Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Структура, функции и териториални поделения на Националната агенция за приходите

Структура, функции и териториални поделения на Националната агенция за приходите

Структура, функции и териториални поделения на Националната агенция за приходите - изображение

Националната агенцията за приходите (НАП) прeдставлява специализиран орган на държавата, управляван от Министъра на финансите, установяващ, обезпечаващ събирането на публичните вземания. НАП стартира работата си на 1 януари 2006 г., като обединява събирането и обслужването на данъците и задължителните вноски за осигуряването. Дейностите й се регламентират със Закона за Националната агенция за приходите.

Органите на управлението на агенцията са управителният съвет и изпълнителният директор.

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е съставен от:

1. Министъра на финансите

2. Управителя на Националния осигурителен институт

3. Директора на Националната здравноосигурителна каса

4. Заместник-министър на финансите, който се избира от Министъра на финансите изпълнителния директор на агенцията.

Председателят на управителния съвет е Министърът на финансите.

Управителният съвет e орган, който е ангажиран с разглеждането и одобряването на плана за годишния отчет, проектите за бюджета на агенцията, седалищата и общата структура на териториалните дирекции.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор e главния ръководител, контролиращ цялостната дейност на агенцията. Той е ангажиран с назначаването на отделни директори на териториални дирекции и служители в централното управление, планирането, разпределянето и контролирането на необходимите средства и ресурси за осъществяването на дейностите на агенцията.

Изпълнителният директор се назначава от Министерски съвет след постъпването на изрично предложение от Министъра на финансите.

Структура

В базисната структура на Агенцията са включени централно управление, разположено в София и 28 териториални дирекции във всички областни центрове. Териториалните дирекции се занимават с обезпечаването и набирането на публични вземания за данъци, задължителните осигурителни вноски, както и други публични вземания, които са им възложени със закон.

Голяма част от структурата и функциите на НАП са описани в текста на Закона за Националната агенция по приходите и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Чл.4 от Закона за местните данъци и такси гласи, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Компетентността на местните данъци се определя по местонахождение на общината в приход, на чиито бюджет следва да постъпи данъка. Съгласно чл.104 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на митническите органи са предоставени правомощия по отношение установяване задължение за акциз-вид публично държавно вземане. ДОПК регламентира правомощията на органите по приходите съответно на публичните изпълнители от компетентната териториална дирекция (ТД) в чл.12.

Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител

Чл. 12. (1) Органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс:

1. извършва проверки и ревизии;

2. установява административни нарушения;

3. налага административни наказания;

4. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;

5. проверява отчетността на контролираните обекти;

6. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство;

7. изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители;

8. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина;

9. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности, вземания и книжа;

10. извършва предвидените от този кодекс действия за обезпечаване на доказателства, включително запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други подлежащи на контрол обекти;

11. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за осъществяване на контролната дейност;

12. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред, предвиден в закон;

13. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;

14. изисква писмени обяснения;

15. възлага експертизи и ползва специалисти;

16. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено със закон.

(2) Публичният изпълнител при спазване на разпоредбите на този кодекс:

1. налага мерки за обезпечаване на публични вземания и извършва действия по събирането им;

2. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;

3. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина;

4. установява притежаваните имущества, парични средства и материални ценности и вземания;

5. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения, документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация, необходими за обезпечаване или събиране на публичните вземания;

6. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред, предвиден в закон;

7. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите, въз основа на които са извършени;

8. изисква писмени обяснения;

9. възлага експертизи и ползва специалисти;

10. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено в закон;

11. установява административни нарушения;

12. налага административни наказания.

(3) Контролът по ал. 1 и 2 се извършва само в обекти, в които се осъществява стопанска дейност или управление на стопанска дейност - производствени помещения, магазини, складове, транспортни средства, офиси, кантори, канцеларии и други подобни, както и в помещения и места, където се съхраняват материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на информация, свързани с дейността на контролираните лица.

(4) При осъществяването на правомощията по ал. 1 и 2 по отношение на адвокати и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Правомощията на изпълнителния директор на НАП, който за момента е Бойко Атанасов и териториалните директори са регламентирани в чл.10, 11 от ЗНАП. Органите по приходите чл.7 от Закон за националната агенция по приходите (ЗНАП)

Отговорности на Изпълнителния директор на НАП

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(1) Изпълнителният директор:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;

2. планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване дейността на агенцията;

3. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания;

4. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията;

5. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията, задължителни за нейните служители;

6. решава спорове за компетентност между органи на агенцията;

7. утвърждава задължителните формуляри и образците на други документи, свързани със събирането на приходите;

8. определя числеността на централното управление и териториалните дирекции в рамките на общата численост на агенцията;

9. осъществява общо ръководство по управлението и квалификацията на служителите;

10. организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията;

11. подготвя проекти на международни данъчни спогодби;

12. дава становища по проекти на международни договори, съдържащи данъчни разпоредби;

13. дава становища за промени в данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията;

14. упражнява други правомощия, предвидени със закон.

(2) Изпълнителният директор може да възложи част от правомощията и дейностите по ал. 1 на заместник изпълнителните директори, директорите на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" или други служители от централното управление. При отсъствие правомощията на изпълнителния директор се упражняват от определен от него заместник изпълнителен директор.

(3) Изпълнителният директор определя местонахождението и териториалната компетентност на дирекциите "Обжалване и управление на изпълнението" при централното управление със заповед, която се обнародва в "Държавен вестник".

(4) Изпълнителният директор може да възлага на други лица въз основа на договор връчването на съобщения, приемането на декларации, обработката им и получаването на плащанията по тях, както и други функции от компетентност на агенцията.

(5) Указания по ал. 1, т. 4, задължителни за органите на агенцията, може да издава и министърът на финансите, като по въпроси, свързани със задължителните осигурителни вноски, указанията се съгласуват с министъра на труда и социалната политика. Териториален директор (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Териториалният директор организира и ръководи:

1. териториалната дирекция;

2. обслужването и подпомагането на задължените лица при изпълнение на задълженията им по данъчното и осигурителното законодателство;

3. приемането и обработването на данъчни и осигурителни декларации, подлежащи на подаване или подадени в съответната териториална дирекция;

4. възлагането и извършването на проверки и ревизии;

5. обезпечаването, събирането и отчитането на данъчните вземания и задължителните осигурителни вноски, както и на глобите и имуществените санкции, наложени от органите на агенцията.

Териториалният директор:

1. издава предвидените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс актове;

2. разглежда и изпраща до съответния съд жалбите против актовете и отказите за издаване на актове на органите на агенцията, както и против действията или бездействията на органи и служители на агенцията на територията на региона по реда, установен със закон;

3. издава наказателни постановления в предвидените от закона случаи;

4. осъществява контрол върху дейността на органите и служителите на агенцията в съответната териториална дирекция;

5. отчита се за дейността си пред изпълнителния директор;

6. упражнява други правомощия, предвидени в закон.

(3) Териториалният директор може да възлага със заповед на определени органи по приходите и служители от териториалната дирекция изпълнението на правомощията по ал. 1 и 2, с изключение на тези по ал. 2, т. 2. Органите по приходите чл.7 от З НАП

Органи на агенцията

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Органи по приходите са:

1. изпълнителният директор;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) териториалните директори и техните заместници;

3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) директорите на дирекции, началниците на отдели и сектори;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) служителите в централното управление и териториалните дирекции на агенцията, заемащи длъжност "главен експерт по приходите", "старши експерт по приходите", "експерт по приходите", "главен инспектор по приходите", "старши инспектор по приходите" и "инспектор по приходите";

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) служителите в централното управление, заемащи длъжностите "държавен експерт по приходите" и "държавен инспектор по приходите";

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Органи на агенцията са и служителите, заемащи длъжност "държавен публичен изпълнител", "главен публичен изпълнител", "старши публичен изпълнител" и "публичен изпълнител".

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор и териториалният директор упражняват правомощията по чл. 7, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и могат да оправомощават със заповед своите заместници или да определят други служители от агенцията да упражняват техни правомощия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато длъжност по ал. 1, т. 3 - 5 и ал. 2, както и когато длъжност "експерт" се заема от служител с висше образование по специалност "Право", придобитият на нея стаж се зачита за стаж по специалността.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Длъжностите по ал. 1, т. 5 и длъжността "държавен публичен изпълнител" се заемат по служебно правоотношение.

Едно от правомощията на изпълнителният директор на НАП е да дава задължителни указания на органите на дирекцията касаещи единното прилагане на закона.

Тези указания са задължителни и се публикуват в пресата,чл.17,ал.4 от ДОПК и чл.4, ал.6 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ). Освен правомощията съдържащи се в ЗНАП и в ДОПК, правомощия на органите по приходите са регламентирани и с отделните материални данъчни закони. Компетентността на органите по приходите следва структурата на НАП, а структурата на агенцията е дадена в чл.6 на ЗНАП-двустепенна структура, (Централно управление (ЦУ) ЗМДТ и ТД. В ТД могат да се създават дирекции, отдели и секции. Изискването за компетентност налага, когато орган започнал производството установи, че то не е в неговата компетентност да изпрати препис на съответния орган. Срокът за изпращане на преписката е 3 дневен, като едновременно с това се уведомява и заинтересованото лице.

При промяна на обстоятелствата обусловена териториална компетентност, производството по ДОПК се продължава от органа, който го е започнал. При изпълнение на правомощията органите по приходите са независими и действат само въз основа на закона. Това означава, че органите по приходите и публичните изпълнители сами решават въпросите в рамките на своите правомощия. Изключения са основания за отвод, трайна невъзможност за изпълнение на служебни задължения. В тези случаи горестоящия орган чл.7,ал.3 ЗНАП може да изземе разглеждането и решаването на конкретния въпрос или преписка и да възложи правомощията на друг орган равен по степен на този, от когото е иззета преписката чл.76 от ДОПК.

Отвод и самоотвод Чл. 76.

(1) Не може да участва в административното производство орган по приходите, служител или публичен изпълнител, който е свързано лице със субекта или е заинтересован от изхода му, или има с някои от другите участници отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата обективност и безпристрастност.

(2) По своя инициатива или по мотивирано искане на друг участник в производството той може да бъде отведен. Искането за отвеждане следва да бъде направено незабавно след възникване или узнаване на основанията за това. Отвеждането се извършва от органа, който е възложил производството, а в случаите, когато производството не се възлага с изричен акт, отвеждането се извършва от териториалния директор, съответно от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(3) Длъжностното лице, за което е възникнало основание за отвод, предприема само действия, които не търпят отлагане, за да се защитят важни държавни или обществени интереси, да се предотврати опасност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта или да се защити особено важен интерес на заинтересованите лица. Териториален обхват на ТД - първото звено от степенната структура. Териториалния обхват, седалището и обхвата на дейността на ТД се одобряват от УС на ЦУ на НАП по предложение на изпълнителния директор- чл.5,ал.5,т.5 от ЗНАП.

Компетентни да извършват уредените в ДОПК производства:

1. ТД по постоянен адрес на ФЛ и ЕТ, постоянен адрес е адресът в населеното място, в което лицето избира да бъде вписано в регистъра-чл.93 от ЗГР

2. ТД по адреса на управление на неперсонифицираните дружества-чл.357 от ЗЗД и осигурителните каси-чл.8 от КСО. В тези случаи адреса на управление се доказва с нотариално заверен препис на учредителния договор. Когато в учредителния договор не е посочен адрес на управление за такъв се смята адреса на първия посочен съдружник. Ако липсва учредителен договор, а се извършва дейност компетентна е тази ТД, която първа извърши процесуално действие по установяване на задължения за данъци или ЗОВ. За местните ЮЛ компетентна е тази ТД, където се намира седалището на местното ЮЛ, а съгласно чл.12 от ТЗ седалището на търговеца е населеното място, където се намира управлението на дейността му.

3. компетентна е ТД по седалище на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранно лице, което лице има регистрация в БТПП (Българска търговско-промишлена палата).

4. ТД по местоизвършване на дейността или на управление на чуждестранни лица чл.8, ал.1, т.5 от ДОПК.

5. ТД по местонахождение на първия придобит недвижим имот за лица, които не могат да бъдат подведени в изброените дотук ТД. ТД София-град е компетентна, ако не може да се установи друга. Възможно е при определянето на компетентността да възникнат усложнения, когато се извършва стопанска дейност от чуждестранно лице на повече от едно място стопанска дейност §1 от ДОПК. Когато лицата попадат в повече от една ТД- чл.8 ал.4 и ал.3 от ДОПК. Компетентна териториална дирекция

Чл. 8. (1) Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго, е териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица;

4. териториалната дирекция по седалището на клона или по адреса на търговското представителство на чуждестранното лице;

Правомощията на органите по приходите и публичните изпълнители са изброени в чл.12 от ДОПК. Задължения на органите по приходите и публичните изпълнители. Те са длъжни да осигурят на данъчно задължените лица възможност за изразяване на становище по събраните доказателства и по предявените искания чл.17, ал.3 от ДОПК. Задълженото лице, което е действало по писмени указания незаконосъобразно, не му се налага санкция. Органите по приходите и публичните изпълнители са отговорни в случаите, когато причиняват вреди издавайки незаконни актове. Отговорни са ФЛ и ЮЛ чл.1 от Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на гражданите. Публични изпълнители има и в НАП и в АДВ. Правомощията на публичните изпълнители в НАП са уредени в ДОПК и не включват всички способи за принудително изпълнение в кодекса, тоест по-малко по обем от правомощията на публичните изпълнители в АДВ, също уредени в ДОПК.Чл.7 от ЗМ- структура на митници. Структурата и правомощията на общинската приходна администрация в ЗМСМА. Орган на местното самоуправление е ОС, който има редица правомощия в областта на местните данъци и такси. ОС се задължава да определя размера на всички местни данъци-чл.1,чл.6 ЗМДТ.

Установяване и събиране на местните данъци и такси чл.8 ал.6; чл.9а ал.4 и ал.5;чл.9б ал.2 ал.3,чл.36,чл.37,чл.61 ЗМДТ.

Когато установява местни данъци и прилага ИАА общинската администрация прилага ДОПК, а когато установява местни такси прилага АПК. Актовете за установяване и налагане на административни нарушения и наказания се съставят по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Горестоящ орган, пред който могат да бъдат обжалвани актове за установяване на данъци е кметът. За спиране на изпълнението на съответните актове компетентен горестоящ орган също е кметът. Чл. 1. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

7. други местни данъци, определени със закон.

Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Общините събират следните местни такси:

а) за битови отпадъци;

б) за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005

г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

г) за добив на кариерни материали;

д) за технически услуги;

е) за административни услуги;

ж) за откупуване на гробни места;

з) туристическа такса;

и) (нова - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;

к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 87 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:

(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Контакти с офисите на НАП

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg – обща информация

nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис;

Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

Булстат на НАП

За информация за данък сгради, такса смет, патентен данък, данък МПС, данък върху наследството, такса за притежаване на куче за София град вижте телефоните на общинските структури в столицата

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив

Код: 4004

Телефон: ул. „Скопие” 106

E-mail: oui_plovdiv@ro16.nra.bg

Адрес: (032) 93 54 11

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Велико Търново

Код: 5000

Телефон: (062) 61 71 04 (деловодство)

E-mail: oui_velikotarnovo@ro04.nra.bg

Адрес: пл. „Център” 2, ет.4

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Варна

Код: 9000

Телефон: (052) 360 401

E-mail: oui_varna@ro03.nra.bg

Адрес: ул. „Осми приморски полк” 128

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас

Код: 8000

Телефон: (056) 87 81 51; 0800 11 200

E-mail: oui_burgas@ro02.nra.bg

Адрес: ул. „Цар Петър” 5Б

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София

Код: 1000

Телефон: 02 9859 3759

E-mail: oui_sofia@nra.bg

Адрес: ул. „Аксаков” 21

Големи данъкоплатци и осигурители

Код: 1000

Телефон: (02) 98593913;

E-mail: td_gdo@ro29.nra.bg

Адрес: ул. „Врабча” 23

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Код:.

Телефон: 062/ 617 161; 062/ 617 172

E-mail:.

Адрес: пл. Център 2

Офис за обслужване Плевен

Код: 5800

Телефон: (064) 89 83 36 („Услуги за клиенти”);

E-mail: td_pleven@ro15.nra.bg

Адрес: ул. „Дойран” 43

Офис за обслужване Монтана

Код: 3400

Телефон: (096) 39 02 10 („Услуги за клиенти”), (096) 39 02 35 („Услуги за клиенти”), (096) 39 02 40 Обработка на плащанията и задълженията;

E-mail: td_montana@ro12.nra.bg

Адрес: ул.„Л.Каравелов” 11

Офис за обслужване Ловеч

Код: 5500

Телефон: (068) 68 51 01;

E-mail: td_lovech@ro11.nra.bg

Адрес: ул. „Търговска” 43

Салон за обслужване Ловеч

Код: 5500

Телефон: (068) 68 51 62 (отчитане на плащанията и задълженията), (068) 68 51 18 (консултации по данъчно законодателство), (068) 68 51 57 (консултации по осигурително и здравно–осигурително законодателство)

Адрес: ул.„Търговска” 24, дом „Преслав”

Троян

Код: 5600

Телефон: (0670) 63 137

Адрес: ул. „Раковска ” 55

Офис за обслужване Габрово

Код: 5300

Телефон: (066) 815216 (данъчно законодателство), (066) 815214 (здравен статус), (066) 815259 (счетоводство);

E-mail: td_gabrovo@ro07.nra.bg; tdd_gabrovo@tdd07.minfin.bg

Адрес: ул. „Априловска” 7

Салон за обслужване Габрово

Код:..

Телефон: (066) 81 52 16 (горещ телефон)

Адрес: ул. „Радецка” 11

Офис Севлиево

Код: 5400

Телефон: /0675/ 396 181

Адрес: пл. ”Свобода” №1, стая 116

Офис за обслужване Враца

Код: 3000

Телефон: 092-6684-114; 092-6684-115

E-mail: td_vratsa@ro06.nra.bg

Адрес: ул.„Васил Кънчов” 86

Офис за обслужване Видин

Код: 3700

Телефон: 094 690 422 – Консултации по данъчно законодателство; 094 690 401 – Консултации по осигурително законодателство; 094 690 478 – Справки за здравен статус; 094 690 417, 094 690 415 – Сектор „ОПЗ”

E-mail: td_vidin@ro05.nra.bg

Адрес: ул. „Шести септември” № 12

ТД на НАП Велико Търново

Код: 5000

Телефон: (062) 61 71 82 (подаване на декларации, информация за услуги), (062) 61 71 32 (здравен статус), (062) 61 71 37 (подаване на декларации от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица);

E-mail: td_velikotarnovo@ro04.nra.bg

Адрес: пл.„Център” 2

Фронт–офис Свищов

Код: 5250

Телефон: (0631) 6 01 74

Адрес: Адрес за кореспонденция: Велико Търново 5000, пл."Център" №2

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Код: 8000

Телефон: 056 878 172; 056 878 173

E-mail:.

Адрес: Бургас, ул.„Цар Петър” 5Б; ет.11, стая:8

Офис за обслужване Ямбол

Код: 8600

Телефон: 046/ 686 115; 686 134;

E-mail: td_yambol@ro28.nra.bg

Адрес: ул.„Търговска” 2

Офис за обслужване Сливен

Код: 8800

Телефон: 044/ 610 109; 610 100;

E-mail: td_sliven@ro20.nra.bg

Адрес: ул. „Ген. Столипин” 19

ТД на НАП Бургас

Код: 8000

Телефон: 056/ 878 229; 878 193; 878 209;

E-mail: td_burgas@ro02.nra.bg

Адрес: ул. „Цар Петър” 5Б

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Код: 9000

Телефон: 052 360 988; 052 360 972

E-mail: sdo@ro03.nra.bg

Адрес: Варна, ул. „Осми приморски полк” 128

Офис за обслужване Шумен

Код: 9700

Телефон:(054) 85 64 30; (054) 856 413

E-mail: td_shumen@ro27.nra.bg

Адрес: пл.„Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1

Офис за обслужване Търговище

Код: 7700

Телефон: Телефони за информация и консултации: (0601) 69 04 74; 69 04 75; Деловодство: (0601) 6 90 11; 69 04 83;

E-mail:tdd_targovishte@ro25.nra.bg

Адрес: пл. „Свобода” 1, административна сграда на НАП

Офис за обслужване Силистра

Код: 7500

Телефон: (086) 81 52 52, 81 52 53 (регистрация), (086) 81 52 66 (данъчно законодателство), (086) 81 52 61, 81 52 63 (осигурително законодателство), (086) 81 52 60, 81 52 62 (здравно осигуряване);

E-mail: td_silistra@ro19.nra.bg

Адрес: ул.„Скобелев” 8

Офис за обслужване Русе

Код: 7002

Телефон: 082 808 161; 082 808 162; Телефон за консултации/информация по здравноосигурителен статус – 082 808 153; 082 808 178; Телефони за информация за банкови сметки : 082 808 193; 082 808195.

E-mail: td_ruse@ro18.nra.bg

Адрес: ул. „Майор Атанас Узунов” № 19

Офис за обслужване Разград

Код: 7200

Телефон: (084) 617 102 – деловодство; (084) 617 103 – салон за обслужване на клиенти /приемане на данъчни и осигурителни декларации, регистрация на трудови договори, приемане на искания за издаване на удостоверения и др.документи/; (084) 617 110 – здравен статус; (084) 617 111 – издаване на удостоверения; (084) 617 108 – обслужване на плащанията, информация за банкови сметки и код плащане на данъци и осигурителни вноски;

E-mail:tdd_razgrad@ro17.nra.bg

Адрес: пл.”Независимост” 1

Офис за обслужване Добрич

Код: 9300

Телефон: (058) 653517 (отдел „Обслужване”), (058) 65 35 79 (отдел „Контрол” — осигурително законодателство), (058) 6535537, 653538 (отдел „Контрол” — данъчно законодателство);

E-mail:td_dobrich@ro08.nra.bg

Адрес:ул.„Независимост” 7

ТД на НАП Варна

Код:9000

Телефон: (052) 36 08 85; (052) 36 08 88;

E-mail: td_varna@ro03.nra.bg

Адрес: ул.„Осми приморски полк” 128

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Код: 4000

Телефон: 032/ 603215; 032/ 603242; 032/ 603243

E-mail: sdo@ro16.nra.bg

Адрес: гр. Плодив, ул.Радецки № 18 А

Офис за обслужване Хасково

Код: 6300

Телефон: (038) 609 297 началник сектор „Услуги за клиента”, (038) 609 454 деловодство на сектор „Услуги за клиента”, (038) 609 460 „Прием на декларации”, (038) 609 457 „Обработка на декларации”, (038) 609 460 „Регистрации и проверки, (038) 609 222 „Издаване на удостоверения”, (038) 609 229 „Здравен статус”, (038) 609 459 „Връчители”, (038) 609 280 началник сектор „Обработка на плащанията и задълженията”

E-mail: td_haskovo@ro26.nra.bg

Адрес: пл.„Свобода” 2

Офис за обслужване Стара Загора

Код: 6000

Телефон:

информация: (042) 692 302,

данъчно–осигурително законодателство:

(042) 692 637, 692 474,

здравно осигуряване (042) 692 628

E-mail: td_stzagora@ro24.nra.bg

Адрес : ул.„Кенали” 1, п.к. 339

Казанлък

Код: 6100

Телефон:

(0431) 6 25 09 данъчно–осигурително законодателство

Адрес: ул. „Кн. Ал. Батенберг” 4, етаж 5

Офис за обслужване Смолян

Код: 4700

Телефон:

Връзки с обществеността(0301) 60 200, Услуги за клиенти" 0301/  60 215; Справка за извършвани плащания 0301/ 60 249;

E-mail: td_smolyan@ro21.nra.bg

Адрес: бул. „България” 12

Девин

Код: 4800

Телефон: (03041) 26 84

Адрес: ул.„Васил Левски”

Офис за обслужване Пазарджик

Код:4400

Телефон:

034/403-205;

034/403-272 (данъчно законодателство),

034/403-127 (осигурително законодателство),

034/403-220 (справка плащания)

E-mail: td_pazardzhik@ro13.nra.bg

Адрес: ул.„Асен Златарев” 7

Офис за обслужване Кърджали

Код: 6600

Телефон:0361-66399;

0361-66300 данъчно–осигурително законодателство

E-mail: td_kardzhali@ro09.nra.bg

Адрес: ул.„Деспот Слав” 1

ТД на НАП Пловдив

Код: 4004

Телефон :

Данъчно облагане и осигуряване, прием на декларации 032/ 935 681;032/ 67 88 48; 032/935452;

Справки за здравно осигуряване 032/935 718;

Издаване на удостоверения 032/935532;

Справка за извършени плащания 032/935 440;

Възстановяване на надвнесени суми 032/935 603;

E-mail: td_plovdiv@ro16.nra.bg

Адрес: ул. „Скопие” 106

Дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Код: 1000

Телефон: 9859 6033; 9859 6013 ;

Отдел "Обработка на плащания и задължения" - 98596005; 98596031

Адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 12

Офис за обслужване София - област

Код: 1040

Телефон: 9334042; 9334027

E-mail: td_sofiaoblast@ro23.nra.bg

Адрес: бул. „Витоша” 6

Своге

Код: 2260

Телефон: (0726) 31 05

Адрес: ул. „Цар Симеон” 11

Ихтиман

Код: 2050

Телефон:( 0724) 823 67

Адрес: ул. „Полк.Дрангов” 4

Самоков

Код: 2000

Телефон: (0722) 68 300

Адрес: ул. „Македония” 34

Ботевград

Код: 2140

Телефон:0723 - 68 160 (от 160 до 189)

Адрес: бул.„Трети март” 61

Костинброд

Код: 2230

Телефон: (0721) 66 291

Адрес: ул."Славянска" № 23А

Елин Пелин

Код: 2100

Телефон: (0725) 60 401

Адрес: пл. „Независимост” 1

Пирдоп

Код: 2070

Телефон: (07181) 56 09

Адрес: ул.„Цар Освободител” 39

Офис за обслужване Перник

Код: 2300

Телефон: O76/ 647170; O76/ 647164

E-mail: td_pernik@ro14.nra.bg

Адрес: пл. „Св.Ив.Рилски” 1

Офис за обслужване Кюстендил

Код: 2500

Телефон: 078/559144; 078/ 559148

E-mail: Td_kyustendil@ro10.nra.bg

Адрес: ул.„Демокрация” 55

Дупница

Код: 2600

Телефон: (0701) 50 323

Адрес: пл. „Свобода” 1

Офис за обслужване Благоевград

Код: 2700

Телефон: 073/889 101

E-mail:td_blagoevgrad@ro01.nra.bg

Адрес: ул „Гьорче Петров“ № 2.

Сандански

Код: 2800

Телефон: 0746/ 30542

Адрес: ул. „Свобода” № 3

Петрич

Код: 2850

Телефон: 0745/ 66596

Адрес: ул. „Борис ІІІ” 11

Разлог

Код: 2760

Телефон: (0747) 80 225

Адрес: ул. „Преображение” 1

Гоце Делчев

Код: 2900

Телефон: 0751/ 60388

Адрес: ул. „Търговска” 20

Централно управление на НАП

Код: 1000

Телефон :

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Адрес : бул. „Дондуков” 52

ТД на НАП София — град

Код : 1000

Телефон: 02/ 98593821;

Отдел "Обработка на плащания и задължения" - 02/ 9608865;

За регистрация по ЗДДС - 02/98596789; 02/98593399

E-mail:td_sofia_grad@ro22.nra.bg

Адрес: ул. „Аксаков” 21

Витоша - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша

Код: 1618

Телефон: 02/ 9179124; 02/ 9179109

Адрес : бул.„Цар Борис III” 215

Възраждане - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Възраждане

Код: 1309

Телефон : 02/ 812 00 13; 02/ 812 00 32

Адрес : бул. „Д. Петков” № 107

Изток - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево

Код: 1574

Телефон: 02/ 9703401; 02/ 9703586

Адрес: бул. „Шипченски проход” 69А

Илинден - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Илинден и Връбница

Код: 1309

Телефон: 02/ 9217827; 02/ 9217826

Адрес: ул. „Билянини извори” №10, вх. Б

Красна поляна-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красна поляна

Код: 1330

Телефон: 02/ 8129107; 02/ 8129126

Адрес: бул. „Възкресение” 1А

Красно село - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село

Код: 1606

Телефон: 9150461; 9150489

Адрес : бул. "Македония" №3 /в сградата на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

Люлин - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Люлин

Код: 1336

Телефон: 9211728; 9211765

Адрес: бул. „Захари Стоянов” 15

Младост - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост

Код: 1784

Телефон: 9760446; 9760404

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ №111

Надежда-офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър

Код: 1220

Телефон: 02/8927637; 02/8376425

Адрес: ул. „Илиeнско шосе“ №8

Оборище - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Оборище

Код: 1504

Телефон: 9211846; 9211826

Адрес: ул. „Силистра” 8

Овча купел - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Овча купел и Банкя

Код: 1618

Телефон: 8189856; 8189867

Адрес: бул. „Цар Борис III” 136В

Подуяне - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Подуяне и Кремиковци

Код:1517

Телефон: 9655873; 9655827

Адрес: ул. „К.Фотинов” 2

Сердика - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика

Код: 1202

Телефон: 8130612; 8130614

Адрес: бул. „М.Луиза” 88

Студентска - офис, район Студентски

Код: 1700

Телефон: 9609212; 9609214

Адрес: жк. „Студентски град”, блок 5, етаж 3

Център - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

Код: 1000

Телефон: 98596300; 98596360; 8106654; 8106648

Адрес: ул. „6–ти септември” 10

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиИсторияЛайфстайлНовиниСнимкиЛюбопитноОрганизацииНормативни актовеЗаведенияСпортЗдравни съветиГеографияПроизводители