Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Процедура за признаване на професионалните болести – първа част

Процедура за признаване на професионалните болести – първа част

Процедура за признаване на професионалните болести – първа част - изображение

Правна обосновка на процедурата за признаване на професионалните болести

Тя се съдържа в следните административни актове:

1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) - Чл. 56, Чл. 59 и Чл. 61 - 63

2. Административнопроцесуален кодекс (АПК)

3. Закон за здравето (ЗЗ)

4. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (НРСРПООПБ)

5. Списък на професионалните болести (СПБ)

6. Наредба за медицинската експертиза (НМЕ)

7. Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

8. Утвърдените Медицински стандарти в Република България

9. Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (МКБ-10)

Приоритетни цели на тази процедура

Характеристика на действията, които трябва да бъдат извършени при диагностицирането на болест, за която се счита, че е предизвикана от трудовите условия.

Страни в конкретната процедура

От първата страна са:

Правоимащи лица - хората, осигуряващи се за трудови инциденти и професионални заболявания (Чл. 4, Ал. 1 и Ал. 2, и Чл. 4а, Ал. 1 от КСО).

От втора страна са:

Общопрактикуващите медици и лекарите по дентална медицина, упражняващи професиите си, съгласно условията, описани в Чл.183, Ал.1 от Закона за здравето и Чл. 3, Ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

От трета страна са:

Териториалните подразделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) според постоянния адрес на лицето и конкретното териториално подразделение на НОИ, на чиято територия е разположено предприятието на осигурителя.

От четвърта страна са:

Осигурителят, в предприятието, където лицето осъществява трудовата си дейност и осигурителите, обвързвани с появата на заболяването.

От пета страна са:

Дирекции “Инспекция по труда” (ДИТ), които упражняват специфичен контрол по спазването на съдържанието дадените нормативни изисквания в сферата на безопасните трудови условия.

От шеста страна са:

Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), утвърдени със заповедта на министъра на здравеопазването. Тяхната функция и тази на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е свързана с потвърждаването или отхвърлянето професионалния характер на дадено възникнало заболяване.

Дефиниция

“Професионална болест” се дефинира като заболяване, настъпило изключително или предимно под въздействие на дадени вредни фактори на трудовата среда или на работния процес върху човешкия организъм и се включва в специален Списък на професионалните болести, издаден от Министерския съвет след предложение на министъра на здравеопазването.

За професионално заболяване би могла да бъде признато и заболяване, което на се включва в Списъка на професионалните болести, когато бъде установено, че то е основно и пряко следствие на трудовата дейност на осигурения и е главна причина за трайно намалената трудоспособност или смърт на осигурения. Към професионалните заболявания могат да бъдат отнесени и ефектите от техните усложнения и късните им последствия.

Описание на процедурата на признаване на дадено заболяване за професионално

1. Съобщение за съмнения за професионално заболяване

При установяването на болест, за която се предполага, че е била предизвикана от дадените трудови условия, общопрактикуващите медици и лекарите по дентална медицина са задължени да изпратят незабавно известие по образец до:

- ТП на НОИ според постоянния адрес на заболялото лице;

- осигурителя, при който лицето осъществява трудовата си дейност в момента;

- осигурители, обвързващи се с излагането на вредните професионални фактори.

Методи:

Своевременно известие следва да се изпрати чрез писмо, съдържащо уведомление за получаване (обратна разписка).

Срокове:

Съобщаването на определени съмнения за наличието на професионално заболяване се осъществява в рамките на пет работни дена от поставяне на диагнозата.

Нужни условия за съобщаването на съмнения за наличие на професионално заболяване:

- възможна обвързаност на заболяването с трудовите условия на служителя, която е в резултат от осъществяването на насочена професионална анамнеза. Тя включва и прецизирането на професионалния маршрут на заболелия, уточняването на продължителността на трудовия стаж по професии, на рисковите фактори на работното място. Целият комплекс от условия отразява синергичното действие на тези фактори;

- потвърдена клинична изява на заболяването чрез консултации с медици, имащи специалност в дадена област или професионални заболявания;

- поставена окончателна диагноза, изготвена след детайлна медицинска анамнеза и запознаване с медицинските и други документи (ЛАК, епикриза, амбулаторни листове от проведени прегледи, консултации). Извършва се физикален преглед, акцентиращ върху органите и системите, които биха могли да бъдат увредени поради експозицията на професионалните рискови фактори, проведените параклинични и диференцирани инструментални изследвания според рисковите фактори и възможните очаквани увреждания по Списъка на професионалните заболявания;

- конкретен и съобразен гратисен период, според Списъка на професионалните болести за случаи, при които се е установило спиране на вредната проява на професионалния фактор;

- код на заболяването по главна етиологична причина според Списъка на професионалните болести;

- код на определените клинични изяви на заболяването, фигуриращи или нефигуриращи в Списъка на професионалните болести съгласно МКБ-10;

- попълнена коректно информация в образец на бланка "Бързо известие".

Други особености:

- когато се установят едновременно две или повече професионални болести, те се съобщават поотделно с бързи известия.

- За отделните случаи на професионални заболявания се смятат тези, причинени от разнообразни етиологични причини, като възможността за евентуално синергично действие върху определен орган или система се изключва;

- когато усложнения и късни последствия все пак бъдат установени и те са вследствие на вече признато професионално заболяване, не следва да бъдат съобщавани с бързо известие. На професионално заболелите се налага да бъдат преосвидетелствани от експертна комисия на ТЕЛК;

- съобщение за наличие на професионално заболяване, установено у човек, преболедувал от същата болест, следва да се допусне само при възстановено здравословно състояние, което се документира с експертното становище на ТЕЛК или НЕЛК.

Проучване на професионалното заболяване

За срок от три дена след получаването на бързо известие ТП на НОИ се предприема проверка относно допустимостта в административното производство и участието на представители на осигурителя.

Когато се констатират нередности по процедурата по известяване на ТП на НОИ следва да изпрати уведомително писмо, съдържащо обратна разписка до общопрактикуващия медик или лекаря по дентална медицина и професионално заболялото лице. Описват се конкретни пропуски и недостатъци. Ако в рамките на три работни дена след датата на уведомяване нередностите не се отстранят, следва да се прекрати и самото производство по зачитане или незачитане на заболяването като професионално лично от директора на ТП на НОИ. Отказът има възможност да бъде преразгледан и оспорен пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

В случай че процедурата съответства на общите разпоредби, установени с КСО и АПК, и специалните разпоредби, установяващи се с НРСРПООПБ и СПБ, директорът на ТП на НОИ следва да издаде заповед за проучването на посочения случай.

Проучване може да се извърши от комисия, която е съставена от:

- представители на НОИ – обикновено това е председател;

- специалист по трудова медицина;

- представител на дирекция "Инспекция по труда";

- представители на осигурителя;

- представители на служители от комитета по трудови условия;

При проучването съществува възможност да присъстват и:

- професионално заболялото лице, негови наследници или техни представители;

- представител на синдиката, в който членува потърпевшият;

- представител на друг осигурител, посочен в бързото известие или обвързан с появата на професионалното заболяване;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеОрганизацииЛюбопитноНовиниСпециалистиАнкетиЛайфстайлКлинични пътекиСнимкиЗаведенияИсторияСпортТестовеОбразованиеЗдравни съветиПсихологияИзследванияИнтервютаХранене при...Направления в медицинатаАлт. медицинаЛеченияБотаника