Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Условия, размер и процедура по подаване на документите за социални помощи за деца

Условия, размер и процедура по подаване на документите за социални помощи за деца

Условия, размер и процедура по подаване на документите за социални помощи за деца - изображение

Видовете социални помощи за деца, които се изплащат от дирекция за Социално подпомагане са:

1. Еднократна парична помощ при бременност

2. Еднократна парична помощ при раждане на дете

3. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от мaйка студентка, учаща в редовна форма на обучение

4. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година на дете

5. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

6. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от мaйка студентка, учаща в редовна форма на обучение;

7. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

8. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

9. Целеви помощи за ученици

За получаване на този тип социално подпомагане за родителите е необходимо да изготвят документи, които фигурират в Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца.

Размер на социалните помощи за деца

Размерът се определя всяка отделна година със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като той не трябва да бъде по-малък от предходната година. За 2013 размерите на социалните помощи за деца са следните:

- месечни помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за децa - 35 лв. за всяко дете (Чл. 9, Ал. 2);

-размерът 150 на сто от размера по ал. 2 при едновременно раждане от майката на две и повече деца (Чл. 9, Ал. 3);

- еднократна помощ при бременност по Чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца - 150 лв. (Чл 9, Ал. 4);

- еднократна помощ при раждане на живо дете по Чл. 6, Ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, както следва: 1. за първо дете - 250 лв.; 2. за второ дете - 600 лв.; 3. за трето и всяко следващо дете - 200 лв. (Чл. 9, Ал. 5);

- допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания - 50 и над 50 на сто до навършването на 2-годишна възраст по Чл. 6, Ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца - 100 лв. (Чл. 9, Ал. 6);

- месечни помощи за отглеждане на дете до една година по Чл. 8, Ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 100 лв. (Чл. 9, Ал. 7);

- еднократна помощ за близнаци по Чл. 6а, Ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 1200 лв. за всяко дете (Чл 9, Ал. 8);

- еднократната помощ по Чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 2880 лв. (Чл. 9, Ал. 9). Тук се помества например еднократната парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от мaйка студентка, учаща в редовна форма на обучение;

- месечна добавка по Чл. 8д, Ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 189 лв. (Чл 9, Ал. 10);

- целева помощи за ученици – 150 лв;

Условия и процедура по подаването на документите за социалните помощи за деца

Средномесечни доходи на член от семейството

В тях се включват брутните доходи на цялото семейство, които могат да бъдат обложени според посочените условия в Закона за облагане доходите на физическите лица. Към тези доходи могат да бъда причислени и получаващите се пенсии, обезщетения, помощи и стипендии. Изключение правят финансовите суми, предвидени за месечни добавки за деца с трайни увреждания, добавките за странична помощ за инвалидите, стипендии на учащите до завършването на среднообразователната степен, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощи, получаващи се по Закона за семейните помощи за деца.

Всички лица са задължени да декларират своят брутен доход, получаван в периода от шест месеца преди този, за който се е подала молба-декларация. Доходите следва да бъдат декларирани за всеки месец, през който са се получавали, без значение за кой период се отнасят.

Брутните доходи се изчисляват в зависимост от дейността на лицата

За работещите по дадено трудово правоотношение облагаемият доход се представя преди неговото намаляване от задължителните осигурителни вноски, които са за сметка на лицето. Ако за някой месец от декларираните шест работната заплата е начислена, но не е била изплатена, за конкретния не следва да се декларира доход.

За хората, които упражняват свободни професии, занаятчийски дейности или различни услуги – облагаемите доходи се посочват преди тяхното намаляване с нормативно признатите разходи.

За собственици и съдружници в различни търговски дружества – само доходите от трудовата дейност. Дивиденти не се облагат и не следва да се включват при определянето на средномесечните доходи.

Земеделски производители – физическите лица, включително и тези, които извършват дейности като еднолични търговци – не образуват облагаеми доходи за евентуално непреработена растителна и животинска продукция.

Лица, които упражняват дейности, облагаеми от патентен данък, определят своя доход според начините, по който осъществяват дейностите си.

При определянето на средномесечните доходи за всеки член от семейството се има предвид броят на членовете му към дата, за която е подадена молба-декларацията.

Еднократна помощ при бременност

Право на помощта имат:

- всички неосигурени жени;

Бременните жени, осигуряващи се за всички осигурителни социални рискове, без трудова злополука, професионално заболяване, безработица, които не получават компенсация за бременност и раждане, поради факта, че нямат нужния осигурителен стаж по Чл.48а от Кодекса за социално осигуряване. Тази помощ се превежда в размер, който е пропорционален на всички дни от началото на отпуска за бременност и раждане до момента на придобиване на нужния осигурителен стаж по Чл.48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дена.

Еднократна помощ при раждане на дете

Тя се превежда за живородено дете, в случай че то не е оставено да се отглежда в социална институция. Тази помощ не е обвързана с доходите на семейството.

Месечната помощ за дете до завършването на среднообразователната степен, но не повече от 20 години

Превежда се на семействата, чиито средномесечни доходи за всеки член на семейството са по-ниски или равни на 200 лв.

Помощта може да се превежда ако са спазени и условията:

- детето не е настанено да се отглежда в социална институция

- до завършването на среднообразователната степен, но не повече от 20 години, редовно посещава училище. Счита се, че детето редовно посещава училище ако е било записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.

- живее за постоянно в границите на България. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо този, за който молбата-декларация е подадена, детето трябва да е живяло в България повече от 183 дни.

Деца, настанени по реда на Чл.26 от Закона за закрила на детето

При спазването на условията описани по-горе помощта следва да се изплати и за децата, които са настанени в семействата на техни роднини, близки или в приемни семейства по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Тази помощ се превежда и след навършването на 18 години до завършването на среднообразователната степен, но не повече от 20 години. Помощите се отпускат, без значение от размера на доходите на приемащото семейство.

Разведени родители

Месечни помощи за децата, чиито родители са се развели се превеждат на този родител, на когото е възложено да упражнява родителски права. Доходи на другия родител не се имат предвид при определянето правомощието за подпомагане.

Присъдената издръжка, получавана по общоустановения ред на Семейният кодекс, не се счита за облагаем доход и не би трябвало да се декларира.

Промяна в обстоятелствата

За подобна промяна се определя например: раждането или смъртта на дете; навършването на 20 години; настаняването на детето в социална институция или отписването му от нея.

При промяна в обстоятелствата превеждането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ този на промяната.

В рамките на седем дни срок от настъпването на промените в обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяването единствено на конкретното обстоятелство, без да се изисква актуализацията на доходите на семейството. При тези случаи месечната помощ се превежда или прекратява само за децата, по отношение на които правомощието възниква или се прекратява.

Месечна помощ за отглеждане на дете до една година

Условия за получаване на помощта

1. Детето не е било настанено за отглеждане в социална институция за деца;

2. Майката е неосигурена и не е получила компенсация за бременност, раждане и отглеждане на дете по условия и ред, които са описани в Кодекса за социално осигуряване;

3. Майката е осигурена за всички осигурителни социални рискове без трудов инцидент, професионално заболяване и безработица, но не притежава нужния осигурителен стаж, за да получи на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условия и ред, описани в Кодекса за социално осигуряване;

4. Детето пребивава за постоянно в България.

Целеви помощи за ученици

Превежда се на семействата, чиито средномесечни доходи за всеки член от семейството е по-малък или равен на 350 лв.

Условия за получаване на помощта

1. Детето не е настанено да се отглежда в социална институция за деца;

2. Детето е било записано в първи клас на държавно или общинско училище.

3. Живее постоянно в България.

Тази помощ за ученици са превежда еднократно за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи клас.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиОрганизацииНормативни актовеНовиниЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиОбразованиеИсторияПсихологияСнимкиЛеченияРецептиЗаведенияСпортАнкетиСпециалистиИнтервютаТестовеХранене при...Алт. медицинаИзследванияКлинични пътекиБотаника