Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Задължения и отговорности на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд

Задължения и отговорности на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд

Задължения и отговорности на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд - изображение

Държавата, работодателите и техните служители са субектите, имащи задължения да създадат здравословни и безопасни трудови условия.

Чл. 48 от най-висшия закон на република България - Конституцията гласи, че държавата е длъжна да осигури подходящи условия, за да могат хората да упражняват свободно правото си на труд. Министъра на труда и социалната политика има задължение относно издаването на нормативни актове за осигуряването на условия на труд, които са здравословни и безопасни. Също така той е длъжен да намира и координира дейностите по разработването на нормативните актове в тази област, да изготвя анализи и да предлага мерки за подобряването, като именно по този начин се повишава значително степента на контрол по спазване на законодателството.

Задължения на работодателя

Юридически и физически лица, наемащи самостоятелно служителите са задължени да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд на всички работници, както и на лицата, попадащи на работни места в близост до тях. Според Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателят трябва да предприема различни мерки, за да се осигури безопасна работа среда. Ангажиментът му влиза в сила още с проектирането и изграждането на предприятието.

По закон работодателят трябва да предостави оборудване за работа, съобразяващо се с адаптационните възможности на работещите с него. Негово е задължението по поддръжка на това оборудване, а също така документацията свързана с него също трябва да се съхранява. Работното място и оборудването следва да се поддържат в изправност от техническа гледна точка, а възникналите проблеми се отстраняват в най-кратък срок. Различните пътища в предприятието трябва да, а изходите винаги да са свободни и редовно почистени.

Работодателят оценява риска за безопасността и здравето, а също и безпроблемното извършване на всички работни процеси и функционалност на оборудването. След задълбочен анализ на оценъчния процес трябва да се планират и организират мероприятия, за да бъдат предотвратени възможните рискове и да де разработят определени правила за безопасните и здравословни условия на труд. Следва да се организират обучения и редовно да се провежда инструктаж на работещите. Не бива необучени и неинструктирани работници въобще да бъдат допускани до работа.

Работодателят осигурява обслужване от службите по трудова медицина за осигуряването на здравословна работна среда, за да се подсигури и укрепи допълнително здравето на работещите. В съгласие със законовите текстове работодателят е длъжен да осигури задължителни профилактични прегледи на служителите си, за да се провери по какъв начин работният процес рефлектира върху тях.

При наличие на риск за здравето и безопасността, който не подлежи на отстраняване по друг начин работодателят осигурява средства за колективната и лична защита и контролира тяхната изправност и поддръжка. По закон работодателят е длъжен да осигурява лични предпазни средства (според различните рискове на работното място) и работно облекло на служителите си. Трябва да се има предвид и да се отчитат специфичните опасности за хората с ограничена трудоспособност, а и за всички с нуждаещи се от специална закрила. Организацията на законоустановените режими на труд и почивка също е приоритет на работодателя.

Във фирми и търговски дружества се назначават специализирани органи по безопасност и здраве при работа. Те подпомагат, координират, организират и осъществяват контрол на дейностите свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Ако на едно място се трудят хора, които са представители на различни предприятия или организации, то техните работодатели са задължени заедно по писмена договор да осигуряват безопасността и здравето на служителите си и взаимно да се информират за съществуващите рискове при работа и да координират дейностите си.

Права на работодателя

Законът е регламентирал и правата, чрез които работодателят следва да реализира задължителните мероприятия за осигуряването на здравословна и безопасна среда на труд. Той е и органът, реализиращ правото си на територията на предприятието да задължава работниците и служителите да се придържат към правилата за безопасност и здраве при работа. Чрез вътрешните нормативни актове (Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за здравословни и безопасни условия на труд и др.) се регламентира и нормата на поведение при работещите, намаляващо потенциалните рискове в работния процес.

Право и отговорност на робатодателя за осигуряване на здравословни и благприятни условия на труд е да предостави в границите на предприятието физиологичен режим на труд, съчетан с почивка, отговарящ на потребността на производствения процес и вида на извършваната работа.

Той упражнява ефективен контрол при извършването на работния процес без излишни рискове за здравето, като може да наложи определени наказания на работниците, които нарушават нормите по безопасност на трудовия процес.

Работодателят има право на различни консултации и информация от институциите, регулиращи процесите на регионално и национално ниво при организирането и контролирането на дейностите по осъществяването на здравословни и безопасни условия на труд.

Задължения на работника

Задължение и отговорност на работника за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е доброто познаване и спазване на правилата за безопасност. Необходимо е те да се запознаят с плана на сградата, за да се предотвратят и ликвидират възможните аварии.

Работещите трябва да се грижат както за собствената си безопасност, така и за тази на лицата, за които има потенциален риск да пострадат от неговото действие или бездействие.

Той трябва да се явява на работното си място в състояние, позволяващо да изпълнява преките си задачи единствено когато е инструктиран добре и притежава нужната правоспособност. Той трябва да ползва колективните и лични предпазни средства подобряващи защитата.

Преди да започне работа служителите трябва да се убедят в безопасността на работното си място и оборудването си. Също така е нужна проверка дали то е съоръжено с изправни измервателни уреди, прекъсвачи, сигнализация и блокировки. Служителите трябва да използват оборудването само по предназначение и според условията, за които е предвидено то. При неизправности и опасност, застрашаваща здравето и живота му е необходимо незабавно да бъде информиран прекия ръководител.

Работника има законното право да се труди при здравословни и безопасни условия. При пряка опасност той може да преустанови или дори да откаже изпълнението на възложената работа. При законово обоснован отказ или преустоновяване на работния процес работниците имат право на обезщетение. Работникът трябва да получи адекватно обучение и инструктаж за безопасно извършване на работа. Според закона служителите имат право също и на работно и предпазно облекло.

Той трябва да има достъп до информацията за условията на труд, да може да участва с мнения и предложения за подобряване им. При изпълнението на служебните задължения служителите имат право на достъп до информация за условията на труд, изказвайки предложения за подобряването им. Също така той може да се обръща към инспекторите по труда при възникнали проблеми и конфликти и да излага становището си по тях.

За да бъдат реализирани в пълнота задълженията и правата на работниците трябва да се поддържа непрекъснат и коректен диалог с техните работодатели.

Това се случва в рамките на изградени структури за сътрудничество в областта на осигуряването на здраве и безопасност на работната среда. Институциите, които са отговорни за това са: Национален съвет по условия на труд, Отраслови, браншови, областни и общински съвети по условия на труд, комитет или група по условия на труд в предприятието.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииЛюбопитноНовиниСнимкиИсторияЗдравни съветиНормативни актовеПсихологияЛичностиЗаведенияЛеченияЛайфстайлАнкетиСпортАлтернативна медицина