Начало Социални грижи Грижа за децата и подрастващите Закрила на детето Описание на детска педагогическа стая

Описание на детска педагогическа стая

Описание на детска педагогическа стая - изображение

Основните функции на детските педагогически стаи са свързани с участието и превенцията на противообществените прояви, престъпността на малолетните и непълнолетните деца. Насочеността на този вид институция е ориентирана към защитата на правата, здравето и живота на децата от различни посегателства. Също така осъществява дейности, свързани с премахването на факторите, способващи извършването на противообществени прояви. Институцията съдейства на правозащитните органи за изучаването на факторите, способстващи извършването на престъпления.

По закон работата на Детските педагогически стаи е разпределена в следния вид:

1. Организация, задачи, ръководство и контрол на детските педагогически стаи;

2. Функции на инспекторите на детските педагогически стаи;

3. Взаимодействие на детските педагогически стаи с държавните органи, общинските администрации, неправителствени и обществени организации;

4. Документация и архив;

1. Организация, задачи, ръководство и контрол на детските педагогически стаи;

Предложението на националната полиция към съответната община способства създаването на дадена Детска педагогическа стая. Необходимо е и изричното съгласие на Министъра на вътрешните работи. По изрична необходимост може да се открият и детски педагогически стаи и към районите и кметствата. При отпадане на необходимостта детските педагогически стаи могат да се закрият чрез същите органи.

Издръжката на институцията се осъществява чрез органите на Министерство на вътрешните работи. Те са завеждани от инспектори с висше образование и педагогическа правоспособност, които са назначени от Министъра на вътрешните работи. Инспекторите от детска педагогическа стая са задължително офицери от МВР. Според Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни дейностите на детските педагогически стаи се осъществяват от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а прокуратурата осигурява надзора над институцията.

Детските педагогически стаи имат за задача:

- да издирят и установят малолетните и непълнолетните, обектите на престъпно посегателство, безнадзорните, малтретираните, които са извършили или биха извършили правонарушения и противообществени прояви. Отбелязват се и причините и условията на техните деяния;

- да уведомят прокуратурата, съда или други компетентни органи, получаващи сигналите, свързани с виновното поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват.

2. Функции на инспекторите на детските педагогически стаи. Свързват се най-често с:

- Уведомяване на прокуратурата, съда и компетентните органи. Когато получат сигнали за неправомерно поведение на деца от страна на родителите и настойниците.

- Издирват и установяват правонарушенията на децата- обект на малтретиране или посегателство от страна на родителите или настойниците.

- Издирват малолетни и непълнолетни, изпаднали в безнадзорност, обитатели на нездрава семейна или приятелска среда. Насочват се към специализираните органи и заведения за лечение диагностика и влияние;

- Участват в предварителна проверка, свързана с изясняване на естеството на казусите, когато обект и субект на противоправните действия са лица, които са непълнолетни;

- Оказват съдействие на органите на предварителното производство при разследване на определени случаи, в които деца са обект или субект на престъпления. Също така изучават условията и причините, способстващи извършване на противообществени прояви деца с определено девиантно поведение. Предлагат на определени ведомства решения за отстраняването на тези условия и причини или ограничаване на тяхното действие.

- На отчет се водят малолетните и се изучават личностните им характеристики непълнолетните, които са извършили правонарушения и противообществени прояви, осъдени за определени престъпления, освободени от поправителните домове (ПД), освободени от възпитателни училища-интернати (ВУИ), освободените от социално-педагогически интернати (СПИ). Целта на това е да се коригира поведението им.

- Компетентните органи търсят обществени, административни и наказателни механизми за отговорност от родителите, които не се грижат за децата си и по този начин застрашават моралното, душевното и физическото им развитие, защото по този начин ги подбуждат да извършват противообществени прояви.

- Осъществяват полицейска закрила със съдействащото българското и международното законодателство. Също така се поддържа връзка с малолетни и непълнолетни,настанени в социално-педагогическите институции. Работниците в детските педагогически стаи посещават, кореспондират и наблюдават поведението през време на домашните отпуски. Също така кореспондират с полицейските служби за издирването на деца, избягали от ВУИ, СПИ или дома си.

- Участват с различни материали или изяви чрез средствата за масово осведомяване. Имат научни публикации и участия в съвместни програми с държавните органи и различни наши и международни неправителствени организации по превенцията на престъпността и ППМН;

- Организират психопедагогически и психиатрични изследвания на деца. Те отчитат дейността си пред ръководните органи на полицията. При поискване те са длъжни да предоставят информация на следствие, прокуратура, съд и местна комисия за БППМН.

3. Взаимодействие на детските педагогически стаи с държавни органи, общински администрации, различни неправителствени и обществени организации:

Инспекторите на ДПС участват в дейността на МКБППМН. Те предоставят необходимата информация относно динамиката, структурата и тенденциите в детската престъпност. Правят се конкретни предложения за въздействието върху малолетните и непълнолетните. Те, водени на отчет в ДПС, предлагат разглеждането на възпитателни дела спрямо малолетни и непълнолетни в случаите, предвидени в ЗБППМН.

- Инспекторите на детските педагогически стаи уведомяват МКБППМН за случаите, в които е необходимо прилагането на мярка "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" спрямо малолетните и непълнолетните лица по смисъла на чл. 41 ЗБППМН.

- Инспекторите на ДПС уведомяват местната власт за деца отпаднали и непосещаващи училище, които подлежат на задължително обучение по смисъла на Закона за народната просвета.

4. Документация и архив;

В детските педагогически стаи се води следния архив от документи:

1. Дневник, в който се отразяват, водещите се в отчета на детската педагогическа стая малолетни и непълнолетни.

2. Карта на децата, фигуриращи в дневника.

3. Дело на малолетни и непълнолетни, повтарящи деяния си или извършили тежки криминални престъпления, както и условно осъдени или освободени от ПД или ВУИ.

Още по темата:

5.0, 5 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияПсихологияСоциални грижиНовиниЛайфстайлСнимкиАнкетиНормативни актовеЛюбопитноСпортИсторияЗдравни съветиСпециалистиАлт. медицинаРецептиИнтервютаТестовеХранене при...ОбразованиеЗаведенияОрганизацииКлинични пътекиИзследванияЛеченияБотаника