Начало Социални грижи Социални услуги и потребители Принципи при предоставянето на услугата Социален асистент

Принципи при предоставянето на услугата Социален асистент

Принципи при предоставянето на услугата Социален асистент - изображение

Социалните услуги могат да бъдат определени като дейности, подпомагащи и разширяващи възможността на хората да водят независим начин на живот. Услугите могат да се предоставят в специализираните институции и в общността.

Социалните услуги са основани на база схващането за социалната работа и представляват своеобразен комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигането на по-добър стандарт на живот, достойнство и отговорност у хората.

Принципи при предоставянето на услугата Социален асистент

1. Целта на услугата "Социален асистент" е да бъде предоставена по начин, по който да се зачитат правата, достойнството и личното пространство на всички потребители и се съобразява с техния начин на живот.

Предлаганата подкрепа трябва да се предостави по ненатрапчив начин.

2. Самостоятелност на потребителите

Услугата "Социален асистент" поощрява самостоятелността на потребителя, като го насърчава да участва във вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до начина му на живот Услугата подпомага поддържането и развитието на силните страни в ценностната система на потребителя.

3. Поддържането на самостоятелността на потребителите и развитието на индивидуалните способности се отразяват детайлно в индивидуалния план за предоставянето на социалните услуги.

Социалните асистенти са ангажирани с конкретните дейности по предоставянето на услугата съвместно със заинтересованите потребители.

4. Когато са деца, социалните асистенти трябва да използват възможностите за развиването на техните знания и умения чрез провеждането на сюжетно-ролеви игри, имащи обучителен характер.

Личните данни и информация за потребителите е строго поверителна, като това се гарантира в съответствие изискванията, посочени в Закона за защита на личните данни и етичните принципи в дейностите на подпомагащите професии.

5. По време на дискусиите и срещите с професионален характер също се строго се спазва принципът за поверителност.

Правила и процедури при предоставянето на услугата в общността социален асистент

Хората, доставящи услугата публикуват брошури, съдържащи информация за естеството на услугата, както и информация за организацията-доставчик. В тези брошури също така са описани и основните права и обвързаните с тях задължения едновременно на социалния асистент и потребителя, размерите на потребителската такса, процедурите за подаването на жалби.

Доставчикът на услугите е задължен да даде информация на потребителите относно различните организации, защитаващи интересите им.

Оценяване на потребностите от предоставянето на определени услуги

Основната цел на това е удовлетворяване на специфичните потребности на ползвателите на услугите.

Услугите следва да се предоставят след детайлно оценяване на потребностите на потенциалния потребител, като за краткосрочна услуга и такава , касаеща кризисна ситуация, оценката би могла да се извърши и след предоставяне на услугата.

Това включва:

- преценка на общите физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, умствени функции, възможностите за комуникиране, степените на зрение и слух, способностите за придвижване, необходимостта от помощни технически средства, способност за справяне с ежедневните дейности, взаимоотношенията в семейството, социалните контакти, битовите условия за живот, евентуално медикаментозно лечение, режими на хранене.

След извършването на тази оценка във вече изработения план за предоставянето на услугата се вписват конкретните дейности, насочени към постигането на най-добра степен на задоволяване на базисните индивидуални потребности на потребителя.

Тази оценка се актуализира на всеки шест месеца, но има възможност да бъде преразгледана по-рано по изричната молба на потребителя или неговите близки, както и при настъпване на промени в състоянието или потребностите на потребителя.

Договор между доставчиците и потребителите

Целта му е регламентиране на правата и обвързаните с тях задължения. Договор се сключва в писмена форма в рамките на седем дни от началото на предоставянето на услугата, издава се в два екземпляра за двете страни по него. Договорът съдържа името на социалния асистент и телефонен номер за връзка, както и видовете дейности по предоставянето на услугата, времетраене и честотата на извършването, обстоятелства, при които услугата евентуално би се прекратила, включително и временното прекратяване на услугата. В него фигурират и

процедурите по преоценяване и актуализиране на потребностите на ползвателя.

Оборудването и консумативите се осигуряват от потребителя на услугите. Договора съдържа и размерите на потребителската такса и начините за плащането й, а също така и правилата при неспазване на условията и срока по него, евентуалните неустойки.

Индивидуален план за предоставяне на услуги

Той конкретизира видовете дейности, с които доставчиците се ангажират да извършват за удовлетворяването на индивидуалните специфични потребности на потребителите. Индивидуалният план се подготвя с дейното участие на заинтересования от услугата потребител, а когато това не е възможно – с участието на негови роднини. Планът е съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и предпочитанията му.

Подготвя се на база анализиране и оценяване на индивидуалните потребностите от социални услуги и преценка на риска.

В индивидуалния план е формулирана и целта на предоставянето на услугата "Социален асистент". Съдържа се и описание на видовете дейности, които ще се извършват за задоволяването на установените според Чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане индивидуални потребности на потребителите, както и областите, в които той ще се стимулира да се възползва максимално своя потенциал.

Планът трябва да се изготви на достъпен за потребителите език и формат в два еднообразни формуляра, подписани лично от него или от негов законен представител.

Услуги, отговарящи на потребностите

Целта е всички потребители да получат гъвкава и надеждна услуга, която да съответства на потребностите.

Социалните асистенти извършват дейностите, които са предвидени в договора и в индивидуалния план на потребителя, като се съобразяват с ежедневните му нужди и предпочитания. Те са задължени да спазват и договорения период от часове, които да прекарва с потребителя си. Всички промени в работното време се съгласуват с потребителите и с доставчиците на услугата.

Социален асистент би могъл да бъде заменен единствено при наличието на основателни причини свързани с:

- прекратяване на трудовите правоотношения между асистент и доставчик;

- ползване от асистента на (не)платен отпуск или отпуск по болест;

- промяна на потребностите на заинтересованото от услугите лице, които са съпроводени от липсата на определени умения, подготовка или физически капацитет на дадения асистент;

- установена необходимост от осигуряването на почивка за асистента в стресови ситуации;

- необходимост от осигуряването на защита от насилие или дискриминация за асистента;

- възникване на несъвместимост между потребител и асистент;

- наличие на основателни и аргументирани изисквания на потребителя за смяната на асистента;

- наличие на основателни и аргументирани изисквания на асистента за смяната на потребителя;

Замяната на социалния асистент следва да се съгласува с потребителите, близките им в случаите, при които предприетата промяна има постоянен характер или е с продължителност по-голяма от 30 дена.

Жалби

Целта им е потребителите или техните законните им представители да бъдат сигурни, че жалбите им ще се приемат, разгледат и по тях ще се предприемат нужните действия. Доставчиците разполагат с ясна и достъпна процедура по разглеждането на жалбите, която посочва сроковете и последователността на проучването им. Потребителите получават писмена информация за резултатите от предприетите по жалбата действия.

В случай на констатация на нарушение на определените чрез съответните нормативни документи критерии за предоставянето на социални услуги, доставчиците са задължени да сигнализират на компетентните за това органи – Инспекторат към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или Държавната агенция за закрила на децата.

Доставчиците са задължени да водят регистър за постъпилите жалби, описващи подробности относно осъществените проверки и предприетите действия. Ксерокопие от тази документация следва де се приложи към личното досие на съответния потребител или социален асистент.

Още по темата:

4.5, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниСнимкиЗаведенияЛайфстайлНормативни актовеОрганизацииПсихологияЛюбопитноЗдравни съветиАнкети