Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Права и помощи за родителите Видове социални помощи за деца

Видове социални помощи за деца

Видове социални помощи за деца - изображение

Механизмът, по който функционира системата за социално подпомагане у нас е насочен към българските семейства, непритежаващи достатъчно високи доходи, за да покриват най-необходимите си потребности. Прагът на бедността, дефиниран от Министерския съвет за дадения момент е 136 лв. Българската държава превежда около 770 млн. за основните типове на социална подкрепа. Според критериите на програмата на ООН като беден може да се определи човекът, живеещ с по-малко от долар на ден. Помощите, превеждащи се от Агенцията за социално подпомагане, се регламентират в няколко закона. Типовете социални помощи за деца фигурират във вид на различни добавки по закона за семейните помощи за деца. Те са 8 вида с бюджет от 484 млн. лв. В неговите текстове са поместени детските надбавки, еднократните помощи за близнаци, раждане, за деца с увреждания, за майки студентки.

Социалната програма, имаща най-голям обсег за България е "Семейни помощи за деца". Тя осигурява финансови средства за около 570 577 семейства, имащи средномесечен доход на член от семейството до 350 лв. Според експерти съществува възможност този праг да бъде понижен поради наличието на сива икономика и порочната практика да се декларира по-малък доход от реалния. Като "доход" се дефинират всичките брутни семейни доходи, облагаеми по Закона за данъците, върху доходите на всички физическите лица, пенсиите, обезщетенията, помощите, стипендиите на учещите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето. Изключение прави добавката за чужда помощ по Кодекса за социално осигуряване.

Видовете социални помощи за деца фигурират в закона за семейните помощи за деца. Те са отразени в текста на Чл.2 по следния начин:

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., предишен текст на чл. 2, бр. 21 от 2006 г.) Семейните помощи по този закон са:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) еднократна парична помощ при бременност;

2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) еднократна парична помощ при раждане на дете;

3. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;

4. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от мaйка студентка, учаща в редовна форма на обучение;

5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., отм., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.);

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;

8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., предишна т. 6, бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) целеви помощи за ученици;

9. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки;

10. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм., бр. 23 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) Помощите по ал. 1, т. 6 - 8 могат да се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛайфстайлОрганизацииЛюбопитноЗдравни съветиОбразованиеПсихологияСнимкиНормативни актовеЛеченияРецептиИсторияЗаведенияТестовеИнтервютаВидеоСпортАнкетиСпециалистиАлт. медицинаХранене при...ИзследванияКлинични пътекиБотаника