Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Разпространени абревиатури на закони – втора част

Разпространени абревиатури на закони – втора част

Разпространени абревиатури на закони – втора част - изображение

Социалните дейности представляват интердисциплинарна дисциплина, която е ангажирана със състоянието и насърчаването на социалните промени, породени от различно естество. Работещите в тази дисциплина се занимават са се заели с разрешаването на проблеми, обвързани с многопластовите взаимоотношения на хората и развитието на индивидуалните способности, като главната цел е да се допринесе за по-добро благоденствие. Прилагат се разнообразни теории, ангажирани с човешкото поведение и социални системи. Социалната работа има важно участие там, където хората и средата осъществяват активно взаимодействие. Принципите на прилагане на правата на хората и социалната справедливост са от голямо значение и имат фундаментален характер за социалната работа.

Като всяка наука, социалните дейности боравят със собствени строго специфични термини, които присъстват в много закони. За по-голяма краткост и улеснение нерядко се налага да се борави с абревиатури. Някои от най-разпространените абревиатури на закони са следните:

ЗРВСУМКОЕМ З-н за ратифициране на Виенската спогодба, учредяваща международна класификация на образните елементи на марките

ЗРГСРБМБВР З-н за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за далекосъобщения) между Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие

ЗРКЗГТ З-н за регистрация и контрол на земеделската и горска техника

ЗРНСОМКСУРМ З-н за ратифициране на Ницската спогодба, относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки

ЗРПВПННИ З-н за реда на прехвърляне валутни права в/у някои недвижими имоти

ЗРППГДРБРМ З-н за ратифициране на правна помощ по граждански дела м/у Р. България и Р. Македония

ЗРР З-н за регионалното развитие

ЗРС З-н за рибното стопанство

ЗРТ З-н за радиото и телевизията

ЗС З-н за собствеността

ЗС З-н за статистиката

ЗСБТ З-н за стоковите борси и тържищата

ЗСВ З-н за съдебната власт

ЗСВЦВК З-н за сделките с валутни ценностии валутен контрол

ЗСГЗ-н за собствеността на гражданите

ЗСДВ З-н за събиране на държавните вземания

ЗСИФ З-н за социалноинвестиционен фонд

ЗСММ З-н за събранията, митингите и манифестациите

ЗСН З-н за сдружения за напояване

ЗСОЛС З-н за съсловните организации на лекарите и стоматолозите

ЗСООМУП З-н за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗСП З-н за сметната палата

ЗСП З-н за социалното подпомагане

ЗСПД З-н за семейни помощи за деца

ЗСПЗЗ З-н за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗСРС З-н за специалните разузнавателни средства

ЗСТЗ З-н за съхранение и търговия със зърно

ЗС З-н за счетоводството

ЗТ З-н за туризма

ЗТДСОГГ З-н за териториалното деление на столичнатаобщина и големите градове

ЗТИП З-н за техническите изисквания към продуктите

ЗТИС З-н за топологията на интегралните схеми

ЗТМПО З-н за търговските марки и промишлените образци

ЗТСУ З-н за териториалното и селищното устройство

ЗТТИ З-н за тютюна и тютюневите изделия

ЗТФ З-н за творческите фондове

ЗУДБ З-н за устройството на държавния бюджет

ЗУЖВГМЖСВ З-н за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

ЗУЗБД З-н за уреждане на задължения на "Булгаргаз" - ЕАД към държавата

ЗУКТС З-н за уреждане на колективните трудови спорове

ЗУНКД З-н за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г.

ЗУПКНИЧД З-н за уреждане правата на купувачи на недвижими имоти с частни договори

ЗУПЛЗПДДМ З-н за уреждане правата на лицата, които са заели или получили държавни дворни места

ЗУППБСНСК З-н за уреждане правните последици на бракове, сключени в нарушение на чл. 7 от Семейния кодекс

ЗУС З-н за устройство на съдилищата

ЗУСЗБК З-н за уреждане на стари задълженияпо банкови кредити

ЗУТ З-н за устройство на територията

ЗФ З-н за фуражите

ЗФВС З-н за физическото възпитание и спорта

ЗФОДП З-н за финансово оздравяване на държавнипредприятия

ЗФК З-н за финансовия контрол от 1960 г.

ЗФОЕПСРС З-н за финансово осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993 - 1994 г.

ЗФОЕПСС З-н за финансово осигуряване на есенната и пролетната сеитба за стопанската 1992 - 1993 г.

ЗФОЗ З-н за финансовото осигуряване на земеделието през 1993 г.

ЗФОО З-н за фонд "Обществено осигуряване"

ЗХ З-н за хазарта

ЗХ З-н за храните

ЗЧАВ З-н за чистотата на атмосферния въздух

ЗЧИ З-н за чуждестранните инвестиции

ЗЧРБ З-н за чужденците в Р. България

ЗЮЛНЦ З-н за юридическите лица с нестопанска цел

ВЗ Валутен закон

ТЗТърговски закон

У56СД Указ № 56 за стопанската дейност

КРБ Конституция на Р. България

ГПК Граждански процесуален кодекс

ДПК Данъчен процесуален кодекс

КЗОО Кодекс за задължителното обществено осигуряване

КПЕ Кодекс на професионалната етика

КТ Кодекс на труда

КТМ Кодекс на търговското мореплаване

МКУБЕКПЗ Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването

НК Наказателен кодекс

НПК Наказателно-процесуален кодекс

СК Семеен кодекс

ПААХПАСБТТП Правилник за арбитраж "АД ХОК", подпомаган от арбитражния съд при БТПП

ПАСБТТП Правилник за арбитражния съд при БТПП

ПВ Правилник за вписванията

ПВДЗТИДС Правилник за възлагане на дейности в защитени територии, изключителна държавна собственост

ПДВСФ Правилник за дейността на Висшия съвет по фармация

ПДЕЧ Правилник за дипломираните експерт-счетоводители

ПДМСЕЗ Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане

ПДНАОА Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

ПДНАОПРБ Правилник за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в Република България

ПДНАПОО Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

ПДНСЗ Правилник за дейността на Националния съвет за застраховане

ПДНСРСИКПН Правилник за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него

ПДНССП Правилник за дейността на Националната служба за социално подпомагане

ПДОВДЛРГ Правилник на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

ПДОРСБД Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

ПДПС Правилник за детските педагогически стаи

ПДСГМППЕ Правилник за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция

ПДСДПСВ Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"

ПДСДПТСВ Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"

ПДСДСО Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване

ПДСНРС Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

ПДУХЕИ Правилник за дейността и устройството на хигиенно-епидемиологичните инспекции

ПИБДС Правилник за издаване на българските документи за самоличност

ПКВС Правилник за кадрова военна служба

ПОДВНС Правилник за организацията на дейността на ВНС

ПОДИМО Правилник за организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната

ПОДКС Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд

ПОДЛСНУГСЛРУГКЛСДЛДДС Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към Национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции

ПОДНС Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

ПОДНСНВ Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества

ПОДНСТ Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризма

ПОДПЛПБАК Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

ПОДСРРМСОСРР Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие

ПОДСТС Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

ПОЛДВНМН Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

ПООПЗНОСМЛС Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода

ПООПЗНОССА Правилник за организация на охраната, правата и задълженията на надзорно-охранителния състав в следствените арести

ПОУКВСПМОБА Правилник за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в Министерството на отбраната и Българската армия

ПОЧЧБЧУДУДГ Процедура за откриване на частни, чуждестранни, български с чуждестранно участие и духовни училища и детски градини

ППВРЖС Примерен правилник за вътрешния ред в жилищните сгради

ППЗА Правилник за прилагане на Закона за акцизите

ППЗБДЖ Правилник за прилагане на Закона за Българските държавни железници

ППЗВВ Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войната

ППЗВД Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност

ППЗВСВГЗГФ Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

ППЗГ Правилник за прилагане на Закона за горите

ППЗДАФ Правилник за прилагане на ЗДАФ

ППЗДВФК Правилник за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол

ППЗДДС Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

ППЗД Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

ППЗДС Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

ППЗЗВЗАС Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба

ППЗЗДЕПДП Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения

ППЗЗЗП Правилник за прилагане на Закона за защита на земеделските производители

ППЗЗППравилник за прилагане на Закона за задграничните паспорти

ППЗЗРСИИ Правилник за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ЗЗРСИИ)

ППЗИАЕМЦ Правилник за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели

ППЗИН Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията

ППЗК Правилник за прилагане на Закона за концесиите

ППЗКВВООБ Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

ППЗКВТДОСТВДУ Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба

ППЗЛОД Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

ППЗМ Правилник за прилагане на Закона за митниците

ППЗМВР Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

ППЗМИП Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

ППЗМСП Правилник за прилагане на Закона за малките и средните предприятия

ППЗНЗ Правилник за прилагане на Закона за народното здраве

ППЗНП Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

ППЗНЗ Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ППЗНСНЗ Правилник за прилагане на Закона за научните степени и научните звания

ППЗОЗЗ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

ППЗОО Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост

ППЗОПОГП Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София

ППЗП Правилник за прилагане на Закона за пътищата

ППЗСП Правилник за прилагане на Закона за сметната палата

ППЗСП Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

ППЗСПЗЗ Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ППЗТСУ Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство

ППЗТТИ Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия

ППЗУЖВГМЖВ Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

ППЗФОДП Правилник за прилагане на Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия

ППЗЧРБПравилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

ППОЗИДКРБ Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

ППРКСМИ Правилника за работа на Консултативния съвет към министъра на икономиката

ППУПАРГРБ Правилник за прилагане на Указ N: 2772/81 г. за паспортите и адресната регистрация на гражданите на Република България

ППУСБЗ Правилник за прилагане на Указ N: 2242 за свободни безмитни зони

ПРГИВРСРДНКТ Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология

ПРНСБХ Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните

ПРНСЗП Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите

ПРПК Правилник за работата на помирителните комисии

ПРУППСД Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията

ПСДДПССВ Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"

ПСОДНСЗД Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

ПСОДСЗАПСП Правилник за структурата и организацията на дейността на Съвета за закрила на авторското право и сродните му права

ПСОДССВПВК Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване"

ПСОРИНГЧ Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част

ПУВДТДДОУ Правилник за установяване и внасяне на дивидента от търговските дружества с държавно и общинско участие

ПУДА Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор

ПУДБЛ Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец"

ПУДВАГСР Правилник за устройството и дейността на Военната академия "Георги Стойков Раковски"

ПУДВКСВ Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

ПУДГФ Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд

ПУДДИСКПД Правилник за устройството и дейността на Държаваната инспекция по съобщенията към Комитета по пощи и далекосъобщения

ПУДДК Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии

ПУДДКСБТНА Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

ПУДДКЦК Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа

ПУДДМСГД Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиИсторияЛайфстайлНормативни актовеНовиниСнимкиАнкетиСпортЛюбопитноЗдравни съветиОрганизацииГеографияПроизводители