Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Превенция на тютюнопушенето

Превенция на тютюнопушенето

Превенция на тютюнопушенето - изображение

Тютюневите изделия са продуктите, които съдържат психоактивното вещество никотин. Употребяват се като се пушат, смучат, дъвчат или смъркат. В състава им присъстват над 8400 химически компоненти, като 69 от тях са канцерогенни. Този тип изделия водят до психологическа и физиологична зависимост и силно вредят на човешкото здраве. За съжаление повече от половината потребители на тютюна са негови преки и косвени жертви. Само през 20 век тютюнът е взел над 100 милиона жертви в световен мащаб. Според статистиката на Световната здравна организация до края на 21 век броят им ще нарасне до един милиард. Ако тази тенденция се запази до 2030 година се очаква 5,6 милиона души да загубят живота си. Тази цифра ще отразява около 70% от всички смъртни случаи за годината.

В България тютюнът е познат още от ХVІ век, а през ХVІІ започва неговото масово отглеждане. За съжаление нашата страна е заела едно от водещите места в Европа по употреба на тютюневи изделия, като броя на пушачите нараства все повече. По данни на национално представително проучване от 2007 година близо половината от участвалите в него употребяват никотин (54% от всички участвали са мъже, а 38,15 са жени). От 16,7% за 1986 година броят на пушещите жени до 2007 година нараства до 38,1%.

Сред младите хора от 2002 до 2008 година долната възрастова граница на пропушване пада значително, като достига до около 10 години. Всеки ден цигара запалват около 14,3% от учениците. На пасивно пушене са изложени 63,9% от тях, а на обществени места, дори повече - 70,1%.

За да се намалят вредните последици от употребата на никотина и да се повиши превенцията на тютюнопушенето е въведена "Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2011-2015 г." Тя е продължение на едноименните програми, обхващащи периода от 2002 до 2010 г. Благодарение на тях употребата на никотин се ограничава. Печален факт е, че пушачите все още съставляват около 38,8% от населението ни.

Конкретни цели на програмата по превенция на тютюнопушенето са:

1. Да се постигне намаляване на заболеваемостта и леталитета от употребата на никотина чрез неговото ограничаване.

2. Да се провежда национална политика с подчертана насоченост към намаляване на тютюнопушенето. За тази цел трябва да бъдат прилагани мерки на законодателния, обществения и административния апарат на държавата.

3. Да бъде намалено търсенето на никотиновите изделия

4. Да се намали употребата на никотин сред подрастващите.

5. Да се създаде нетолерантност и нетърпимост към употребяващите никотин сред обществото и да се ограничат обществените места, където се пуши.

За да се постигнат резултати по споменатите точки по-горе е необходимо да се предприемат следните действия и те да имат висока приоритетност:

1. Структурите, отговорни за управлението и координирането на дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и изпълнение на програмата да търпят непрекъснато развитие.

2. Да се приложат мерки за ограничение и намаляване на търсенето на изделията, съдържащи тютюн. Нужно е да се приложат разнообразни мерки за ограничаване на пасивното тютюнопушене.

3. Трябва да се въведе забрана тютюневите изделия да бъдат рекламирани (директно и индиректно), а също така да не се допуска спонсорство и промоция на тютюневи изделия.

4. Добра практика би било да се осигури възможност за обучение, комуникация и информираност за вредата от употребата на тютюн и възможните начини за предотвратяването на зависимостта.

5. Необходимо е да се регулира съдържанието и етикетирането на тютюневите изделия, като се има предвид съдържанието на нормативните актове.

6. Достъпа до никотиновите изделия и незаконната им търговия трябва да спре.

7. Наложително е въвеждането на осъществими от икономическа гледна точка мерки за замяната на тютюневите насаждения с други също толкова изгодни.

8. Да се провежда редовна мониторингова дейност за наблюдение, изследователска дейност и информационен обмен.

9. Добре е да се поддържа ефективно международно сътрудничество и помощ от страните, имащи добри резултати при ограничаването на тютюнопушенето сред населението си.

Ръководен орган на Национална програма за ограничаване на тютюнапушенето е министърът на здравеопазването. Той създава програмен съвет, чиито членове са Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и горите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на образованието младежта и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Министерство на физическото възпитание и спорта, Министерство на отбраната, Комисия по закрила на потребителите, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция "Митници", Национална здравно-осигурителна каса, Национален статистически институт, Национален център за опазване на общественото здраве, Национален център по здравна информация. Дейностите на тази програма се осъществяват от национален координатор, който задължително е експерт от Министерство на здравеопазването.

Задачите на Програмния съвет се обвързват с:

- управление и координираност от гледна точка реализацията между отделните изпълнители, а и на програмата като цяло;

- съдействие, за да бъдат преодолени възможни затруднения при реализирането на отделните дейности, включително при обявяване и реализирането на национални кампании, имащи за цел превенция и ограничаване на тютюнопушенето;

- систематизиране, събиране и обобщаване на информация от отделните членове на Програмния съвет. Тя се предоставя на координатора по изпълнението на целите на програмата;

- поддържане на връзка и подпомагане дейността на неправителствените организации за намаляване и превенция на тютюнопушенето;

- подготвяне на годишен отчет за действията по програмата;

Резултатите, които следва да бъдат постигнати са разпределени по следния начин:

1. Ограничение на никотиновата употреба и зависимост с около 10% в сравнение с нивото на разпространение, отчетено през 2011г.

2. Възрастта, в която започва употребата на никотин да бъде задържана до нивото от 2011г., като се следи за тенденциозно повишаване на броя на хората, който са отказали да употребяват вредното вещество.

3. Забраната за тютюнопушене на обществени места да продължи да действа с изключителната законова и човешка подкрепа.

4. Да се преустановят и да се прилагат ефективно мерките на действащото законодателство, занимаващо се с външноикономическата дейности предлагането на никотинови изделия.

5. Да се съсредоточат усилията от гледна точка на превенция и повишена информираност на обществото относно вредното въздействие на тютюнопушенето. По този начин ще се намали и заболеваемостта и леталитета вследствие на онкологични, сърдечносъдови и респираторни заболявания.

Световната здравна организация е обявила 31 май за Световен ден без тютюнопушене. Още от 1987 година тази организация предлага теми, имащи превантивна насоченост от гледна точка на борбата с тютюнопушенето сред световното население. През 2011 година мотото на Световния ден е „Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО".

Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО е основният международен договор за обществено здраве в световен мащаб, ратифициран на 27 февруари 2005 година. В него се установяват правно обвързващи принципи и цели, които трябва да се следват от държавите и организациите, които са утвърдили в рамковата конвенция. По този начин дават съгласието си да изпълняват условията по договора. Понастоящем конвенцията вече е ратифицирана от 172 страни в света. Република България приема Рамковата конвенция в края на 2005 година, а влиза в сила от 05.02.2006 г.

РККТ цели предпазване на поколенията от вредните последици от употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.

 

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЗдравни съветиНовиниСоциални грижиИсторияЛюбопитноПсихологияАлт. медицинаЛеченияОрганизацииСнимкиНормативни актовеЛайфстайлСпортВидеоАнкетиТестовеСтатистически проучванияПроизводителиБотаника