Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Обхват, цели и необходимост от програмата "От социални помощи към социално осигуряване на заетост"

Обхват, цели и необходимост от програмата "От социални помощи към социално осигуряване на заетост"

Обхват, цели и необходимост от програмата "От социални помощи към социално осигуряване на заетост" - изображение

Необходимост от реализацията на програма "От социални помощи към социално осигуряване на заетост".

Политическият възглед на Европейския съюз "Заетост за социална интеграция" се презентира чрез конкретни мерки за преодоляването на трайната безработица на застрашените обществени групи с цел да бъдат реинтегрирани в него чрез осигуряването на работа. Подобен вид мерки имат насоченост към насърчаването на безработните лица, които получават социални помощи да започнат работа, да подобрят уменията си или да придобият такива. По този начин тези хора се възстановяват и придобиват нови трудови навици, стават по-пригодни за трудова заетост.

Групата хора в активна възраст, които не са трудово ангажирани могат да бъдат разпределени в няколко групи:

- неработещи лица, които се издържат от социални помощи, а социалните помощи са се превърнали в начин на живот и не притежават никаква мотивация за работа;

- лицата, ангажирани в сивата икономика, не притежават трудов договор, но получават финансови доходи. Тези хора имат постоянна регистрация в дирекция "Бюро по труда", но въпреки това получават помощ от системата на социалното подпомагане, защото благодарение на сивата икономика доходите им стават недоказуеми.

В подобни ситуации помощите, които се получават, няма как да осигурят очакваните резултати. Демотивацията сред безработните хора е голяма, а социалната подкрепа от системата е само временно решение за протичането на нормален живот, като по този начин чувството за непълноценност се задълбочава. От друга гледна точка така се създава предпоставка за участието в необявена заетост, а заедно с това и възможност за придобиване на социални помощи.

Икономическата и финансова криза поставя в още по-неприятна ситуация безработните от продължителен период лица, които срещат затруднения относно трудовата си реализация на първичния трудов пазар, като тази тенденция е трайна дори и в период на добри перспективи. Дълготрайно неангажираните с работа лица, които получават и социална подкрепа от системата имат малък шанс за намиране на работа на първичния трудов пазар и имат нужда от специални мерки, съществуващи в рамките на конкретната програма.

Цели на програмата

Една от основните цели е реализация на правото на трудова дейност и социално интегриране на безработните хора, които са обекти на ежемесечни социални помощи, чрез разкриването на работни позиции в областта на дейности, включващи заетост в предприятия без участието на държавата или общините. Повишаването на пригодеността към заетост на лицата, обекти на програмата "От социални помощи към социално осигуряване на заетост", чрез причисляването им към дейности, които водят до повишаване на опита и степента на квалификация.

Друга важна цел на програмата е повишаване на нивото на конкурентноспособност сред безработните лица, обекти на ежемесечно социално подпомагане чрез присъединяване към различни обучителни часове за подобряване на грамотността и усъвършенстване на професионалната квалификация.

Непосредствените цели на програмата са:

1. Осигуряването на трудова заетост на пълно или непълно време за работа в рамките на календарната година.

2. Създаването на стабилни предпоставки за упражняване на устойчива заетост.

3. Социално поощряване на хората, които са решили да се включат в програмата за трудово реализиране и заработване на работни заплати.

4. Преминаване от пасивна към активна стратегия на работа с най-уязвимите групи безработни.

5. Откриване на нови трудови позиции и социални дейности с представители на групите на безработните.

6. Усъвършенстване на условията на работа и трудовата среда в части от сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се запазва целогодишна заетост за работните позиции в предприятията, нямащи участие в управлението от страна на държавата или общините.

7. Откриване на нови трудови позиции от работодатели на предприятия без държавна или общинска намеса в дейности от базисната им промишленост.

8. Осигуряване на предпоставки за създаването на последваща заетост, като на пазара се формират активно поведение и подобряване на професионалния и трудов маниер.

9. Социални гаранции за конкретен кратък период (здравно и социално осигуряване) на кандидатствалите в програмата лица, като за по-дълъг срок се гарантира пенсионно осигуряване.

10. Повишение на конкурентноспособността на хората от конкретната целева група кандидатствала по програмата чрез включването им в часове по ограмотяване, подобряване на мотивацията, професионално преориентиране, квалифициране и оформяне на трудов навик.

11. Премоделиране на стила на живот и средата на населението, чрез намирането на решения по проблеми, обвързващи се със социалната инфраструктура по региони разрешаване на проблеми, обвързани с техническата и социална инфраструктура в различните региони.

12. Редуциране на огромните разходи на Републиканския бюджет, предназначен за социално подпомагане.

13. Подобряване на начините на координиране между териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

14. Подобряване на функционирането на партньорството на различните нива при реализиране на програмата.

Обхват и условия на програмата "От социални помощи към социално осигуряване на заетост"

1. Обхват на различните региони според приложението им.

Правото на участие в тази програма имат кандидат–работодателите от всички общини на България.

Кандидатстването им в програмата се осъществява чрез:

- одобряването на проекти на работодателите, предоставящи работни позиции в общополезни и социални дейности на безработните хора, които са обекти на програмата;

- одобряването на различни проекти на работодателите, ангажирани с управлението на предприятия, които нямат участие на държавата или общините. Те осигуряват заетост в дейностите по подобряването на трудовите условия и тези на работната среда на територията на предприятието в сгради и постройки, в които се осъществява работна дейност и се реализира постоянна заетост на работните места и в дейности от главното им промишлено производство.

Обхват на трудово неангажираните лица

В тази програмата участват трудоспособните, но безработни лица, които са се регистрирали в Дирекции "Бюро по труда". Те са ползватели на месечни социални помощи. Включват се приоритетно безработните от следните групи:

1. Хората, нямащи работа за продължително време и имат регистрация в дирекция "Бюро по труда";

2. Лицата, които са се регистрирали в дирекция "Бюро по труда", но не са работили по програмата от началото на предходната година. Това се изчислява като не по-малко от 70% от броя на включените по програмата през текущата година. При недостигане на квотата от хора, които отговарят на горепосочените критерии, не може да се допусне допълването й с безработни, работили по програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" от началото на предходната година.

3. Член от семейство с деца, в което родителите не работят, а семейството се възползва от социално подпомагане всеки месец.

4. Безработните самотни родители (осиновители), които са обекти на месечното социално подпомагане.

5. Безработните лица, ползватели на месечно социално подпомагане до 29 години.

Дирекциите "Бюро по труда" извършват подбирането на кандидати по програмата измежду приоритетните групи и останалите безработни хора, обекти на месечното социално подпомагане.

Подбирането на кандидати по програмата в упоменатите по-горе приоритетни групи се осъществява като се отчете периодът на регистрация след последната работа. Към това се прибавя и евентуалното участие в програмите и мерките по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и по програмите и проектите, които се финансират от средствата от Европейския съюз и различни международни фондове. Насочването към кандидатстване на безработните лица започва от тези, които имат най-дълго продължила регистрация в Дирекция "Бюро по труда".

Безработните, обекти на месечното социално подпомагане, кандидатстват по програмата единствено при проявено от тях желание и ако са:

- грижещи се за деца до 3 години;

- майка или баща (осиновителка, осиновител);

- родител, отглеждащ сам детето своето дете;

- настойници;

- бременните след трети лунарен месец на бременността;

- лицата с трайно засегната трудоспособност;

- лицата, имащи тежки психически заболявания, установени от компетентните органи.

Според условията на програмата има възможност да се сключват трудови договори и с безработни, които притежават специализирани знания и умения, нужни при изпълнение на дейности по проектите, които не се причисляват като обекти на месечното социално подпомагане до 30% от целия брой наети по програмата. Насочването на хората от споменатата по-горе група за включване в програмата стартира от тези, които имат най-дълготрайна регистрация в дирекция "Бюро по труда".

При подбирането на безработни лица за кандидатстване в програмата, дирекциите "Бюро по труда" трябва да се съобразяват и със специфичните изисквания на работодателите за обявеното работно място. Крайното решение при назначаването на работа измежду насочените от дирекции "Бюро по труда" безработни се взема съответните работодатели.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлНормативни актовеОрганизацииНовиниСнимкиСпортЛюбопитноАнкетиИсторияПсихологияЗдравни съветиЛеченияРецептиЗаведенияОбразованиеСпециалисти