържанието на Кодекса за социално осигуряване към датата на кончината си. Няма значение е дали то се е осигурявало за общо заболяване и майчинство, инвалидизация вследствие на общо заболяване, старост и смърт, трудови инциденти и професионални заболявания и безработица (чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО).

Размер на еднократната финансова компенсация при смърт на осигуреното лице

Размерът на еднократната финансова компенсация се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО. За 2013 г. е определен общ размер на помощта 550 лв. Размерът на компенсацията се разделя поравно между правоимащите лица.

Когато от съдържанието на удостоверението за наследници и от декларациите за обстоятелството дали родителите на починалия са живи е видимо, че право да изискат еднократна финансова компенсация при смърт на осигуряващото се лице имат и лица, които не са я пожелали. В тези случаи компенсацията се изплаща пропорционално единствено на тези, предявили искане за нея. Останалите правоимащи лица имат възможност да поискат полагаемата им се пропорционална част от компенсацията в рамките на три години, колкото е и давностният срок според Кодекса за социално осигуряване(чл. 12 от ЗБДОО за 2012 г., чл. 13г от КСО и чл. 22, ал. 1 и 2 от НИИПОПДОО).

Документи за изплащането на еднократната финансова компенсация при смърт на осигуреното лице

Компенсацията може да бъде преведена единствено след представянето на следната документация:

- декларация-заявление по съставен образец, приложение № 6 към Наредбата за изчисляването и изплащането на финансовите компенсации и помощи от Държавното обществено осигуряване, от всички пълнолетните, имащи право на нея. В случаите, в които правоимащо лице не е навършило пълнолетие, декларация-заявление може да бъде подадена от негов законов представител;

- удостоверение за наследници – оригинал;

-декларация в свободен текст, че родителите на починалия са живи или починали към датата на неговата кончина;

- ксерокопие на акта за раждане на починалия. Нужно е той да се представи от родителите на починалия, в случай че те не са били вписани в удостоверението за наследници;

-декларация за превеждането на финансовата компенсация по образец, приложение № 7 към наредбата (чл. 7 от НИИПОПДОО);

Последователност за представянето на нужните документи в териториалното подразделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ)

Документацията по превеждането на финансовата компенсация при смърт на осигуреното лице трябва да се предостави в териториално подразделение на (НОИ) според постоянния или настоящия адрес на лицата, които имат право да я получат лично или чрез определено упълномощено лице. За тази процедура пълномощното не е нужно да има нотариална заверка. В случай че децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документацията се предоставя от техен законен представител.

ТП, приело документацията следва да я изпрати по служебен ред на осигурителя или самоосигуряващото се лице, което може да прецени правомощията на заинтересованите лица и превежда компенсацията (чл. 13, ал.2 от НИИПОПДОО).

Последователност за уведомяването на правоимащите за приета, но нередовна документация с цел отстраняването на пропуските, грешките и непълноти, които са констатирани.

При липсваща или нередовна документация ТП на НОИ е задължено да изпрати писмо, съдържащо обратна разписка за заинтересованите лица, което уведомява за седем дневния срок (счетен от датата на представянето им) за отстраняването им. За целта НОИ дава писмени указания за безпроблемното отстраняване на нередностите.

В случай че заинтересованите от получаването на компенсацията лица не бъдат открити на посочения в подадените документи постоянен адрес, уведомяване може да бъде осъществено чрез съобщение, поставено на определените за тази цел места в териториалното подразделение на НОИ, на Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в посочена община или кметство.

Липсващи и коригирани документи се подават в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в рамките на седем дена от получаването на уведомителното писмо.

Ако дори и след седем дневния срок от дата на уведомлението грешките не се отстранят или документацията не представи в ТП на НОИ преценка относно определяне на размерите на компенсацията се изготвя според получените редовни документи и данни за осигуряването на лицата, представени от осигурителите на лицата в ТП на Националната агенция за приходите (НАП) за всеки месец с декларация по образец № 1 (чл. 15 от НИИПОПДОО).

Срокове за превеждане на компенсацията

Определената част от финансовата компенсация при смърт на осигуряващото се лице следва да се изплати на всички правоимащи лица по декларирани от тях лични разплащателни или безсрочни спестовни банкови сметки в рамките на петнадесет дни от представянето на документацията в ТП на НОИ. В случай че починалия има малолетни или непълнолетни деца, полагащата им се част от сумата се превежда на техен законен представител.

Ако бъде установено, че дадено лице няма правомощието да получи на компенсация при смърт на осигуряващото се лице, съответното длъжностно лице от ТП на НОИ е задължено да издаде разпореждане за отказ. То може да бъде обжалено в рамките на четиринадесет дни след неговото получаване пред ръководителя на териториалното подразделение на Националния осигурителен институт по реда на чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване и (чл. 22, ал. и ал. 3 и чл. 23 и чл. 31 от НИИПОПДОО).

 

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛайфстайлАнкетиИсторияНормативни актовеСнимкиЛюбопитноОрганизацииЗаведенияПсихологияЗдравни съветиСтатистически проучванияСпортГеографияПроизводители