Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Детски заведения и социални услуги за деца Учебна подготовка и условия за прием в детските градини

Учебна подготовка и условия за прием в детските градини

Учебна подготовка и условия за прием в детските градини - изображение

Законът за народната просвета определя детските градини като заведения за деца от три до 7 години, като се споменава, че издръжката им се поема от държавния или общинския бюджет. Учебната програма в детските градини също присъства в регламентирания текст на закона. Текстовете, посветени на естеството на предучилищната подготовка в детските градини са следните:

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година; доп., бр.

86 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм. изцяло, бр.78 от 2010 г., в сила от

05.10.2010 г.) (1) Предучилищната подготовка на децата две години преди

постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която

детето навършва 5-годишна възраст.

(2) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява в

подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като

родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.

(3) Предучилищната подготовка на децата по ал. 1 се осъществява при спазване

на следните изисквания:

1. осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която

създава гаранции за опазване на физическото и психическото им здраве и

благополучие;

2. осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за

заемане на длъжността, определени в този закон и подзаконовите актове по

прилагането му;

3. целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която

включва и условия за отдих на децата;

4. осигурено столово хранене, организирано в съответствие с изискванията,

определени в наредби на министъра на здравеопазването - при целодневна

организация на предучилищната подготовка;

5. осигурен безплатен транспорт, в случаите по чл. 26, ал. 3.

(4) Предучилищната подготовка по ал. 1 се извършва при условия и по ред,

определени в този закон, правилника за прилагането му и в държавното

образователно изискване по чл. 16, т. 1.

(5) За деца, които не владеят добре български език, освен подготовката по ал. 1

се осигурява и обучение по български език по специализирана методика за усвояване

на български език.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2002 г., в сила от 2003/2004 учебна година; доп., бр.

35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.)

(1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Постъпването на децата в

детските градини става по желание и по избор на родителите или настойниците, с

изключение на случаите по чл. 10, ал. 3 и чл. 20, ал. 1.

(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 05.10.2010 г.) В случаите по чл.

20, ал. 1 родителите или настойниците могат да избират дали предучилищната

подготовка да се извършва в подготвителна група в детска градина или в училище. (3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) В държавните детски

градини към Министерството на отбраната постъпват с предимство деца на

военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) (1) Децата със специални образователни

потребности и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по чл. 18.

(2) Задължение на детските градини по ал. 1 е да приемат деца със специални

образователни потребности и/или с хронични заболявания.

(3) За деца със специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания могат да се създават и специални детски градини и обслужващи звена.

(4) Децата със специални образователни потребности и/или с хронични

заболявания постъпват в детските градини и обслужващи звена по ал. 3, когато всички

други възможности за възпитание в държавни и общински детски градини и

обслужващи звена са изчерпани и при писмено изразено желание на родителите или

настойниците.

Приемът на документи в детските градини се осъществява от директора или от друго упълномощено лице с определена заповед. Кандидатстващото дете получава уникален номер на входящото заявление.

Документите за новосформиращите се първи групи се подават от 01.04 до 10.05. на текущата календарна година. Те следва да бъдат приети при наличието на свободни места като директорът обявява наличието им. Срокът да се подават документи е една седмица. Резултатите се обработват и огласяват в края на седмицата. Родителите имат седем дневен срок, за да запишат децата си. Всяко класиране трае около две седмици, след което директорът обявява отново евентуално незаетите места.

Постъпването на новоприетите деца се осъществява от 01.06 или 01.09, в зависимост от възможностите на конкретната детска градина и преценката на директора, който трябва да уведоми родителите за своето решение.

Родителите могат да преместят децата си в друга детска градина единствено ако съществува възможност за взаимна размяна помежду им в двете детски градини, които са приели децата им. Това става след изричното уведомяване на директорите относно конкретното родителско желание. Възможността това да се извърши е 01.VІІ. до 15. ІХ. на текущата календарна година.

Документите, които трябва да подготвят родителите за кандидатстване и прием в детска градина са следните:

- заявление по образец. В него трябва да се отразяват име, ЕГН, телефон на родителите на детето.

- представят се оригинал и копие на свидетелството за раждане на детето. Единият родител трябва да представи личната си карта и нейно ксерокопие, за да докаже наличието на постоянен адрес;

- документи от работодателя, че единият от двамата родители работи в държавно или общинско предприятие, частно търговско дружество или определено сдружение с нестопанска цел. Документите трябва да имат съответен изх. №, мокър печат и подпис с Булстат;

- документи от дирекция “Местни данъци” за липсата или наличието на задължения на родителите, съгласно чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- копия със заверка от годишните данъчни декларации по чл.50 или чл.92 за управителите на ООД и ЕООД от ЗДДФЛ за предхождащата календарна година, в случай че един от родителите е самоосигуряващ се;

- безработните родители представят документи от Бюрото по труда;

- родителите на деца, на 5 и 6 г, при които предучилищната подготовка е задължителна подават документи само по т.1 и т. 2 и документите от т.3 до т.6 не са необходими;

В отделни случаи трябва да се подготвят допълнителни документи, удостоверяващи:

- наличие на заболявания според Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. с ТЕЛК;

- друг вид предимство има за децата, чиито родител е с инвалидност над 70% и има доказващо увреждането решение на ТЕЛК;

- детето е член на многодетно семейство като това се удостоверява също с актове за раждане на децата;

- детето e полусирак, кръгъл сирак или е от неизвестен родител - удостоверява се със съответните документи;

Друго дете, което е член на семейството, посещаващо същото детско заведение;

След като представянето на документ от Държавна агенция за закрила на детето желаещите да постъпят в детска градина могат да ползват предимство ако са настанени в семейството на роднини и близки или в приемно семейство. Осиновените деца или тези под полицейска закрила, посещаващите институции като домове за медико-социални грижи или центрове за настаняване от семеен тип също могат да се ползват от този вид привилегия.

- предимство имат родителите, които са студенти в редовна форма на обучение във ВУЗ;

- деца от семействата на родители, които са действащи медицински работници (хуманен лекар или медицинска сестра) за детските ясли. За детските градини такива лица са действащите учители в системата на средното образование.

 

 

 

 

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниОбразованиеЗдравни съветиНормативни актовеЛайфстайлЛюбопитноСнимкиАнкетиСпортИсторияБотаникаАлт. медицинаПсихологияТестовеРецептиХранене при...ИнтервютаЗаведенияОрганизацииСпециалистиИзследванияКлинични пътекиЛечения