Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения Парични обезщетения при временна нетрудоспособност

Парични обезщетения при временна нетрудоспособност

Парични обезщетения при временна нетрудоспособност - изображение

Начинът за превеждането на финансовите компенсации при временна нетрудоспособност е регламентиран в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

1. Хора, имащи правото да получат финансови компенсации при временна нетрудоспособност

Това са упражняващите трудови дейности, осигурени за общи заболявания и майчинство и/или за трудови инциденти и професионални заболявания, имащи вноски във фонд “Общо заболяване и майчинство” и/или във фонд “Трудова злополука и професионална болест” на националното обществено осигуряване. Такива лица са:

1. Служители, наемани на работа за повече от пет дни, или 40 часа, за един месец, без значение от типа трудова дейност, от начина на заплащане и от източниците на финансиране, както и хората, включени в различни програми, подкрепящи майчинството и насърчаващи заетостта;

2. Държавни служители;

3. Съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни работници, както и членове на Висшия съдебен съвет и инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет;

4. Военнослужещи, държавни служители, както и служители в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението";

5. Членуващите в кооперации, които упражняват трудови дейности и получават възнаграждение в кооперацията и членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в тази кооперация;

6. Лица, работещи по втори или по допълнителен трудов договор;

7. Управители, контрольори на търговските дружества, еднолични търговци, синдици и ликвидатори, членове на управителни, надзорни и контролни съвети на търговски дружества, както и хора, полагащи труд по договор за управлението на неперсонифицирани дружества;

8. Лица, упражняващи трудовата си дейност на изборни длъжности, както и служители с определено духовно звание на Българската православна църква или другите регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

9. Специализанти, получаващи работна заплата по договор за обучение за придобиването на специалност по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;

10. Кандидати за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт;

11. Самоосигуряващи се лица, избрали да се осигуряват сами за общо заболяване и майчинство, упражняващи свободна професия, лица, еднолични търговци, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

12. Морските служители

2. Начини за придобиването на право на финансова компенсация при временна нетрудоспособност

Правото на финансова компенсация при временна нетрудоспособност за периода на отпуск поради временната нетрудоспособност се придобива при условие, че:

1. При момента на настъпването на временна нетрудоспособност лицето следва да бъде осигурено за общо заболяване и майчинство

2. Трудещият се следва да има минимален осигурителен стаж в размер на 6 месеца за майчинство и общо заболяване. Това не важи за непълнолетните лица, а придобиването на финансова компенсация се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на финансова компенсация за трудови инциденти и професионални болести.

3. Да бъде разрешен отпуск поради болест.

3. Време, което е включено в осигурителния стаж, нужен за придобиването на право на финансова компенсация

1. Периодът, зачетен за осигурителен за хората, задължително осигурени за инвалидизация, старост и смърт и за трудови инциденти и професионални заболявания като наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дена за календарния месец или наети на работа при повече работодатели

2. Периодът, зачетен като осигурителен стаж на лицата, задължително осигуряващи се за инвалидизация поради общо заболяване, за старост и за смърт като работещи без трудов договор

3. Периодът, зачетен за осигурителен стаж на самоосигуряващите се, избрали да се осигурят единствено за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт

4. Периодът, за който лицето е получавало компенсация за безработица;

5. Не се признава и периодът, който неработещите майки са отглеждали детето си до навършването на 3 години; периодът на наборна, мирновременна, алтернативна служба; периодът на обучение във висши училища

4. Сума, чрез която се изчислява размерът на компенсацията

Дневната финансова компенсация за временна нетрудоспособност поради общо заболяване се изчислява в рамките на 80 %, а за временната нетрудоспособност поради трудови инциденти или професионални заболявания е 90% от среднодневната брутна трудова работна заплата или среднодневния осигурителен доход, който е внесен във вид на осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за предхождащите 18 месеца, предшестващи месеца на настъпването на нетрудоспособността. Дневната финансова компенсация за временна нетрудоспособност поради общо заболяване не трябва да надхвърля среднодневното нетно възнаграждение за времето, от което е изчислена компенсацията.

За дните, включващи се за времето от 18те месеца, се има предвид и среднодневното минимално трудово възнаграждение за съответстващия период, в случай че лицето:

1. Не е било осигурявано за общо заболяване и майчинство.

2. Използвало е неплатени отпуски, който се зачитат за работен и осигурителен стаж.

3. Използвало е отпуск за отглеждане на дете.

5. Сумиране на финансовата компенсация

Цялата сума на финансовата компенсация се изчислява, като дневният размер се умножава по общия брой на работни дни, които включват периода на временна нетрудоспособност, на бременност и раждане, за които лицето има право да получи компенсация.

6. Изчисление на финансовата компенсация за временна нетрудоспособност, когато лицето работи при повече от едно правоотношение

Финансовите компенсации на лицата, които към момента на настъпването на временната нетрудоспособност са били осигурявани за общо заболяване, майчинство трудови инциденти и професионални заболявания по различни договори, следва да се изплатят поотделно за всеки от тях.

Ангажираните на работа при повече от един работодател следва да представят отделни екземпляри на болничните листове.

7. Срок за превеждане на финансовата компенсация

Финансовата компенсация за временна нетрудоспособност поради общо или професионално заболяване, трудов инцидент се превежда от първия ден на настъпване до възстановяване на трудоспособността или до установяването на инвалидизация.

Когато временната нетрудоспособност е вследствие на общо заболяване, трудов инцидент или професионално заболяване е настъпило до 30 календарни дни от прекратяване на трудовото правоотношение или осигуряването, финансовата компенсация се превежда за времето на нетрудоспособността, но за не повече от 30 дни.

8. Случаи, при които финансова компенсация не се изплаща

Финансова компенсация за временна нетрудоспособност не се превежда на осигурените лица, които:

1. съзнателно са увредили здравето си с цел получаване отпуск или компенсация;

2. нарушили са режима, определен от здравните органи;

3. Станали са нетрудоспособни поради употребата на алкохол или други упойващи вещества

4. Станали са нетрудоспособни поради хулигански или противообществени прояви

5. Не са спазили правилата за безопасност при работа.

9. Необходими документи за изплащането на финансова компенсация за временна нетрудоспособност:

1. Болнични листове се придружават от декларация, по утвърден образец (приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване) ;

2. Анкетен лист при:

- съзнателно увреждане на здравето, целящо получаването на отпуск или компенсация;

- нарушаване са режима, определен от здравните органи;

- настъпване на нетрудоспособност поради употребата на алкохол или други упойващи вещества

- настъпване на нетрудоспособност поради хулигански или противообществени прояви

- неспазване на правилата за безопасност при работа.

10. Начин и срокове за превеждане на финансова компенсация при временна нетрудоспособност.

Финансовата компенсация за временна нетрудоспособност се превеждат на правоимащите служители в рамките на 15 работни дни от представянето на нужните документи в Националния осигурителен институт. Изплащането на се осъществява единствено по банков път. Полагаемите се суми се превеждат от НОИ по декларирани от лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.

11. Отказ за изплащане на финансова компенсация

Ако служителят няма право да получи финансова компенсация, длъжностното лице на териториалното подразделение на Националния осигурителен институт, следва да издаде разпореждане за отказ. То може да се отмени, ако в давностния срок по чл. 115, ал. 4 от КСО лицето или неговият осигурител представят нови доказателства, които установяват право на компенсация.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниПсихологияЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиАнкетиСнимкиНормативни актовеСтатистически проучвания