Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Структура и функции на Министерство на труда и социалната политика

Структура и функции на Министерство на труда и социалната политика

Структура и функции на Министерство на труда и социалната политика - изображение

Министерството на труда и социалната политика се определя като юридическо лице, чиято издръжка е за сметка на държавния бюджет. Разположено е в София, ул. Триадица № 2. Министерството на труда и социалната политика представлява администрация, подпомагаща Министъра на труда и социалната политика при осъществяването на неговите правомощия и отговорности, подсигурява дейността му от техническа гледна точка и извършва дейности по административното обслужване на всички граждани и юридически лица.

Главата фигура, представляваща Министерството е Министърът на труда и социална политика, който за момента е Хасан Адемов. Той е централният и едноличен орган на изпълнителната власт на българската държава, който има специална компетентност, свързана с ръководството, координацията и контролът при осъществяването на държавната политика, ангажирана с доходите и жизненият стандарт, социалното осигуряване, защита при безработицата и насърчаването на заетостта. Неговите правомощия и отговорности са описани детайлно в текста на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика. Те са следните:

Чл. 4. Като едноличен орган на изпълнителната власт министърът:

1. ръководи цялостната дейност по стратегическото и оперативното управление на Министерството на труда и социалната политика, наричано по-нататък "министерството", и развитието на социалния диалог на национално, отраслово и браншово равнище;

2. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси в системата на министерството;

3. управлява финансовата политика на министерството;

4. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план на министерството и комуникационно-информационната система за управление при кризи;

5. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

6. осъществява общо ръководство и координация на дейността на създадените към него изпълнителни агенции и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него;

7. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и донори;

8. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност по линия на Съвета на Европа и на Съвета за регионално сътрудничество;

9. изпълнява функциите на Национален координатор по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави;

10. изпълнява функциите на председател на управителния съвет на Проект "Красива България";

11. ръководи дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране равнището на доходите и тяхната социална защита, издръжката на живота и прага на бедността;

12. в сътрудничество със социалните партньори подготвя и осъществява програми и проекти по линия на техническото сътрудничество с Международната организация на труда и координира и контролира изпълнението им; провежда мерки за въвеждане стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа;

13. участва като представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество;

14. представлява правителството в Международната организация на труда и в нейните ръководни органи, както и в други международни организации, когато такива права са му делегирани;

15. ръководи и координира цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство;

16. организира и координира разработването и провеждането на държавната политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; утвърждава програми и проекти за заетост и обучение на възрастни;

17. издава удостоверения на физически и юридически лица за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина и за моряци;

18. утвърждава със заповед Националната класификация на професиите и длъжностите;

19. определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука";

20. организира и координира разработването и осъществява мониторинг във връзка с провеждането на политиката по социално включване; организира и координира разработването и провеждането на държавната политика по социално подпомагане;

21. насърчава и подпомага благотворителната и хуманитарната дейност в социалната сфера;

22. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) ръководи, координира и контролира в сътрудничество с други държавни органи, социални партньори и неправителствени организации дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на демографските процеси, равните възможности, интеграцията на хората с увреждания и антидискриминацията, предлага и провежда мерки за регулирането им в областите от компетентност на министерството;

23. осигурява организацията и координацията по европейските въпроси от своята компетентност;

24. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в съответствие със своята компетентност;

25. ръководи, координира и контролира оперативната работа по подготовката на позиции, рамкови позиции и указания, които се представят в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

26. предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз в областите от своята компетентност;

27. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) организира и координира разработването и провеждането на политиката по свободно движение на работници, включително координация на системите за социална сигурност, трудова миграция и интеграция на граждани от трети държави;

28. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) ръководи, контролира и координира в сътрудничество със социалните партньори дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на трудовомиграционните процеси и свободното движение на работници, предлага и провежда мерки за регулирането им;

29. сключва и осигурява изпълнението на международни договори в сферата на труда и социалната политика, в областта на трудовата миграция и социалната сигурност;

30. ръководи и контролира дейността на дипломатическите служители на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и в службите по трудови и социални въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и издава инструкция за техните функции и задължения;

31. в сътрудничество със социалните партньори обсъжда и съгласува основните макроикономически показатели в областта на социалната политика с ръководители на мисиите на Международната банка за възстановяване и развитие, Международния валутен фонд и други международни финансови институции;

32. изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

Чл. 5. При осъществяването на правомощията си министърът:

1. взаимодейства с министрите и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика;

2. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание по ред, определен с Конституцията на Република България, с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.) и с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (ДВ, бр. 78 от 2009 г.);

3. участва в работата на Министерския съвет;

4. издава актове самостоятелно или съвместно с други министри и внася за приемане от Министерския съвет проекти на актове, стратегии и програми;

5. взаимодейства и сътрудничи със социалните партньори, с неправителствени организации, с международни организации и други институции;

6. работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, като провежда информационна политика, която гарантира откритост, прозрачност и медийна достъпност на дейността на ръководената от него администрация, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип;

7. осъществява и други възложени му от министър-председателя задачи и правомощия.

Структурата, функциите и организацията на Министерството на труда и социалната политика са следните:

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.03.2010 г., бр. 57 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.) Министерството е структурирано в главна дирекция и 14 дирекции, както и в други административни звена и отделни длъжности.

Чл. 17. Административните звена на министерството съобразно функционалната си компетентност:

1. предоставят административни услуги на външни и вътрешни клиенти в съответствие с изискванията на Системата за управление на качеството на министерството;

2. определят свои представители на съответното експертно и ръководно ниво за участие от името на Република България в процеса на вземане на решения в структури на Европейския съюз, които са от компетентност на министъра; анализират политиката на Европейския съюз и предлагат и въвеждат европейски практики и участват в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз;

3. разработват оценки на въздействието на нормативните актове по политиките на министерството;

4. участват в процеса на управление на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в министерството, инициират и осъществяват мерки за подобряване на системата за превантивни и коригиращи действия и за управление на рисковете;

5. участват в подготовката на отговорите на министъра на актуални въпроси и питания за парламентарния контрол в Народното събрание;

6. участват в разработването на проекти на нормативни актове и заповеди, свързани с дейността на министерството, съгласуват или изготвят становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от други дирекции, министерства и други администрации;

7. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 88 от 2011 г.) участват в разработването на програмния формат на бюджета, на тригодишната бюджетна прогноза на министерството и на отчети на бюджета в програмен формат, като дирекциите "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" - в описателната част, и "Финанси" - във финансовата част, обобщават и представят окончателния вариант на програмния бюджет, на тригодишната бюджетна прогноза и на отчетите;

8. осъществяват текущ мониторинг върху изпълнението на съответните политики и програми на министерството;

9. осигуряват поддържането, актуализирането и развитието на информационните системи и интернет страниците на министерството;

10. участват в медийното отразяване на политиките на министерството;

11. изпълняват и други функции, възложени от министъра.

Общата администрация на Министерството на труда и социалната политика е представена от :

Чл. 22, (2) Общата администрация е структурирана в:

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Административно обслужване и канцелария";

2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Информационно обслужване и технологии и подготовка за отбрана";

3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2010 г., предишна т. 2, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Финанси";

4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2010 г., предишна т. 3, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Обществени поръчки и управление на собствеността";

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 57 от 2010 г., предишна т. 4, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Правна";

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2010 г., предишна т. 5, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие";

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 38 от 2011 г.) дирекция "Връзки с обществеността".

Чл. 28. Специализираната администрация на министерството е организирана в:

1. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., бр. 88 от 2011 г.) дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии";

3. дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд";

4. дирекция "Политика на пазара на труда";

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.03.2010 г., доп., бр. 38 от 2011 г., изм., бр. 88 от 2011 г.) дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи";

6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.03.2010 г.) дирекция "Социално включване;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.03.2010 г., отм., бр. 38 от 2011 г.);

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.03.2010 г., отм., бр. 38 от 2011 г.);

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.03.2010 г.) дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество".

Организацията на работата в Министерството на труда и социалната политика е следното:

Чл. 37. Организацията на работата в министерството, оперативната дейност и документооборотът се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на министъра.

Чл. 38. Ръководителите на административни звена планират, организират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите от съответното звено съобразно определените функции и възлаганите от министъра задачи.

Чл. 39. (1) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

(2) Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация

2. субординация

3. взаимна информираност

4. контрол по изпълнението

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниНормативни актовеОрганизацииИсторияАнкетиЛайфстайлЛюбопитноИнтервютаЗаведенияПсихологияСнимкиЛичностиЛеченияСпециалистиЗдравни съвети