Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Социална подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" - първа част

Социална подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" - първа част

Социална подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" - първа част - изображение

Социалната подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" е един от трите възможни вида помощ, което би могло да се предостави на семейните двойки, взели решението да отглеждат и да се грижат за приемно дете. Видовете помощи, отпускани от Дирекция "Социално подпомагане" са:

1. Eднократна парична помощ при раждане на дете - 250 лв. за първо, 600 лв. за второ дете

2. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година - по 600 лв. за всяко дете

3. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение - 2880 лв.

4. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 35 лв. месечно

5. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година - 100 лв. месечно

1.Eднократна парична помощ при раждане на дете - 250 лв. за първо, 600 лв. за второ дете

Тази подкрепа се състои в следното:

Всяка майка има правото да получи еднократна помощ при раждането на дете, без значение от получаваните доходи от семейството, когато детето не е оставено да се отглежда в институция. Размерът на финансовата помощ се формира всяка година от Министерството на труда и социалната политика и зависи от поредността на децата, които е родила майката. При раждането на близнаци, единият от които е второ дете за майката, помощта следва да се изплати за всяко дете близнак по размерите за второ дете. В случаите, в които до навършването на две години на детето се констатират трайни увреждания, които са в границите на 50 и над 50%, на майката следва да се изплати допълнително финансово подпомагане. Правомощие за получаването на еднократната финансова помощ възниква след датата на раждане на детето. Подпомагането може да бъде изискано в рамките на три години след раждане на детето.

Молбата декларация придружена от нужните документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане" според постоянния адрес на майката.

Чл. 11. (1) от Правилника за прилагане на закона за семейните помощи определя, че еднократната помощ при раждането на дете се превежда след подадена молба-декларация по образец, който одобрен от Министъра на труда и социалната политика.

(2) Към молба-декларацията се прибавят и следните документи:

1. Акт за раждане на детето (оригинал), за което е изискана помощта;

2. Ксерокопия от актовете за раждане на всички родени от майката деца;

3. Документ от служба ГРАО за всички родени от майката деца;

4. Лична карта (за справка).

(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) По установения ред от Ал. 1 и Ал. 2, т. 2 - 4 помощ може да бъде изплатена в изключителни случаи чрез представянето копие от акта за раждане на детето след проверка на дирекция "Социално подпомагане", обхващаща:

1. Констатация на възможна промяна в постоянния адрес на майката от датата на раждане на детето до тази на подаване на молбата-декларацията чрез справка от компетентните органи на МВР;

2. Предоставяне на информация за изплащане или неизплащане на помощта по Чл. 6 от Закона за семейните плащания за деца (ЗСПД) от избраните дирекции "Социално подпомагане" според предходния постоянен адрес на майката.

Чл. 12. (1) Право да се получава еднократна помощ възниква от датата на раждането на детето, в случай че то не е настанено за отглеждане в социална институция за деца към датата на подаване на молбата-декларация.

(2) Еднократна помощ за раждането на дете по Ал. 1 може да се изиска в рамките на три годишен срок, отчетен от края на месеца, през който се е родило детето.

Чл. 13. При определянето на поредността на родените деца се имат предвид само живородените от своята майка деца, които са живи до момента на тяхното раждане, за което се изисква помощта, без значение дали те се отглеждат в семейството на майката. Изключение правят случаите, в които детето е настанено за отглеждане в социална институция и за него не се получава тази еднократна помощ при раждане.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) При раждането на близнаци, единият от които е второ дете за своята майка, еднократната финансова помощ за раждане се превежда за всяко дете в размер, който е определен по Чл. 6, Ал. 2 ЗСПД за второ дете.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Лицето, предприело изплащане на помощта, попълва на гърба на акта за раждане: основание за извършено плащане; размер на финансовата помощ; поредност на детето, за което се изплаща тя; дата на изплащане.

(2) Верността на представените данни се гарантира чрез подпис на длъжностното лице и печат.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Акта за раждане следва да се върне на майката срещу подпис, като към молбата-декларация е необходимо да се приложи и копие от него.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Допълнителната еднократна помощ за дете, имащо трайни увреждания по чл. 6, ал. 6 ЗСПД следва да се отпусне след подаването на нова молба-декларация с приложени към нея акт за раждане и ксерокопие от експертното решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Право за получаването на допълнително еднократно подпомагане по Ал. 1 възниква след дата на инвалидизацията, когато това трайно увреждане е констатирано чрез експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, до навършване на две години от детето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Преведената помощ се отразява в акта за раждане според последователността в Чл. 15.

2. Еднократно финансово подпомагане за отглеждането на близнаци до навършването на една година - по 600 лв. за всяко дете Всяка майка (осиновителка) има правомощието да получи тази помощ, без значение от размерите на дохода на семейството, в случай че децата не са настанени за отглеждане в социална институция. Размерите на тази помощ се определят всяка година oт Министерство на труда и социалната политика и се превежда за всяко дете близнак. Тази помощ се превежда на майката. При невъзможност да бъде получена от нея тя се превежда на друг законов представител на детето. Помощта може да бъде получена и от самотните бащи, както и от семействата на роднините, близките или приемните семейства - за близнаци, настанени според последователността описана в Чл. 26 от Закона за закрила на детето. Изисканата помощ би могла да бъде поискана до навършването на една година от децата.

Молбата декларация придружена от нужните документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане" според постоянния адрес.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) Еднократната финансова помощ за отглеждането на близнаци до навършването на една година се превежда след подаването на молба-декларация по утвърден образец от министъра на труда и социалната политика.

(3) Към молбата-декларацията следва да се приложат и следните документи:

1. Ксерокопие от акта за раждане на децата, за които е изискана помощта.

2. Ксерокопие от издадената заповед от директора на дирекция "Социално подпомагане" и или решението от съдебната институция за настаняването на децата в семейството на роднини, близки или в приемно семейство според Чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по Чл. 6а, Ал. 5 ЗСПД.

4. Лична карта.

(4) При възникнали промени в постоянния адрес на майката или на друго правоимащо лице за времето от раждането (осиновяването) или настаняването по чл. 26 ЗЗД на детето до дата на подаване на молбата-декларация до дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка, включваща:

1. Справка от органите на МВР;

2. Представяне на информация за изплащането или неизплащането на помощите по Чл. 6а и 8в ЗСПД от съответните дирекции "Социално подпомагане" по предходен постоянен адрес на майката или другите правоимащи лица по Чл. 6а и 8в ЗСПД.

(5) Право за получаването на еднократна помощ по Ал. 1 възниква от дата на раждането на децата, освен ако те са предоставени да бъдат отглеждани в социална институция за деца към дата на подаването на молбата-декларацията или от дата на настаняването по Чл. 26 от Закона за закрила на детето.

3. Еднократно финансово подпомагане за отглеждането на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение - 2880 лв.

Предоставя се в случаите, в които майката (осиновителка) е студентка, учаща в редовна форма на обучение. Правомощието да получи на еднократното финансово подпомагане възниква от дата на раждането на детето или от дата на записването в редовна форма на обучение от майката. Тази помощ може да бъде изискана докато детето навърши една година. Изплащането започва да тече от месеца, от който е подадена молбата.

Молбата придружена от нужните документи се подава в Дирекция "Социално подпомагане" според постоянния адрес на майката.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) Еднократната финансова помощ за отглеждането на деца близнаци до навършването им на една година се превежда след подаването на молба-декларация по образец, който е утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Еднократната финансова помощ за отглеждането на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, се превежда след подаване на молба-декларация по образец, който е одобрен от министъра на труда и социалната политика.

(3) Към нея се прилагат и следните документи:

1. Ксерокопие от удостоверението за раждане на децата, за които е изискана помощта;

2. Ксерокопие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решението на съдебната институция за настаняването на деца в семействата на роднини, близки или в приемно семейство според реда на Чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по Чл. 6а, Ал. 5 ЗСПД;

3. Уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията;

4. Лична карта.

(4) При смяна на постоянния адрес на майката или на друго правоимащо лице за времето от раждането (осиновяването) или настаняването по Чл. 26 ЗЗД на детето до дата на подаването на молбата-декларация дирекция "Социално подпомагане" провежда проверка, обхващаща:

1. Справка на органите на МВР;

2. Предоставянето на информация за изплащането или неизплащане на помощта по Чл. 6а и 8в ЗСПД от съответните дирекции "Социално подпомагане" по предишен постоянен адрес на майката или други правоимащи лица по Чл. 6а и 8в ЗСПД.

(5) Право да бъде получено еднократното подпомагане по Ал. 1 възниква от дата на раждане на децата, освен ако те са настанени да бъдат отглеждани в специализирана институция за деца към дата на подаването на молбата-декларацията или от дата на настаняването по Чл. 26 от Закона за закрила на детето.

6) Право за получаването на еднократното подпомагане по Ал. 2 възниква от дата на раждане на детето или от дата на записването в редовна форма на обучение на лицата по Чл. 8в, Ал. 1 и 4 ЗСПД.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.

Още по темата:

1.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлНовиниОрганизацииПсихологияЛюбопитноИсторияСнимкиЗдравни съветиНормативни актовеЛеченияРецептиЗаведенияОбразованиеТестовеИнтервютаВидеоСпортАнкети