Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Документи, размер и срокове за получаването на гарантираните вземания

Документи, размер и срокове за получаването на гарантираните вземания

Документи, размер и срокове за получаването на гарантираните вземания - изображение

Чл.3 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (НРНИРСОИГВНР)

Последователност за установяването на правота на работещите да получат своите гарантирани вземания

В рамките на седем дни от вписването на съдебното решение в Търговския регистър, работодателите са задължени да изготвят справка за сумата на начислените неизплатени трудови възнаграждения и финансови обезщетения за всички правоимащи лица в три копия. Копието за правоимащия служител се дава лично или се изпраща чрез обратна разписка по пощата.

В границата на тринадесет дни от вписването в Търговския регистър на излязлото съдебно решение за откриването на производство по несъстоятелност, контролиращите органи на компетентното териториално подразделение на Националния осигурителен институт правят проверка на работодателя. Тя установява дали са спазени условията на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) за възникването на правото на работниците на гарантирано вземане. Изготвя се протокол за резултатите от проверката. В хода й и в рамките на сроковете, за които се провежда тя се дава право служителите да оспорят данните в направената от работодателя справка. Той е задължен да уведоми контролиращите органи за евентуално постъпили възражения, да изкаже своята позиция за тяхната основателност и да извърши справка или да откаже нейното издаване.

При констатирането на дадена нередност в проведените справки или възникнат несъответствия по данните, както и в подадените възражения от служителите в случаите, когато работодателят е отказал да направи нова справка, контролиращите органи дават предписания и срокове за премахването на възникналите несъответствия.

(чл. 4, чл. 5 НРНИРСОИГВНР)

Документи, подаващи от заинтересованото от отпускане на гарантирано вземане лице

Гарантирано вземане се отпуска въз основа на декларация-заявление по образец, подаващо се от работника в териториалното подразделение на НОИ по адрес на работодателя в рамките на тридесет дни от вписването в Търговския регистър на решението за откриването на производство по несъстоятелност. То може да бъде и от датата на информиране на работниците и от българския работодател за факта, че е производството по несъстоятелност е открито според законодателството на друга държава. Посоченият срок се спазва задължително, а неговото неспазване се определя като основание за отказ за превеждане на гарантираното вземане. Декларацията се подава лично, но може и чрез дадено упълномощено лице, чрез услугите на пощата или с обратна разписка. Към него трябва да се приложат:

1. Документи за самоличност. Целта е справка с данните в тях.

Необходими са документи за изготвена от работодателите справка по образец, за размерите на начислените, но все още неизплатени заплати и финансови обезщетения.

2. Ксерокопие от документи, издадени от дадена банка, съдържащи информация за данните за личната банкова сметка, по която следва сумата за гарантираните вземания да бъдат преведени.

3. Нотариално заверено пълномощно за случаите, в които документите се подават чрез пълномощник.

При приемането на заявление, което съдържа с нередовни или липсващи документи, териториалното подразделение на Националния осигурителен институт напомня на лицето в рамките на 3 дни. Напомня му и му дава писмени указания, за да съумее да поправи нередностите. Ако това не се случи за седем дни НОИ определя размерите на гарантираните вземания според съдържанието в наличните представени редовни документи.

(чл. 8 на НРНИРСОИГВНР)

Размер на гарантираното вземане

При определянето на размера на гарантираното вземане Законът разграничава правоимащите лица на две базисни групи:

1. Група на работниците и служителите, имащи непрекратени правоотношения към дата на вписването на съдебното решение за откриването на производство по несъстоятелност.

Ако по време на тази дата те са в трудово правоотношение с този работодател за не по-кратък от 3 месеца срок гарантираното вземане е в размер на последните три начислени и неизплатени месечни заплати и финансови обезщетения за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, за който е вписано решението, но месечно не повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания (за 2013 г. –1000 лв.); (чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗГВРСНР; чл. 15 от ЗБДОО).

2. Ако през време на тази дата са в трудови правоотношения с този работодател за срок по - малък от три месеца, гарантираното вземане е в рамките на начислените, но неизплатени работни заплати и финансови обезщетения, но не повече от една минимална работна заплата, определена за страната към дата на вписването на конкретното съдебното решение. (чл. 22, ал. 1, т. 2 ЗГВРСНР)

3. Работниците и служителите с преустановени трудови правоотношения за последните три месеца преди момента на вписването на решението на съда за откриването на производството по несъстоятелност:

- ако са били в трудови правоотношения с дадения работодател за срок не по-малък от три месеца, гарантираното вземане е в рамките на последните три изработени, но неизплатени работни заплати и финансови обезщетения за последните шест месеца, които предхождат месеца на прекратяването на трудовите правоотношения, но месечно не повече от определените за тези случаи максимални размери на гарантираните вземания (за 2013 г. –1000 лв.);(чл. 23, ал. 1 ЗГВРСНР)

В случай, че те са били в трудови правоотношения с конкретен работодател за по-дълго време от повече от три месеца, и вземанията са единствено за начислените, но все още непреведени финансови компенсации за сметка на работодателите, дължащи се по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, гарантираното вземане е в границата на непреведените компенсации, но не по-големи от четирикратната сума на минималното трудово възнаграждение, установено за страната от времето на прекратяването на трудовите правоотношения; (чл. 23, ал. 3 ЗГВРСНР)

В случай, че са били в трудови правоотношения с конкретния работодател за време по-малко от три месеца гарантираното вземане е в размер на начислените, но непреведени работни заплати и финансови компенсации. Те са в размер на начислените, но не повече от една минимална работна заплата, одобрена за страната към датата на вписването на съдебното решение (чл. 23, ал. 4 ЗГВРСНР)

Ред и срокове за отпускане и изплащане на гарантирани вземания

Териториалните подразделения на Националния осигурителен институт подготвят проект, разпореждащ се с отпускането и отказа на гарантираните вземания в четиринадесет дневен срок след получаването на заявлението, което се получава и от директора на фонда. Той е длъжен да издаде разпореждане за отпускането или отказа за превод на гарантираното вземане в рамките на два месеца, счетени от датата на вписването в Търговския регистър на съдебното решение за откриването на производство по несъстоятелност и го изпраща на определеното териториално подразделение на НОИ , за да се връчи на лицето.

Всички териториалните подразделения на Националния осигурителен институт превеждат всички гарантирани вземания според декларираните от лицето лична разплащателна или спестовна безсрочна банкова сметка в рамките на седем дни от получаването на разпореждане от директора на фонда за превеждане на гарантираното вземане.

Полученото разпореждане може да бъде обжалвано според установения ред в Административнопроцесуалния кодекс от заинтересованите лица в срок от четиринадесет дни от получаване на документите пред Административния съд по седалището на териториалното подразделение на НОИ. Жалба се подава от служителя, като посредник е директора на фонда, който за седем дни след получаването е задължен да изпрати жалбата заедно с преписка в съда. Решението на Административния съд подлежи на касационно обжалване в съгласие с правилата и реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеЛайфстайлАнкетиНовиниЛюбопитноИсторияПсихологияЗдравни съветиСнимкиСтатистически проучванияСпорт