Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Оценяване на кандидатите за приемно семейство

Оценяване на кандидатите за приемно семейство

Оценяване на кандидатите за приемно семейство - изображение

Системата за приемна грижа води своето начало от 1853 г. По своето естество тя е възникнала в Обединеното кралство и Съединените щати. Във Великобритания преподобния Йоан Армистед отделя децата от приюта за хора с финансови затруднения в Чесшиър, и ги настанява в приемни семейства. Местният съвет е правно отговорното учреждение, заплащащо грижата на родителите към своите приемни деца.

По-късно в САЩ благотворителното движение за подпомагане на деца Children's Aid Society, основано от Чарлз Лоринг Брейс започва кампания по преместването на сираци и деца, които по една или друга причина са изоставени по улиците на Ню Йорк. Впоследствие те се настаняват в приемни семейства.

В България приемната грижа e ратифицирана от 2007 година. За да се осъществи тази процедура е необходимо определено оценяване на кандидатите за приемно семейство. То фигурира в текста на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях:

 (1) Оценяването на кандидатите за приемно семейство се извършва от доставчиците по чл. 4, ал. 1 след:

1. провеждане на не по-малко от 4 срещи - разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството, резултатите от които се отразяват във формуляр съгласно приложение № 2;

2. две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето;

3. среща с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите съгласно приложение № 3;

4. базово обучение на кандидатите, което приключва с доклад и становище от обучителя за резултатите от обучението.

(2) Базовото обучение на кандидатите за приемно семейство включва най-малко 4 сесии по 3 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(3) Оценяването следва да приключи в 4-месечен срок от подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите.

Чл. 10. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства:

1. възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си;

2. притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на "приемна грижа" по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция "Социално подпомагане", работещ с детето, и/или с доставчика по чл. 4, ал. 1 , както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето.

Чл. 11. (1) Оценяването на кандидатите завършва със социален доклад, изготвен от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство, съгласно приложение № 4.

(2) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 уведомява кандидатите за приемно семейство за изготвения социален доклад, които в 7-дневен срок от уведомлението могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".

Чл. 12. (1) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 , извършил оценяването, представя на комисията за закрила на детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето социалния доклад заедно с направените възражения.

(2) Комисията за закрила на детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях възражения и дава предложения за утвърждаване или за отказ.

(3) Член на комисията за закрила на детето, който е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някой от кандидатите за приемно семейство, не взема участие при разглеждане на кандидатурата му.

(4) Комисията за закрила на детето изслушва социалния работник, изготвил доклада по чл. 11, ал. 1 , и при необходимост - кандидатите за приемно семейство.

(5) Комисията за закрила на детето представя социалния доклад, постъпилите възражения и предложението по ал. 2 на директора на дирекция "Социално подпомагане".

Чл. 13. (1) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава заповед, с която утвърждава или отхвърля кандидатите за приемно семейство, в 14-дневен срок от представяне на документите по чл. 12, ал. 5 .

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) След влизането в сила на заповедта по ал. 2 утвърдените кандидати за приемно семейство се вписват в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето.

Чл. 14. Кандидатите за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки етап от оценяването чрез заявление до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Чл. 15. Доставчикът по чл. 4, ал. 1 дава становище в социалния доклад, че кандидатите не трябва да бъдат утвърдени и вписани в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 6, буква "ж" от Закона за закрила на детето , когато:

1. кандидатите отказват да сътрудничат на социалния работник при оценяването или да бъдат обучавани по програмите съгласно чл. 9, ал. 2 или чл. 26, ал. 2 ;

2. мотивацията на кандидатите противоречи на интересите на детето;

3. кандидатите живеят изолирано и не поддържат връзки с близки и приятели или когато трудно биха намерили достатъчно време за детето;

4. децата на кандидата, неговият съпруг или съжителстващото с него лице се противопоставят на настаняването на дете в семейството;

5. съществуват други причини, които биха навредили на психическото, физическото или социалното развитие на детето.

 

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлПсихологияЛюбопитноИсторияСнимкиТестовеНовиниИнтервютаЗдравни съветиВидеоОрганизацииНормативни актовеРецептиСпециалистиАнкети