Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Структура и функции на Националната здравноосигурителна каса

Структура и функции на Националната здравноосигурителна каса

Структура и функции на Националната здравноосигурителна каса - изображение

Изключително важна цел за доброто развитие на българското общество е наличието на равен достъп до адекватна и качествена лекарска помощ, като това би осигурило и неговото приобщаване към европейските и световните норми и стандарти. Очаква се, че в дългосрочен план чрез прилагане на радикални промени и благодарение на действието на въведената система за здравно осигуряване ще се повиши резултатността на социална здравна и икономическа ефективност на вложените здравни разходи и ще се подобри качеството на предоставяните услуги. Равнопоставеността при тяхната употреба, както и въвеждането на определени механизми за заплащане на медицинските специалисти ще доведе и до по-висока удовлетвореност от страна на ползвателите на медицинските услуги.

Националната здравноосигурителна каса е институция, осъществяваща задължителното здравно осигуряване в България, в съгласие със Закона за здравното осигуряване, в частта му свързана с управлението и разходването на набраните за тази цел финансови средства за заплащането на здравните дейности и медикаментозни продукти, които са предвидени в закона, различните нормативни актове на Министерството на здравеопазването и Националния рамков договор (НРД).

Една от основните цели в дейностите на НЗОК е осигуряването и гарантирането на достъп на осигурените пациенти до медицинска помощ чрез дефиниран по вид, обхват и обем пакет от медицински дейности, както и осигуряването на свободен избор на изпълнители, сключили договори с районна здравноосигурителна каса.

НЗОК насочва дейностите си към изграждането на устойчива и стабилна система на задължително здравно осигуряване чрез:

1. Социална ориентация към естеството на конкретните здравни услуги;

2. Осигуряване на гаранции за равен достъп, сигурност и качество за всички осигурени лица при ползването на медицински и дентални услуги, според договорения пакет здравни услуги;

3. Прилагането на пазарни механизми при разпределянето на наличните ресурси в системата на задължителното здравно осигуряване, благодарение на които да се осигури благоприятна и конкурентоспособна среда, която да доведе до повишаването на качеството и ефективността на предоставяните услуги;

4. Осигуряване на гъвкаво управление на капиталите, натрупани от вноските и разходите по здравноосигурителните плащания;

5. Осъществяване на основната стратегия на Световната здравна организация “Здраве за всички през ХХІ век” и на националните цели на провежданата здравна политика;

6. Изграждане на сътрудничество и партньорство между отделните сектори, институции и съсловни организации.

Основни приоритети на НЗОК:

1. Изпълнение на основните задължения на НЗОК по прилагането на НРД и спазването на финансовата рамка на бюджета на НЗОК за текущата финансова година;

2. Подготвянето на годишен бюджет на НЗОК за текущата година;

3. Подготвяне на текстове и приложения за рамков договор, участие в преговори с представители на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина за подписването на Национален рамков договор за текущата година;

4. Повишаване на нивата на ефективност и резултатите на медицинския и финансов контрол на договорните партньори;

5. Разширяване на базата данни, съдържаща медицинска и икономическа информация за всички болнични лечебни заведени, които са държавна или общинска собственост, чрез въвеждането на специализиран софтуер за електронно отчитане.

6. Изграждане на интегрирана информационна здравноосигурителна система на НЗОК;

7. Сертифициране на НЗОК по утвърдения стандарт ISO 9001:2000 чрез въвеждане на система за управление на качеството (СУК);

8. Поддръжка на адекватната медийна и комуникационна система;

9. Институционално развитие и оформяне на система за институционална устойчивост;

10. Европейско интегриране и международно сътрудничество.

По своето естество НЗОК представлява специфично юридическо лице, чийто предмет и дейности са свързани с осъществяването и гарантирането на задължителното здравно осигуряване. Тя извършва своите дейности в съответствие със Закона за здравното осигуряване, действащото законодателство в страната и своя правилник за устройство и дейности. НЗОК е съставена от Централно управление, намиращо се в София и районни структури, наречени Районни здравноосигурителни каси. Те са разположени във всеки областен център, както и териториалните им подразделения. Според Закона за здравното осигуряване, бюджетът на НЗОК представлява базисен финансов план за набирането и разходването на финансовите средства на задължителното здравно осигуряване. Той е отделен от държавния бюджет.

В Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г. е утвърден бюджет с балансирано салдо в размер на 2,633,730 хил. лв. Приходната част на бюджета на НЗОК за настоящата година е формирана от здравноосигурителните вноски, трансферите от републиканския бюджет, лихвите и приходите от управлението на имуществото, глобите и наказателните лихви, таксите, определени от тарифа на Министерския съвет, ликвидационните дялове от търговски дружества, целевите субсидии на държавния бюджет за изпълнението на задължения, произтичащи от методите на прилагане на правилата за координирането на системите за социална сигурност и други. Изразходването на средствата от бюджета на НЗОК се осъществява за заплащането на медицинската помощ, издръжката на административните дейности по здравно осигуряване, издаването на документи, придобиването на движимо и недвижимо имущество и други разходи с инвестиционен характер за нуждите на НЗОК, такси за обслужването и събирането на здравноосигурителните вноски от Националната агенция за приходите, заплащането на медицински дейности, включително и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях и други.

Основна цел на НЗОК е да осигури максимално добро качествено и достатъчно по обхват задължително здравно осигуряване, което да гарантира обслужване в най-пълна степен на обществените интереси и чрез минимални разходи на финансовите и човешките ресурси и активно да допринесе за:

1. Реформиране на системите на здравеопазване, като прилага стриктно приложимото

законодателство, международните си задължения и договорите при спазването на бюджетните дисциплина и финансова рамка;

2. Опазване и подобрение на здравето сред пациентите;

3. Повишение на социалната и икономическата ефективност на отделните видове здравни разходи;

4. Усъвършенстване на различните начени за заплащането на оказващата се медицинска и дентална помощ, на медикаментозните препарати, медицинските изделия и диетичните хранителни продукти, предназначени за специални медицински цели;

5. Осигуряване на своевременно и качествено информационно обслужване на основните нива на комуникация;

6. Осъществяване диалози, имащи конструктивни и резултати и обвързаност със запазването на договорените клаузи с пациентските и съсловните организации, професионалните сдружения, неправителствените организации, както и с договорните партньори в полза на обществото;

7. Системно и планирано наблюдение, оценка и непрекъснато подобряване на качеството

на медицинските услуги. Това осигурява равенство на достъпа, ефективността и сигурността на различните договорени медицински услуги и повишаване на нивото на удовлетвореност сред пациентите

НЗОК, в качеството си на национален здравноосигурителен фонд гарантира осъществяването на дейностите си по управлението и разходването на средства от задължителните здравноосигурителни вноски за заплащането на основен пакет от здравни дейности, който се гарантира от бюджета й, при спазването на следните базисни принципи:

1. Публичност в дейностите на НЗОК и публично контролиране върху извършващите се от нея разходи;

2. Солидарност на всички осигурени лица при разходване на акумулираните здравноосигурителни средства;

3. Степен на отговорност на осигурените лица за тяхното здраве;

4. Равнопоставеност при ползване на лекарска и дентална помощ, на лекарствените

препарати, медицински изделия диетични хранителни продукти за специални медицински цели;

5. Свободен избор за осигурените лица на желани изпълнители на медицински и дентални услуги;

6. Договореност на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицински услуги;

7. Участие на държавата, задължително здравноосигурените лица и работодателите в управлението на НЗОК.

Основна цел на НЗОК е да осигури и гарантира свободно и равнопоставено допускане на здравно осигурените лица до лекарска помощ. Това се гарантира чрез съществуването на определен по вид, обхват и обем пакет от здравни услуги, както и свободното избиране на изпълнители, сключили договори с районните здравноосигурителни каси. Базисните функции, които НЗОК изпълнява в съответствие с основните си цели са:

1. Участие в преговори и подписване на Националния рамков договор (НРД) с всички

представители на съсловните организации на лекарите и стоматолозите;

2. Извършва анализи и предлага варианти относно вида и обема на медицинската помощ, по вид медицински услуги и съответната им стойност.

3. Управлява евентуално натрупани резерви на финансови средства на НЗОК към

районните здравноосигурителни каси за осъществяването на задължителното здравно

осигуряване;

4. Участва в разработването на модели за заплащането на трудовите възнаграждения на изпълнителите на медицински услуги;

5. Изгражда, развива и управлява информационната система за нуждите на

задължителното здравно осигуряване;

6. Договаря се относно заплащането на лекарствените средства и консумативи с производителите, доставчиците и аптеките по списъци на лекарствените средства, утвърдени в НРД;

7. Гарантира осъществяването на международни дейности на основата на двустранно и многостранно сътрудничество, и администрира проекти, в които НЗОК е главна страна;

8. Осъществява медицинското и финансовото контролиране на задължителното здравно осигуряване.

Настоящият управител на НЗОК е Д-р Пламен Цеков

Националната здравноосигурителна каса е със следния адрес:

- гр. София 1407, ул. "Кричим" №1;

Информация за граждани:

тел: 0800 14 800 - национална телефонна линия

Достъпът до тази услуга от аналогови телефонни апарати в цялата страна е на цената на 1 импулс, а от цифрови - разговорът е безплатен. Експертите на НЗОК работят от 9 до 17.30 часа, от понеделник до петък. Времетраенето на една консултация е 5 минути.

За набиране от мобилен телефон /GSM/ : 02 9659 121.

Приемна за консултации на граждани:

София 1407, кв. Лозенец, ул."Любата" №15

Информация за граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност:

тел: +359 2 9659 116

Приемна за консултации на граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност :

адрес: София 1407, кв. Лозенец, ул."Кричим" №1

"Свободно движение на хора" – европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване - преди обяд: 10.00 ч. – 12.00 ч., след обяд: 14.00 ч. – 16.00 ч.

Контакти към РЗОК

РЗОК Благоевград

2700 Благоевград

пл. "Георги Измирлиев" 9

тел.: 073/ 88 300 475

факс: 073/ 88 300 413

e-mail: blagoevgrad@nhif.bg

директор: д-р Ивайло Димитров

РЗОК - Бургас

8018 Бургас

Парк "Езеро", п.к. 60

тел.: 056/ 80 66 66

факс: 056/ 80 66 13

e-mail: burgas@nhif.bg

директор: д-р Таня Макшева – Грънчарова

РЗОК - Варна

9004 Варна

бул. "Цар Освободител" 76-Г

тел.: 052/ 68 90 72

факс: 052/ 68 90 13

e-mail: varna@nhif.bg

директор: д-р Диян Димов

РЗОК - Велико Търново

5000 Велико Търново

ул. "Ивайло" 2

тел.: 062/ 61 12 52

факс: 062/ 61 12 02

e-mail: tarnovo@nhif.bg

директор: д-р Галина Василева

РЗОК - Видин

3700 Видин

бул. "Панония" 2, п.к. 2

тел.: 094/ 60 98 10

факс: 094/ 60 98 11

e-mail: vidin@nhif.bg

директор: д-р Владимир Вълчев

РЗОК - Враца

3000 Враца

ул. "Иваница Данчов" 2

тел.: 092/ 686 110

факс: 092/ 686 111

e-mail: vraca@nhif.bg

директор: Светозар Симеонов

РЗОК - Габрово

5300 Габрово

ул."Отец Паисий" 25

тел.: 066/ 819 526

факс: 066/ 819 523

e-mail: gabrovo@nhif.bg

директор: Захари Дошков

РЗОК - Добрич

9300 Добрич

ул. "Независимост" 5, ет. 4

тел.: 058/ 654 500

факс: 058/ 654 555

e-mail: dobrich@nhif.bg

директор: д-р Бисерка Пачолова

РЗОК - Кърджали

6600 Кърджали

бул. "Тракия" 19

тел.: 0361/ 635 14

факс: 0361/635 16

e-mail: kardjali@nhif.bg

директор: д-р Соня Ангелова

РЗОК - Кюстендил

2500 Кюстендил

ул. "Демокрация" 44, вх. Б

тел.: 078/ 559 705

факс: 078/ 597 33

e-mail: kiustendil@nhif.bg

директор: д-р Матей Попниколов

РЗОК - Ловеч

5500 Ловеч

ул. "Кубрат" 7

тeл: 068/ 688 105

факс: 068/ 688 113

e-mail: lovech@nhif.bg

директор: д-р Венета Стойчева

РЗОК - Монтана

3400 Монтана

бул. "Трети март" 41, п.к. 245

тел. 096/ 396 110

факс: 096/ 396 111

e-mail: montana@nhif.bg

директор: Бистра Георгиева

РЗОК - Пазарджик

4400 Пазарджик

ул. "11 август" 2, п.к. 234

тел.: 034/ 40 21 05

факс: 034/ 40 21 07

e-mail: pazardjik@nhif.bg

и.д.директор: Ани Михайлова

РЗОК - Перник

2300 Перник

ул. "Кракра" 2, ет. 6, п.к. 60

тел.: 076/ 64 92 10

факс: 076/ 64 16 46

e-mail: pernik@nhif.bg

директор: д-р Магдалена Христова

РЗОК - Плевен

5800 Плевен

ул. "Княз Александър Батенберг" 7, п.к. 340

тел.: 064/ 88 25 11

факс: 064/ 80 35 99

e-mail: pleven@nhif.bg

директор: Мартин Митев

РЗОК - Пловдив

4003 Пловдив

ул. "Христо Чернопеев" 14

тел.: 032/ 60 30 11

факс: 032/60 30 13

e-mail: plovdiv@nhif.bg

директор: д-р Иван Маджаров

РЗОК - Разград

7200 Разград

бул. "България" 36, п.к. 105

тел.: 084/611 558, 084/ 611 567

факс: 084/ 611 566

e-mail: razgrad@nhif.bg

директор: д-р Камелия Якимова

РЗОК - Русе

7000 Русе

ул. "Райко Даскалов" 16

тел.: 082/ 88 61 73

факс: 082/ 886 113

e-mail: ruse@nhif.bg

директор: Калоян Копчев

РЗОК - Силистра

7500 Силистра

ул. "Партений Павлович" 3, п.к. 237

тел.: 086/ 812 144

факс: 086/ 812 143

e-mail: silistra@nhif.bg

директор: Атанас Атанасов

РЗОК - Сливен

8800 Сливен

ул. "Самуил" 1, НТС, ет. 4

тел.: 044/ 615 205

факс: 044/ 66 28 42

e-mail: sliven@nhif.bg

директор: д-р Светослав Славов

РЗОК - Смолян

4700 Смолян

бул. "България" 7, п.к. 85

тел.0301/67044

факс: 0301/ 67041

e-mail: smolian@nhif.bg

директор: д-р Кузман Гелов

РЗОК – София - град

1408 София

ул. "Енос" 12-14

тел.: 02/ 965 67 46

факс: 858 1802

e-mail: sofia@nhif.bg

директор: д-р Глинка Комитов

РЗОК – София - град

1408 София

ул. "Енос" 12-14

тел.: 02/ 965 69 43

факс: 02/ 965 69 49

e-mail: sofia-obl@nhif.bg

директор: Росен Петков

РЗОК - Стара Загора

6000 Стара Загора

ул. "Цар Иван Шишман" 54А

тел.: 042/ 61 09 77

факс: 042/ 61 09 13

e-mail: st.zagora@nhif.bg

директор: д-р Славка Йорданова

РЗОК - Търговище

7700 Търговище

ул. "Трайко Китанчев" 37

тел.: 0601/ 6 1102

факс: 0601/ 6 1138

e-mail: targovishte@nhif.bg,

директор: д-р Йошенка Желязкова-Русева

РЗОК - Хасково

6300 Хасково

пл. "Градска болница" 1, п.к. 131

тел.: 038/ 60 73 11

факс: 038/ 60 73 12

e-mail: haskovo@nhif.bg

директор: д-р Павлина Куюмджиева

РЗОК - Шумен

9700 Шумен

ул. "Цар Освободител" 102, п.к. 154

тел.: 054/ 85 00 85, 85 00 60

факс: 054/ 85 00 69

e-mail: shumen@nhif.bg

директор: д-р Йорданка Пенкова

РЗОК - Ямбол

8600 Ямбол

ул. "Д-р П. Брънеков" 1

тел.: 046/ 68 50 68

факс: 046/ 68 50 13

e-mail: iambol@nhif.bg

директор: д-р Денка Петрова

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНормативни актовеСоциални грижиНовиниИсторияЛайфстайлЛюбопитноАнкетиСнимкиТестовеСпортОрганизацииЗдравни съветиГеографияПроизводителиПсихологияХранене при...ЗаведенияАлт. медицинаИнтервютаЛеченияФизиологияОбразованиеОткритияРецептиКлинични пътекиБотаника