Начало Социални грижи Репродуктивност Приемна грижа Социална подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" - втора част

Социална подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" - втора част

Социална подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" - втора част - изображение

Социалната подкрепа за приемните семейства от Дирекция "Социално подпомагане" е един от трите възможни вида помощ, който би могъл да се предостави на семейните двойки, взели решението да отглеждат и да се грижат за приемно дете. Видовете помощи, отпускани от Дирекция "Социално подпомагане" са:

1. Eднократна парична помощ при раждане на дете - 250 лв. за първо, 600 лв. за второ дете

2. Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година - по 600 лв. за всяко дете

3. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение - 2880 лв.

4. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 35 лв. месечно

5. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година -100 лв. месечно

4. Месечна помощ за дете до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 35 лв. месечно.

Тази подкрепа се състои в следното:

Помощта има възможност да бъде предоставена във вид на финансова сума или социална инвестиция на семействата, чиито доходи за отделните членове на тези семейства са по-малки или равни на 350 лв.. Превеждат се ежемесечно до завършване на среднообразователната степен, но не по-късно от 20 годишна възраст, на децата които пребивават постоянно в границите на страната и не са оставени да се отглеждат в социална институция за деца.

За деца с трайни увреждания, констатирани от компетентни здравни органи, помощта се превежда без значение от семейните доходи и е в двоен размер. Размерите на помощта се определят всяка година от Министерството на труда и социалната политика.

Молба-декларация придружена от нужната документация следва са бъде подадена в дирекция "Социално подпомагане" според постоянния адрес на майката.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Месечната помощ за дете до завършването на среднообразователната степен, но не повече от 20 годишна възраст се превежда след подаване на молба-декларация по одобрен от министъра на труда и социалната политика образец.

(2) За децата, настанени в семейства на техни роднини и близки или в приемни семейства според реда, описващ се в Чл. 26 от Закона за закрила на детето, молба-декларацията следва да бъде подадена от пълнолетен член на семейството по постоянен адрес.

Към молба-декларацията се прилагат и документите:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) удостоверение за брутни доходи на месец от семейството за последните дванадесет месеца, които предхождат този, за който е подадена молба-декларацията - за лица, работещи по трудово или служебно правоотношение;

2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.)

3. Документ от социална институция за отглеждането на деца на пълна държавна издръжка за времето, за което те ще се отглеждат в семейството;

4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) документ от учебното заведение, че детето е било записано като ученик/чка. За настоящата учебна година срокът е до 31 октомври.

5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето няма възможност да ходи училище за случаите по Чл. 18, Ал. 2;

6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Акт за раждане на децата, отглеждащи се в семейството;

7. Лична карта.

8. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Ксерокопие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД);

9. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Ксерокопие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съдебната институция, настанила детето в семейство на роднини, близки или приемно семейство според реда на Чл. 26 от Закона за закрила на детето (само за случаите по Чл. 7, Ал. 2 ЗСПД);

10. Ксерокопие от влязло в действие решение на съдебната институция за развод между съпрузите;

11. Ксерокопие от удостоверението за назначаването на настойници или попечители;

12. (нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) документ, удостоверяващ провеждането на задължителните ваксини и профилактичните прегледи на детето, издадени от общопрактикуващия медик на детето. При липсата на избор на общопрактикуващ медик - от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

(4) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Директорите на училищата всеки месец изпращат на регионалната дирекция за "Социално подпомагане" според постоянния адрес на родителите справки по образец според приложение № 4 за ученици, допуснали 5 неизвинени отсъствия за дадения месец. Те се изпращат до 5-о число на всеки следващ месец по електронен път и на хартиен носител и се препраща в рамките на 3 дена в дирекция "Социално подпомагане".

(5) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) За децата по Ал. 4 помощта по Чл. 7, Ал. 1 и 2 ЗСПД се преустановява след издаването на заповед от директора на дирекция "Социално подпомагане" или друго посочено от него лице за месеца, който се посочва в справката, и се възобновява от следващия, когато основанието за спирането вече не е налице.

(6) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В случаи, в които в течение на учебната година ученици се преместват директорът на приемното училище е задължен да изпрати справка за записаните ученици според приложение № 5 от регионалната дирекция за "Социално подпомагане" според постоянния адрес на родителите в рамките на 14 дни след постъпването. Регионалната дирекция трябва да изпрати в рамките на 3 дена справката от дирекция "Социално подпомагане" според постоянния родителски адрес.

(8) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Месечната помощ за децата, настанени за отглеждане в семейства на роднини и близки или в приемно семейство по Чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се предоставя във вид на финансови суми или под форма на социални инвестиции и след прекратяването на настаняването поради навършването на пълнолетие от детето. В случай че то все още живее в семейството, до завършването на среднообразователната си стерен, но не повече от 20 годишна възраст, което се удостоверява чрез декларация от лицата, при които е настанено детето.

(9) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) За установяването на обстоятелството според Ал. 8 дирекция "Социално подпомагане" предприема проверки.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Последователността описана в Чл. 7, Ал. 1, т. 2 ЗСПД се приема изпълнена, ако детето се запише в учебно заведение в една от формите за обучение по Чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19, 33, 48, 65 и 99 от 2003 г. и бр. 15 от 2004 г.) и редовно посещава занятията си.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) За деца, чието обучение е било отложено по Чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и това се удостоверява чрез документи от началника на регионалния инспекторат по образованието. Счита, че налице са условия по Чл. 7, Ал. 1, т. 2 ЗСПД.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) За деца, които постъпват за пръв път в училище, удостоверение по Чл. 17, Ал. 3, т. 4 се предоставя в рамките на 14 дни от започването на учебните занятия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Когато детето е в ХIII клас на дадена професионална гимназия, тази помощ се превежда до нейното завършване, но не повече от 20 годиша възраст.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Месечна помощ за децата до завършването на среднообразователната степен, но не повече от 20 годишна възраст се превежда от началото на месеца, през който се е подала молбата-декларация с нужните документи и са спазени условията на Чл. 7 ЗСПД.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Месечната помощ за деца, имащи трайни увреждания по Чл. 7, Ал. 8 ЗСПД се превеждат от началото на месеца, който следва този, за който е експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК е било издадено, ако молбата-декларация е подадена в рамките на три месеца от дата на вземане на решението. Когато молбата-декларация се е подала след този срок, месечна помощ се отпуска от началото на месеца, за който е била подадена.

(2) Децата, настанени в социални институции, не се причисляват към отглежданите в семейството и не се имат предвид при определянето на средномесечния доход на член от семейството.

(Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) При определянето поредността на децата се има предвид всички деца: родените, доведените, заварените, осиновените, както и настанените по реда на Чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Месечната помощ за децата на разведени родители се предоставя във вид на финансови суми или във вид на социални инвестиции на родителя, който упражнява родителските права. При определянето право за получаването на месечната помощ доходите на другия родител на детето не се имат предвид.

Чл. 23. Изплащането на месечната помощ се преустановява от началото на месеца, следващ този, за който основание за нейното получаване вече не е на лице.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) Молбата-декларация за получаване на месечна помощ по Чл. 17 трябва да бъде подавана на всеки 12 месеца.

2) В рамките на 7 дни след промяната на броя на децата, за които семейството има право на семейни помощи в периода по Ал. 1, се подава нова молба-декларация за установяването само на конкретното обстоятелство, без да бъде изискана актуализация на документацията за семейните доходи.

(3) В случаите по Ал. 2 месечна помощ се превежда или прекратява само за деца, по отношение на които правото е възникнало или е прекратено.

5. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година -100 лв. месечно

Предоставят се във вид на финансова сума или като социална инвестиция на майката (осиновителката), чийто доходи на член от семейството трябва да бъде по-нисък или равен на 350 лв., при условие, че:- майката (осиновителката) не е била осигурена и не е вземала финансова компенсация за бременност, раждане и отглеждане на дете по общоустановения ред в Кодекса за социално осигуряване;- детето не е било настанено за отглеждане в социална институция за деца на пълна държавна издръжка;- детето пребивава за постоянно в България.

Помощта би могла да бъде получена и от самотни бащи-осиновители или приемни семейства ако отговарят на определените изисквания.

Месечната помощ за отглеждането на дете, имащо констатирани трайни увреждания се предоставя във вид на финансови суми или социални инвестиции до навършването на 2 години от детето, без значение от доходите на семейството. Молбата декларация заедно с нужната документация се подава в Дирекция "Социално подпомагане".

Още по темата:

4.3, 3 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛайфстайлНовиниОрганизацииПсихологияЛюбопитноИсторияСнимкиНормативни актовеЗдравни съветиРецептиЛеченияЗаведенияОбразованиеТестовеИнтервютаВидеоСпортАнкети