Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Разпространени абревиатури на закони – първа част

Разпространени абревиатури на закони – първа част

Разпространени абревиатури на закони – първа част - изображение

Социалните дейности представляват интердисциплинарна дисциплина, която е ангажирана със състоянието и насърчаването на социалните промени, породени от различно естество. Работещите в тази дисциплина се занимават са се заели с разрешаването на проблеми, обвързани с многопластовите взаимоотношения на хората и развитието на индивидуалните способности, като главната цел е да се допринесе за по-добро благоденствие. Прилагат се разнообразни теории, ангажирани с човешкото поведение и социални системи. Социалната работа има важно участие там, където хората и средата осъществяват активно взаимодействие. Принципите на прилагане на правата на хората и социалната справедливост са от голямо значение и имат фундаментален характер за социалната работа.

Като всяка наука, социалните дейности боравят със собствени строго специфични термини, които присъстват в много закони. За по-голяма краткост и улеснение нерядко се налага да се борави с абревиатури. Някои от най-разпространените абревиатури на закони са следните:

ГПК Граждански процесуален кодекс

ДПК Данъчен процесуален кодекс

ЗА З-н (Закон) за адвокатурата

ЗА З-н за администрацията

ЗА З-н за акцизите

ЗА З-н за амнистията

ЗАВОИ З-н за амнистия и връщане на отнети имущества

ЗАЗ З-н за арендата в земеделието

ЗАНН З-н за административните нарушенияи наказания

ЗАОИНН З-н за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания

ЗАОФЮЛ З-н за административното обслужване на физически и юридически лица

ЗАП З-н авторското право

ЗАП З-н за административното производство

ЗАП З-н за автомобилните превози

ЗАПСП З-н за авторското право и сродните му права

ЗАТПС З-н за административно-териториални промени в страната

ЗАТУРБ З-н за административно-териториалнотоустройство на Р България

ЗАЧП З-н за Агенция за чуждестранна помощ

ЗБ З-н за банките

ЗБ З-н за бежанците

ЗБАН З-н за Българската Академия на науките

ЗБГ З-н за българското гражданство

ЗБДЖ З-н за Българските държавни железници

ЗБДОО З-н за бюджета на Държавното обществено осигуряване

ЗБДС З-н за българските документи за самоличност

ЗБЖИРБ З-н за българите, живеещи извън Р. България

ЗБКД З-н за банките и кредитното дело

ЗБНБ З-н за Българската народна банка

ЗБНЗОК З-н за бюджета на Националната здравноосигурителна каса

ЗБС З-н за борба със спекулата

ЗБСППМН З-н за борба с/у противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

ЗБФОО З-н за бюджета на фонд "Обществено осигуряване"

ЗБЧК З-н за Българския Червен кръст

ЗВ З-н за водите

ЗВАС З-н за Върховния административен съд

ЗВВ З-н за ветераните от войните

ЗВВС З-н за всеобщата военна служба

ЗВГЗГФ З-н за възстановяване на горите и земите от горския фонд

ЗВМД З-н за ветиринарномедицинската дейност

ЗВО З-н за висшето образование

ЗВСКУ88ПНСНДИПКЧПНРБ З-н за възстановяване собствеността в/у конфискуваните с Указ №88 на президиума на НС от 12 март 1953 година /необнародван/ недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата черква в пределите на НРБ

ЗВСНИБГТПНПЗРТДС З-н за възстановяване собствеността в/у недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Р.Турция и други страни през периода май-септември1989 г.

ЗВСВНМРСА З-н за възстановяване собствеността в/у някои магазини, работилници, складове и ателиета

ЗВСГЗГФ З-н за възстановяване на собствеността горите и земите от горския фонд

ЗВСН З-н за виното и спиртните напитки

ЗВСНОИ З-н за възстановяване собствеността някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ, ЗС

ЗВСОНИ З-н за възстановяване собствеността в/у одържавени недвижими имоти

ЗГЗ-н за горите

ЗГВ З-н за гражданското въздухоплаване

ЗГВБ З-н за гарантиране на влоговете в банките

ЗГР З-н за гражданската регистрация

ЗГРБ З-н за герб на Р. България

ЗД З-н за далекосъобщенията

ЗДАЗ-н за данъчната администрация

ЗДАФ З-н за държавния архивен фонд

ЗДБРБ З-н за държавния бюджет на Р. България

ЗДВ З-н за "Държавен вестник"

ЗДВФК З-н за държавния вътрешен финансов контрол

ЗДвП З-н за движение по пътищата

ЗДДБДС З-н за достъп до документите на бившатадържавна сигурност

ЗДДПО З-н за допълнително доброволно пенсионноосигуряване

ЗДДС З-н за данък в/у добавената стойност

ЗДЛ З-н за деноминация на лева

ЗДН З-н за допитване до народа

ЗДНПМПНРСВНС З-н за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание

ЗДОА З-н за данък в/у оборота и акцизите

ЗДОД З-н за данък в/у общия доход

ЗДОИ З-н за достъп до обществена информация

ЗДП З-н за данъчното производство

ЗДП З-н за данък в/у печалбата

ЗДП З-н за държавните помощи

ЗДС З-н за държавната собственост

ЗДС З-н за държавния служител

ЗДПНЗРБ З -н за държавния печат и националното знаме на Р.България

ЗДСК З-н за Държавна спестовна каса

ЗДТ З-н за държавните такси

ЗДФК З-н за държавния финансов контрол

ЗЕ З-н за електрификация

ЗЕЕЕ З -н за енергетиката и енергийната ефективност

ЗЕЗ З-н за експортното застраховане

ЗЕДЕП З-н за електронния документ и електронния подпис

ЗЖ З-н за животновъдството

ЗЖТ З-н за железопътния транспорт

ЗЖСК З-н за жилищностроителните кооперации

ЗЗ З-н за занаятите

ЗЗ З-н за застраховането

ЗЗНСРПЖ З-н за закрила на новите сортове растения и породи животни

ЗЗБНЗ З-н за закрила при безработица и насърчаване на заетостта

ЗЗБУТ З-н за здравословни и безопасни условия на труд

ЗЗВВХВПП З-н за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти

ЗЗВЗАС З-н за замяна на войнските задължения с алтернативна служба

ЗЗД З-н за задълженията и договорите

ЗЗД З-н за закрила на детето

ЗЗДЕПДП З-н за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други Произведения

ЗЗИ З-н за застраховане на имуществата

ЗЗК З-н за защита на конкуренцията

ЗЗКИ З-н за защита на класифицираната информация

ЗЗЛД З-н за защита на личните данни

ЗЗМА З-н за закриване на Медицинската академия

ЗЗО З-н за здравното осигуряване

ЗЗП З-н за защита на природата

ЗЗППТ З-н за защита на потребителите и за правилата на търговия

ЗЗР З-н за защита на растенията

ЗЗРК З-н за закрила и развитие на културата

ЗЗРСИИ З-н за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите

ЗЗТ З-н за защитените територии

ЗЗХОКТХВТП З-н за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

ЗИБКП З-н за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, Съюз на активните борци против фашизма и капитализма и БСП

ЗИ З-н за измерванията

ЗИ З-н за изповеданията

ЗИАЕМЦ З-н за използване на атомната енергия за мирни цели

ЗИБГ З-н за имената на българските граждани

ЗИВНС З-н за избиране на Велико Народно събрание

ЗИЗУЗ З-н за изплащане на задълженията, уговорени в злато

ЗИН З-н за изпълнение на наказанията

ЗИНП З-н за избиране на народни представители

ЗИНПОСК З-н за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /1991 - 2001 г.

ЗИО З-н за ипотечните облигации

ЗИОНК З-н за информация, относно необслужвани кредити

ЗИПВР З-н за избиране на президент и вицепрезидентна Републиката

ЗИР З-н за изобретенията и рационализациите

ЗИСС З-н за икономически и социален съвет

ЗК З-н за концесиите

ЗК З-н за кооперациите

ЗКВВОБ З-н за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите

ЗКВВООБ З-н за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси

ЗКВДОСТВДУ З-н за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба

ЗКК З-н за кръводаряване и кръвопреливане

ЗКИР З-н за кадастъра и имотния регистър

ЗКНВП З-н за контрол в/у наркотичните вещества и прекурсорите

ЗКПО З-н за корпоративното подоходно облагане

ЗКПСННИ З-н за конфискуване на придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти

ЗКС З-н за Конституционен съд

ЗКСНС З-н за Консултативен съвет за национална сигурност

ЗЛАХМ З-н за лекарствата и аптеките в хуманната медицина

ЗЛДТДПДВ З-н за лихвите върху данъци, таксии други подобни държавни

ЗЛЗ З-н за лечебните заведения

ЗЛОД З-н за лова и опазване на дивеча

ЗЛР З-н за лечебните растения

ЗЛС З-н за лицата и семейството

ЗМ З-н за митниците

ЗМВР З-н за МВР

ЗМГО З-н за марките и географските означения

ЗМДРБ З-н за международните договори на Р. България

ЗМДТ З-н за местните данъци и такси

ЗМИ З-н за местните избори

ЗМПВВППРБ З-н за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р.България

ЗМСИП З-н за мерките срещу изпирането на пари

ЗМСМА З-н за местното самоуправление и местната администрация

ЗМСП З-н за малките и средните предприятия

ЗМТА З-н за международния търговски арбитраж

ЗНЗ-н за наследството

ЗНА З-н за нормативните актове

ЗНДФ13ВБ З-н за националния дарителски фонд "13 века България"

ЗНЗ З-н за народното здраве

ЗНЗ З-н за насърчаване на заетостта

ЗНМ З-н за народната милиция

ЗННД З-н за нотариусите и нотариалната дейност

ЗНО З-н за наемните отношения

ЗНП З-н за народната просвета

ЗНП З-н за Националната полиция

ЗНС З-н за Националната стандартизация

ЗНСНЗ З-н за научните степени и научните звания

ЗНФО З-н за независимия финансов одит

ЗНЦАН З-н за Националния център за аграрни науки

ЗНЧ З-н за народните читалища

ЗОБ З-н за общинските бюджети

ЗОВВОВОС З-н за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците в/у околната среда

ЗОВЗИ1994 З-н за отменяване на всички закони, издадени до 9 септември 1994 г.

ЗОВСРБ З-н за отбраната и въоръжените сили в Р. България

ЗОДВПГ З-н за отговорността на държавата завреди, причинени на гражданите

ЗОДФЛ З-н за облагане доходите на физическите лица

ЗОЕТДДИ З-н за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество

ЗОЗ З-н за особените залози

ЗОЗВВНДИЧРНОВАК З-н за отмяна на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и висшата атестационна комисия

ЗОЗД З-н за опрощаване на задължения към държавата

ЗОЗДА З-н за отмяна на Закона за държавния арбитраж

ЗОЗДС З-н за отмяна на Закона за другарските съдилища

ЗОЗЗ З-н за опазване на земеделските земи

ЗОКРБП З-н за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

ЗООСЗ-н за опазване на околната среда

ЗОП З-н за обществените поръчки

ЗОПЗ З-н за опазване на почвата от замърсяване

ЗОПОГПС З-н за одобрение приложението на общия градоустройствен план на гр. София

ЗОРДМКОЗЮМСМА З-н за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции, относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на Международния арбитраж

ЗОС З-н за общинската собственост

ЗОСИ З-н за опазване на селскостопанското имущество

ЗОСОИ З-н за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

ЗОССГСГТ З-н за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип

ЗП З-н за патентите

ЗП З-н за пенсииите

ЗП З-н за прокуратурата

ЗП З-н за пчеларството

ЗП З-н за пътищата

ЗПБ З-н за подземните богатства

ЗПГРРЛ З-н за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица

ЗПД З-н за промишления дизайн

ЗПДПЗЮМСОРРНМКПТЮ З-н за приемане на декларация за признаване на задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция

ЗПДСК З-н за преобразуване на Държавната спестовна каса

ЗПЗП З-н за подпомагане на земеделските производители

ЗПИЛЗВДД З-н за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

ЗПИНМ З-н за планово изграждане на населените места

ЗПКМ З-н за паметниците на културата и музеите

ЗПМООРНСК З-н за преустановяване на мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата

ЗПНЖФЗСРБ З-н за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Р. България през 2001 г.

ЗПНОЧ З-н за преследване на незаконно обогатилите се чиновници

ЗПОБ З-н за подпомагане при обществени бедствия

ЗПОО З-н за професионалното образование и обучение

ЗПП З-н за политическите партии

ЗППДОП З-н за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

ЗППМ З-н за посевния и посадъчния материал

ЗППЦК З-н за публичното предлагане на ценни книжа

ЗПСВВМТВКПДДП З-н за преобразуване на строителни войски, войските на Министерството на транспорта и войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия

ЗПСЖМ З-н за предложенията, сигналите, жалбите и молбите

ЗПСК З-н за приватизация и следприватизационен контрол

ЗПУ З-н за пощенските услуги

ЗПФЗ-н за приватизационните фондове

ЗПЧРБ З-н за пребиваване на чужденците в Р. България

ЗРА З-н за рибарството и аквакултурите

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиИсторияЛайфстайлНормативни актовеНовиниСнимкиАнкетиСпортЛюбопитноОрганизацииЗдравни съветиГеографияПроизводители