Начало Социални грижи Добрите практики Ръководство: Как да... Как да подадем сигнал за корупция до НЗОК?

Как да подадем сигнал за корупция до НЗОК?

Как да подадем сигнал за корупция до НЗОК? - изображение

По дефиниция, корупцията включва всяко: искане, предлагане, даване или приемане (пряко или косвено) на подкуп или всички други неследващи облаги или обещаването на такива, които засягат надлежното изпълнение на определени задължения, или поведение, което се изисква от приемателя подкупа. За корупция се приемат и  неполагащите се облаги или обещанията за такива.

В Централното управление на здравната каса е формирана Комисията за работа с постъпилите предложения и сигнали с насоченост превенция и противодействие на корупцията в системата на институцията. Освен това съществува и пакет от утвърдени документи, касаещи мерките за превенцията и противодействието на корупцията: „Антикорупционни процедури“ (- РД-16-12/06.02.2012 г.); („Вътрешни правила за устройството и дейността на комисията за работа с постъпили предложения и сигнали с насоченост превенция на корупцията в системата на НЗОК“ (РД-16-11/06.02.2012 г.); .
Тази комисия е задължена да разгледа всички постъпили предложения и сигнали на гражданите и различните институции.

Съгласно изискванията, описани в чл.107, Глава осем, ал.3 и ал.4. от Административно-процесуалния кодекс, всички сигнали следва да касаят евентуалните злоупотреби с власт и корупция, лошото управление на наличното имущество на организацията, или някои други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на касата и на всички длъжностни лица в системата на здравната каса, с които биват засегнати държавни или обществени интереси, нарушават се определени права или законови интереси на лица.

Освен това, отправените предложения биха могли да касаят усъвършенстването на организацията и дейността на здравната каса, или за разрешаването на въпроси, които са от нейната компетентност.
При подаването на предложения/сигнали, касаещи превенцията и противодействието на корупцията в системата на НЗОК, добре е да се имат предвид някои факти.

Всички предложения/сигнали за евентуалното корупционно поведение постъпват в Комисията, част от Централното управление на касата:

- посредством регистрация в деловодната система на здравната каса от страна на  физически/юридически лица или техни упълномощени представители;
- чрез пощенска кутия, която се намира във фоайето на сградата на ЦУ на НЗОК (в София, на ул. „Кричим” № 1);
- чрез телефонно обаждане 0800 14 800 (отговарят Експертите от отдел "Информационен център" , част от дирекция "Човешки ресурси",  в ЦУ на касата, разясняващи какви са начините за писменото подаване на предложението или сигнала);
- посредством приемната на здравната каса (експертите, които съдействат са част от отдел "Информационен център", част от дирекция „Човешки ресурси“ в НЗОК съдействат при писменото подаване на предложението/сигнала. При обективна невъзможност за извършването на писмено подаване, или при изрично изразено нежелание за това, подателят биват поканени да дадат сведенията си устно. Те биват записани от служител и се подписват от подателя);
- чрез факс - 02/965 6840;                                                                             
- чрез e-mail - anticorruption@nhif.bg;
- чрез протоколи, които постъпват от комисиите в регионалните здравни каси.

Предложенията/сигналите следва да бъдат в писмена форма и да съдържат:

- пълните имена на подателя и адреса му;

- трябва да е описано цялостното изложение на случая;
- дата и подпис на подателя;
- координати за обратна връзка: номер на телефон, адрес на електронна поща;
Предложения/сигнали, не съдържащи нужните данни, се смятат за анонимни, а те не подлежат на разглеждане от Комисията.

Предложения/сигнали, касаещи качеството на предоставена медицинска помощ от страна на договорните партньори на здравната каса и не съдържат елементи на корупционно поведение, трябва да се подават в деловодството на НЗОК/РЗОК. Те биват разглеждани по утвърдения от институцията административен ред.


Снимка: universuljuridic.ro

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниСоциални грижиАнкетиТестовеНормативни актове