Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Разпространени абревиатури на закони – трета част

Разпространени абревиатури на закони – трета част

Разпространени абревиатури на закони – трета част - изображение

Социалните дейности представляват интердисциплинарна дисциплина, която е ангажирана със състоянието и насърчаването на социалните промени, породени от различно естество. Работещите в тази дисциплина се занимават са се заели с разрешаването на проблеми, обвързани с многопластовите взаимоотношения на хората и развитието на индивидуалните способности, като главната цел е да се допринесе за по-добро благоденствие. Прилагат се разнообразни теории, ангажирани с човешкото поведение и социални системи. Социалната работа има важно участие там, където хората и средата осъществяват активно взаимодействие. Принципите на прилагане на правата на хората и социалната справедливост са от голямо значение и имат фундаментален характер за социалната работа.

Като всяка наука, социалните дейности боравят със собствени строго специфични термини, които присъстват в много закони. За по-голяма краткост и улеснение нерядко се налага да се борави с абревиатури. Някои от най-разпространените абревиатури на закони са следните:

ПУДДНП Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

ПУДЗКПУО Правилник за устройството и дейността на Звено за координация на проекта "Усъвършенстване на образованиято"

ПУДИО Правилник за устройството и дейността на инспекторатите по образование

ПУДКЕСЛРМОСВ Правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите

ПУДКЗК Правилник за устройството и дейността на Комисията за защита на конкуренцията

ПУДКРС Правилник за устройството и дейността на Комисията за регулиране на съобщенията

ПУДЛЗСППЗЛЗ Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

ПУДМИМВР Правилник за устройството и дейността на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи

ПУДМСВГКПП Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове

ПУДМТБМТС Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към министерството на транспорта и съобщенията

ПУДНЗОК Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

ПУДНСОПРБ Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България

ПУДНССЗ Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

ПУДНЦОЗМЗ Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве при Министерството на здравеопазването

ПУДНЦУОТС Правилник за устройството и дейността на Националния център за ученически отдих, туризъм и спорт

ПУДНЦУТБ Правилник за устройството и дейността на Националния център за управление на трансплантацията "Бултрансплант"

ПУДПБД Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца

ПУДРЦЗ Правилник за устройството и дейността на районните центрове по здравеопазване

ПУДУН Правилник за устройството и дейността на училищните настоятелства

ПУДЦКСОУВО Правилник за устройството и дейността на център "Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование"

ПУДЦМП Правилник за устройството и дейността на Центъра за масова приватизация

ПУДЦРОЗМП Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието

ПУДЦРЮЛНЦОДМП Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието

ПУДЦСМП Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

ПУДЦТХ Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология

ПУЗДНЦК Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за книгата

ПУЗДНЦМГИИ Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства

ПУЗДНЦМТ Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за музика и танц

ПУЗДНЦТ Правилник за устройството, задачите и дейността на Националния център за театър

ПУЗНИПК Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата

ПУОРНСЕДВМС Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет

ПУОРНСНТП Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет за научна и технологична политика

ПУРНЕС Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост

ПУРРКОЛУНСНПС Правилник за устройството и реда на работата на комисията по оправомощаване на лица, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството

ПФЗОРССМСРБНА Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет на Република България и на неговата администрация

ПФЗУНЦН Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании

УПА28 Устройствен правилник на Авиоотряд 28

УПАБМС Устройствен правилник на Агенцията за бежанците при Министерския съвет

УПАБФР Устройствен правилник на Агенция "Бюро за финансово разузнаване"

УПАДВ Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания

УПАДВФК Устройствен правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол

УПАЕЕ Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност

УПАМ Устройствен правилник за Агенция "Митници"

УПАП Устройствен правилник на Агенцията за приватизация

УПАРСИКТ Устройствен правилник на Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии"

УПАЧИ Устройствен правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции

УПБСТ Устройствен правилник на Българския спортен тотализатор

УПГДАА Устройствен правилник на Главна дирекция "Автомобилна администрация"

УПГДГВАУстройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

УПГУАМС Устройствен правилник на Главното управление на архивите на Министерския съвет

УПДАГЗ Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита"

УПДКХНА Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

УПДНСК Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

УПИААА Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

УПИАБГ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките"

УПИАГИТ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"

УПИАЖА Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация"

УПИАЛ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата

УПИАЛВ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Морска дминистрация"

УПИАНТМИ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката

УПИАРА Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

УПИАСАС Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и сметоконтрол

УПИАХ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации

УПИАПА Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация"

УПИАППРД Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"

УПИПАЕИМДА Устройствен правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация

УПДКЕРНА Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация

УПДКДНА Устройствен правилник на Държавната комисия по далекосъобщения и на нейната администрация

УПДАДРВЗ Устройствен правилник на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

УПДАБЧ Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина

УПДАЗД Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето

УПДАМСМС Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта към Министерски съвет

УПДАОН Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор

УПДАСМ Устройствен правилник на Държавната агенция по стандартизация и метрология

УПДАК Устройствен правилник на Държавната административна комисия

УПДППЛ Устройствен правилник на Държавната парично-предметна лотария

УПИАА Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Академика"

УПИАВКИ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Военни клубове и информация"

УПИАПРМЗГ Устройстен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите

УПИАУЧДСМО Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната"

УПИАОВ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Отдих и възстановяване"

УПИАОС Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

УПИАПДКМП Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Почивно дело и квалификация" към министъра на правосъдието

УПИАБСА Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация"

УПИАЗМТСП Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика

УПИАИАПМФ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите

УПИАП Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища"

УПИАИКИВТИ Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"

УПИРЕМК Устройствен правилник на Института по розата и етеричномаслените културите

УПКПЗЛАХМ Устройствен правилник на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина

УПКТЗПМИНА Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация

УПКТИМЗГ Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите

УПМВР Устройствен правилник на Министерството на външните работи

УПМЕЕР Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

УПМЗ Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

УПМЗГ Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите

УПМИ Устройствен правилник на Министерството на икономиката

УПМК Устройствен правилник на Министерството на културата

УПМОН Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

УПМО Устройствен правилник на Министерството на отбраната

УПМОСВ Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите

УПМП Устройствен правилник на Министерството на правосъдието

УПМРРБ Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

УПМСНА Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

УПМТС Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията

УПМТСП Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика

УПМФ Устройствен правилник на Министерството на финансите

УПНБПМКК Устройствен правилник на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

УПНВМС Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба

УПНИИКВС Устройствен правилник за Националния институт за изледване и контрол на вината - София

УПНСРЗКА Устройствен правилник на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия

УПНСЗМЗГ Устройствен правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и горите

УПНЦАНМЗГ Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите

УПНЦИД Устройствен правилник на Националния център за информация и документация

УПНУГ Устройствен правилник на Националното управление по горите

УПОА Устройствен правилник на областните администрации

УППВ Устройствен правилник на Патентното ведомство

УПСГЗРБ Устройствен правилник на служба "Гражданска защита на Република България"

УПЦВИЕ Устройствен правилник на център "Винарска изба Евксиноград"

УПЦЕЕИ Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията

УПЦИЗГТРЧП Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив

УПЦИЗГТРЧР Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе

УПЦНИ Устройствен правилник на Центъра за насърчаване на износа

УПЦПРБМРФ Устройствен правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация

УПЦПРМДА Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиИсторияЛайфстайлНормативни актовеНовиниСнимкиАнкетиСпортЛюбопитноОрганизацииЗдравни съветиГеографияПроизводители