Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Хора с намалена трудоспособност Задачи и контролни органи на медицинската експертиза

Задачи и контролни органи на медицинската експертиза

Задачи и контролни органи на медицинската експертиза - изображение

По своето естество Лекарската експертиза на работоспособността (ЛЕР) представлява експертен вид оценяване и оценяване, целящо определянето на вида, точната степен и продължителност на нарушението в трудоспособността на отделния индивид. Тя е неизменна част от диагностичната, лечебна и профилактична дейност на медицинските заведения за доболнична и болнична помощ.

Базисни задачи на медицинската експертиза са:

1. Гарантиране на възможно най-бързото възстановяване на трудоспособността;

2. Съхраняване на трудоспособността чрез рационално и пълно използване на труда на лицата, имащи ограничена трудоспособност;

3. Превенция на заболялото лице от влошаване на здравословното състояние и инвалидизация;

4. Максимално големи ползи за индивидите и обществото.

Така експертизата на трудоспособността се определя като особен вид дейност, осъществяваща се от професионалисти, които притежават необходимата квалификация и подготовка. Нужните познания, за да се осъществи експертизата трябва да отговарят на конкретните изисквания:

- добро познаване на лекарските и клиничните аспекти на здравословното състояние на дадения индивид;

- възможности за анализиране на определени фактори на околната среда, които биха могли да имат въздействие на здравето и трудоспособността на индивида;

Контролът върху медицинската експертиза е описан детайлно в текста на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските на медицинските експертизи. Той е свързан с:

Чл. 68. Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от Националния съвет по медицинска експертиза, от Министъра на здравеопазването, Министъра на труда и социалната политика, НЗОК, НОИ, РЦЗ и от регионалните съвети по чл. 111 ЗЗ.

Чл. 69. Експертите към РЦЗ, ТП на НОИ, РЗОК и към РКМЕ осъществяват методическа помощ и контрол по експертизата на временната и трайната неработоспособност на всички лечебни заведения на територията на района, като:

1. осъществяват проверки по организацията на работа и кадровото състояние на ЛКК, по качество на експертизата на трудоспособността, осъществяваща се от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК, и по воденето на медицинските документи;

2. експертите изготвят констативни протоколи за постигнатите резултати от проведените проверки в 4 екземпляра: за ръководителите на медицинското заведение, за директорите на РЦЗ, на ТП на НОИ и на РЗОК;

3. издават задължителни предписания и следят тяхното изпълнение;

4. организират съвместното провеждане на различни мероприятия за повишаването квалификацията на медиците от района по проблемите на експертизата на трудоспособността;

5. докладват на директорите на РЦЗ, на директорите на ТП на НОИ и на РЗОК жалби, обвързани с експертизата на трудоспособността и предлагат мерки за отстраняването на причините, които ги пораждат;

6. участват в обсъждането на взетите решения на НЕЛК относно правомерността на решенията на ТЕЛК за лицата, които живеят на територията на района.

Чл. 70. (1) Решенията на ТЕЛК се проверяват от експертите към РКМЕ (РЦЗ) в 14-дневен срок от постъпването им в РКМЕ. На обжалваните решения се поставя гриф "за НЕЛК", дата и подпис, а на останалите - гриф "няма основание за обжалване", дата и подпис. Всички екземпляри на експертното решение се подписват от съответния експерт на РКМЕ.

(2) В придружителното писмо, с което се изпращат експертното решение и медицинската документация в НЕЛК, се описват мотивите за обжалване на решението.

(3) Проверката на експертните решения включва всички поводи, предвидени в чл. 56 от наредбата по чл. 101, ал. 5 ЗЗ, както и датата и подписа на освидетелстваното лице.

Всички основни въпроси, обвързани с експертизата на трудоспособността са описани детайлно в текста на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета чрез ПМС № 99 от 31.01.2005 год., обн. ДВ,бр. 47 от 07.06.2005 год.

Тя включва :

Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза на работоспособността и редът за нейното извършване.

(2) Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

Чл. 2. (1) Медицинската експертиза на работоспособността включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ.

(2) Експертизата на намалените възможности за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се извършва по реда на наредбата.

Чл. 3. (1) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващите лекари и стоматолози, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

(2) Експертизата на трайно намалената работоспособност се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК.

(3) Експертизата на степента на намалените възможности за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК с участието на специалисти по детски болести, социални работници и от НЕЛК.

(4) Потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на заболяването се прави от ТЕЛК (НЕЛК), определени със заповед на министъра на здравеопазването. В заседанията участват специалисти по трудова медицина (радиобиология и радиационна хигиена) и по професионални болести, един от които председателства заседанията.

Чл. 4. Формата и съдържанието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК са по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) и от министъра на здравеопазването.

Чл. 5. Експертизата на работоспособността в лечебните заведения към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерския съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта се извършва по реда на наредбата

В следващата част на Наредбата са описани:

Раздел 1

Условията и последователността за установяването на временната трудоспособност и общите правила за издаването на болничните листове.

Раздел 2

Издаването на болнични листове при заболявания, трудови злополуки, професионални заболявания, аборт, при належащи лекарски прегледи и изследвания и трудоустрояване.

Раздел 3

Издаването на болнични листове за временна нетрудоспособност при бременност, раждане и осиновяване

Раздел 4

Издаването на болнични листове за балнеолечение, климатолечение и таласолечение

Раздел 5

Издаването на болнични листове при карантина и отстраняването от работа по предписания на медицинските органи.

Раздел 6

Издаването на болнични листове за гледането на болен член от семейството

Раздел 7

Издаването на болнични листове за придружаването на член от семейството за лечение, консултации и изследвания

Раздел 8

Издаването на болнични листове за лечението и изследвания в чужбина

Раздел 9

Общи изисквания към отчетността на всички болнични листове

Глава трета

Определяне на характера на заболяванията - професионален или общ

Глава четвърта

Експертиза на трайно намалената работоспособност

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНормативни актовеСпециалистиНовиниОрганизацииЛайфстайлПатологияСнимкиХранене при...ЛюбопитноЗдравни съветиФизиологияЛеченияСпортИсторияАнатомияКлинични пътекиБотаникаЗаведенияГеографияАлт. медицинаНаправления в медицинатаОбразованиеПроизводителиТестовеЛичностиОткрития