Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Фирмите следва да подадат данните за изплатените доходи на физически лица до 15.03.2018 г.

Фирмите следва да подадат данните за изплатените доходи на физически лица до 15.03.2018 г.

Фирмите следва да подадат данните за изплатените доходи на физически лица до 15.03.2018 г. - изображение

Петнадесети март е крайната дата, на която и предприятията, и самоосигуряващите се граждани, изплатили през 2017 г. доходите на физическите лица, разписани в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), имат задължението да представят пред НАП справка по образец за тези доходи.

Споменатата по-горе справка по ЗДДФЛ обявява преведените през годината финансови доходи на физически лица от:

- други видове стопански дейности (извънтрудови правоотношения, практикуване на свободна професии, за авторски и лицензионни възнаграждения, както и другите в чл. 29 от ЗДДФЛ);

- наемите или друго възмездно предоставяне за ползването на права или имоти;

- доходи, фигуриращи в чл. 35 от ЗДДФЛ, включително облагаемите финансови и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които непредоставени от работодатели или възложители;

- финансовите доходи, облагащи се окончателен данък, съгласно описаното в глава шеста от ЗДДФЛ, включително доходите от дивидентите и ликвидационни дялове;

- финансовите доходи от прехвърляне на правата над имуществото и други приходи, фигуриращи в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Доходите, които би трябвало да бъдат включени в справката, детайлно са разписани в номенклатурата за вид на доходите към утвърдения от министъра на финансите образец на справката. Експертите на приходната агенция обръщат внимание на факта, че финансовите и предметните печалби от игрите на късмета, освободени от облагане по реда на ЗДДФЛ от 01.01.2017 г., са описани в чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от ЗДДФЛ:

- финансови и предметни награди, получени от участие в хазартни игри, организирани посредством лиценз, издаден в съгласие на Закона за хазарта (ЗХ) или според законодателството на друга страна-членка на Евросъюза, или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

- наградите, предоставящи се във вид на допълнителна игра или като предметна печалба с минимална стойност от развлекателните автомати, съгласно ЗХ или според законодателството на друга държава-членка на ЕС, или държава-страна по Споразумението за ЕИП, както и предметните награди, които са с незначителна стойност от други игри на късмета, извън посочените по-горе хазартни игри. „Предметна печалба с незначителна стойност“ съгласно закона е предметната печалба, пазарната цена на която, е до 30 лв.

Финансовите награди от игри на случайността, както и предметните с цена, надвишаващи 30 лв. и непопадащи в гореспоменатите изключения, представляват облагаеми доходи по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ и следва да се описват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Те трябва да бъдат  декларирани от физическите лица в годишната им данъчна декларация до 30 април на годината, следващата тази на придобиването им.

Информацията в справките, подавани от предприятията, позволява на администрацията на НАП да направи съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи. Финансовите наказания за непредоставянето на данни за преведени суми на физически лица, както и за представяне на неверни или непълни данни в справката, са в рамките на 250 лева. Санкцията се налага за всяко физическо лице, за което не е предоставена информация или тази, която е обявена, е некоректна.

Заинтересованите лица могат да научат повече за попълването и подаването на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на телефона за информация на НАП 0700 18 700.

По статията работи: Виктория Милова

Източник: nap.bg

Снимка: inlife.bg

Още по темата:

3.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовини