Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Възрастни хора Естество на социалните услуги в България

Естество на социалните услуги в България

Естество на социалните услуги в България - изображение

За да бъде изяснено естеството на социалните услуги в България изчерпателен отговор трябва да получат въпросите:

1. Как се дефинира понятието "Социално подпомагане"?

2. Каква е законовата обосновка на термина "социална услуга" според българските закони?

3. Какви са според националните закони видовете социални услуги?

4. Какво се разбира "социални услуги, предоставяни в общността"?

5. Кои специализирани институции са доставчици на социалните услуги на национално ниво?

6. Достатъчно изчерпателно ли са изброени видовете социални услуги според чл.36 от Закона за социално подпомагане?

7. Централни органи на държавата, имащи правомощия да предоставят социални услуги?

8. Изисквания към доставящите социални услуги на национално ниво?

9. Имат ли правомощия юридическите лица с нестопанска цел да предоставят социални услуги?

10. От какви преимущества могат да се възползват те и какви облекчения биха ползвали?

11. Възможни ли са партньорства между доставчиците на социални услуги и какви биха били те?

12. Каква е формата на участие на държавата при различните партньорства при социалните услуги?

13. Могат ли юридически лица с нестопанска цел да ползват държавна собственост, предоставяйки социални услуги?

14. Кой е източникът на финансиране, използван от доставчиците на социални услуги?

15. Могат ли Общините да превеждат финансовите средства при предоставянето на социални услуги?

16. Кой е методът за определяне на таксата, която заплащат потребителите за използваните социални услуги?

17. По какъв начин се предоставят социалните услуги?

18. Какво трябва да предприемат лицата, желаещи да ползват определена социална услуга?

Отговорите на зададените по-горе въпроси определят естеството на социалните услуги в България.

1. Дефиницията отразява предоставянето на различни социални услуги и помощи.

2. Своеобразна дейност, подпомагаща и разширяваща възможностите на личността да води самостоятелен и независим начин на живот. Тази дейност се извършва в специализирани институции и в общността като цяло. По закон социалните услуги се дефинират като дейности, имащи насоченост към подкрепа и подпомагане на лицата за осъществяване на социално включване и пълноценен начин на живот. Този тип услуги няма за цел поставяне на лицето под зависимост от услугата и институцията.

3. Съгласно Чл.36 от ППЗСП, социалните услуги се разпределят в две големи групи, в зависимост от средата, в която се предоставят услугите: в общността и социални услуги в специализираните институции. До последните се прибягва, когато всички възможности за извършване на услуги в общността са изчерпани.

4. Те се предоставят в семейната или близка до семейната среда. Социалните услуги в общността са: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневен център, център за социална интеграция и рехабилитация, център за временно настаняване, приемна грижа, кризисен център, център за настаняване от семеен тип, защитени жилища, обществени трапезарии.

5. Те са домове за деца или младежи с увреждания, социално учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти, домове за временно настаняване.

6. За съжаление не е. Предвижда се и при необходимост и според потребността на ползвателите на социалните услуги във всяка община да се разкриват различни видове социални услуги. Потребността на населението се превръща в основен критерий в разкриването на нови алтернативни социални услуги.

7. Министерски съвет е главният определящ политиката орган в социалното подпомагане. Министърът на труда и социалната политика, от своя страна е основният разработващ, координиращ и провеждащ орган в социалната подпомагане. Под неговия патронаж се създава и Агенцията за социално подпомагане. Това гарантира коректно изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане. Териториалните подразделения на Агенцията за социално подпомагане са регионалните дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции за "социално подпомагане" на територията на всяка община. Създава се и инспекторат, който е към изпълнителя на Агенцията.

8. Според Закона за социалното подпомагане държавата се грижи за изпълнението на социални услуги. Те могат да се извършват също от общините, физическите лица, имащи регистрация по търговския закон и юридическите лица. Доставящите социални услуги, които са частноправни субекти имат право да извършват тези дейности единствено след вписване в регистрите на Агенцията за социално подпомагане.

9. Тези лица, независимо дали са в обществена или частна полза имат право при изричното спазване на законовите разпоредби да извършват социални услуги.

10. Юридическите лица с нестопанска цел имат следните предимства:

- имат по-висока ефективност (често пъти тя е вследствие на доброволчески труд);

- в сравнение с държавните и общинските органи юридическите лица притежават по-гъвкава административна структура;

- извършените услуги често са с по-високо качество и по-ниска цена;

11. Децентрализацията на социалните услуги в немалко случаи налага партньорство между отделните им доставчици. Според националното законодателство социалните услуги се предоставят при съвместно участие, въз основа на което стои договор между държавата, общините, физическите лица и регистрираните по търговския закон юридически лица. Тази съвместно начинание може да намери израз в предоставяне на финансови средства, материална база, дейността може да се извършва от нейните доставчици.

12. При участие държавата може да предостави финансиране, имущество или инфраструктура.

13. Имоти на държавата могат да се отдават под наем при условия и ред, съобразени с Министерски съвет. Сключва се договор за наем, който е въз основа на проведен конкурс или търг. В ЗДС фигурира изричен текст, позволяващ частните и държавните имоти да се отдават под наем и без конкурс.

14. Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват за финансиране от републиканския бюджет (по процедурата, установена при провеждането на конкурсите).

Друг начин за осигуряване на финансиране е чрез приходи от такси за социални услуги.

Трета възможност е кандидатстването за средства от фонд "Социално подпомагане" след защита на проект.

15. Има възможност общините да заложат в своите бюджети определени суми за извършване на социални услуги.

Друг вариант е възможен при вземането на т.нар. бюджетен кредит от дадена община за определени цели и дейности. Този вид кредит представлява сума, която е гласувана в границите на общинския бюджет. Следователно, за да получи подобен кредит общинският съвет трябва вземе решение за предоставянето му и да определи конкретния му размер.

16. Таксите, финансиране от републиканския бюджет се заплащат според определена тарифа, изготвена от Министерски съвет, а таксите за социални услуги, финансирани от общинския бюджет се заплащат по закона за местните данъци и такси. По договаряне се извършва заплащането на социални услуги, предоставящи се от физически лица, регистрирани по Търговския закон или юридическите лица.

17. Социалните услуги се предоставят според личния избор и желанието на ползвателите им.

18. Нужно е да подадат молба до директора на дирекция "Социално подпомагане" за извършване на социални услуги, които са държавна дейност, до кмета на общината за социални услуги, които са общинска дейност или до органите на управление, когато доставчикът на социални услуги е физическо лице. Към молбата е необходимо да се приложат копие от документи за самоличност, ксерокопие от лична амбулаторна карта, и ксерокопие от решение на лекарска комисия, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова. Органът, към който се отправя молбата, след като се разгледат приложените документи, извършва детайлна социална оценка на потребностите на лицето, като тя се отразява в отделен доклад.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниОрганизацииСнимкиЗаведенияНормативни актовеЛайфстайлПсихологияЛюбопитноСпециалистиЗдравни съветиАнкетиИсторияСпортГеографияПроизводители