Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Нормативни актове, национални и международни организации по безопасност на труда

Нормативни актове, национални и международни организации по безопасност на труда

Нормативни актове, национални и международни организации по безопасност на труда - изображение

За да бъде внесен ред и да се спазва определена организираност при отношенията, възникващи в условията на труд и по този начин да се осигури защита на правата за изпълнението на поставените задължения на страните се утвърждава своеобразна система от правила и институции. Те се стараят да осигурят тяхното разработване, издаване и спазването им.

Основни източници на трудовото право са нормативните актове. Те са съставени от конкретни правила за поведение. По този начин се осигурява регулация на трудовите правоотношения. При тях степента на правна сила е различна и зависи от издаващите ги органи.

Конституцията е върховен закон, чиито разпоредби имат пряко действие. Приема се от Велико народно събрание. С нейните разпоредби трябва да се съобразяват и на тях трябва да съответстват останалите закони и подзаконови нормативни актове. Конституцията утвърждава, че "Трудът се гарантира и защитава от закона". В нея се съдържат и някои основополагащи за трудовото правоотношение правила:

- право на труд и съставяне на условия за осъществяването му благодарение на държавата;

- за свободно избиране на професия и месторабота;

- за правото на безопасни трудови условия;

- за минимално работно възнаграждение;

-право на отпуск и почивка;

-закрила на жените, ползващи майчинство и хората с определено физическо или психическо увреждане;

- право на сдружение на работещите и техните работодатели;

Законите се явяват като основният източник на трудовото право. Те се приемат от Народното събрание. Кодексът на труда и Законът за уреждане на колективните трудови спорове определят общата уредба и естеството на трудовите правоотношения. Има и закони, уреждащи отделните въпроси с висока важност на трудовите правоотношения (такъв например е този за здравословните и безопасни условия на труд).

Подзаконовите нормативни актове съставящи се от Министерския съвет са: Постановления на министерския съвет (ПМС), правилници, наредби.(ПМС № 9 от 17. 01.1995 г за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, Правила за работа на Националната система за тристранно сътрудничество, Наредба за работното време, почивките и отпуските)

Министрите съставят правилниците, наредбите с техни инструкции и заповеди. В Кодекса на труда се упоменава кой министър има власт да издаде тези актове. Най-често това са министрите на труда и социалната политика и здравеопазването.

Други видове източници на трудово право, който е държавен са наредбите и инструкциите на общинските съвети. Например с наредбата от Окръжния съд може да се определят графиците на работното време, с оглед възможностите на съществуващия общинския транспорт.

Недържавни източници на трудово право се предвиждат и уреждат в закона. Те осигуряват възможности за "дорегулация" и "саморегулация" на трудовите правоотношения. Такива видове източници са: колективният трудов договор, вътрешните актове на работодателя, актовете на общото събрание на работниците и служителите.

Колективен трудов договор.

Той трябва да се сключи между различните синдикални организации на работниците и работодателя. В него се уреждат въпросите свързани с трудовите отношения, които не са уредени с повелителните законови разпоредби. Колективния трудов договор създава уредба, установяваща по-благоприятни условия на труд от тези предвидени в закона.

Вътрешните актове на работодателя са: правилник за вътрешния трудов ред, правилник за здравословни и безопасни условия на труд.

Актове на общото събрание на работниците и служителите

Приложението им на този етап е ограничено. Например при ползване на средства за битово и културно обслужване на работещите и служителите е необходимо разрешението на общото събрание.

Международни източници на трудово право

Много от световните организации приемат международни договори, отнасящи се до правата на труд. Такива са: Организация на обединените нации (ООН), Международната организация по труда (МОТ), Съветът на Европа. С такива актове се осигурява утвърждаването на правото на труд, на справедливи и благоприятни условия на труд, на синдикални сдружения, на стачка и др. МОТ чрез определени международни конвенции и препоръки подтиква определени държави да предприемат мерки за своето трудово законодателство, като по този начин подобряват и социалното положение своите трудещите се граждани. Международните договори, които са ратифицирани бързо стават част от националното ни законодателство.

Ратифицираните международни договори и нормативни актове се обнародват в "Държавен вестник".

Международни организации по безопасност на труда

Международна организация на труда (МОТ).

Специализирала се е при Организацията на обединените нации (ООН) за разрешаването на определени проблеми свързани със здравословните и безопасни условия на труд със седалище в Женева. Тя осигурява съдействие за подобряването на условията на труд, създавайки международни договори и препоръки и също така оказва техническа помощ на страните членки. България е членка на тази организация от 1920 година.

Международна асоциация за инспектиране на труда (МАИТ).

Тя е създадена да оказва организация оказва веща и компетентна помощ на професионалистите в областта на контрола. Тя способства за тяхното подпомагане при анализа и превенцията на трудовите злополуки и авариите, възникващи при производството.

Световната здравна организация (СЗО).

Осигурява координацията и ръководството на цялостната международна дейност, свързваща се пряко или косвено със здравеопазването. Професионалистите, работещи в нея провеждат анализ на професионалните заболявания. Те определят нивото допустими норми на вредните вещества човешкото здраве и безопасност.

Международна асоциация по ергономия (МАЕ).

Работи за разрешаването проблемите човек – машина - работна среда. Тя формира международните стандарти, като разпространява добрата практика и опит.

Организации по безопасност на труда в Република България.

Такава е Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика. Тя извършва инспектиране на труда като:

- контрол при спазване на трудовото законодателство при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и осъществяването на трудовите правоотношения;

- осигурява сведения, подкрепени с технически съвети на работещите и техните работодатели по ефективни методи за спазването на законодателство свързано с трудовите правоотношения;

- уведомява органите компетентни да констатират пропуски и недостатъци, които не са обхванати от трудовото законодателство;

Дирекция "Областна инспекция по труда" осигурява подпомагането на социалното партньорство на областно и общинско равнище и в предприятията. Решава жалби, молби, сигнали и запитвания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и трудовите правоотношения; изготвя и обработва информация и анализира трудовия травматизъм.

Служебните задължения на инспектора по труда в "Областна и инспекция по труда" са свързани с:

- той е основен контролиращ орган по труда;

- осъществява проучвания и анализ на причините да се допускат трудови злополуки и производствени аварии и предлага мерки за отстраняването или намаляването на рисковете;

- участва в разследване на различните злополуки, като предписва въвеждане на специален режим за безопасна работна среда при наличието на индикации за реална опасност за здравето и живота на работниците;

Агенцията за ядрено регулиране провежда регулация за безопасна употреба на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.

Български институт по стандартизация (БИС)

Организира разработване, подготовка, одобряване и утвърждаване на националните стандарти.

Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване"

Провежда изпитването на определени продукти и издава сертификат за съответствието на продукти, системи по качество и персонал.

Държавна агенция за метрология и технически надзор

Разрешава проблеми свързани със средствата за измерване, осъществява технически надзор, издава разрешения за поддръжка, производство, внос, монтаж, ремонт и експлоатация на съоръженията с повишена опасност.

Още по темата:

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНормативни актовеСоциални грижиОрганизацииНовиниСнимкиЗдравни съветиИсторияЛюбопитноЛайфстайлАнкетиЗаведенияПсихологияЛичностиЛеченияСпорт