Начало Социални грижи Социална защита Здравни осигуровки Размер на здравноосигурителните вноски

Размер на здравноосигурителните вноски

Размер на здравноосигурителните вноски - изображение

Размер на здравноосигурителните вноски

Чрез Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се регламентират отношения, обвързани със задължителното и доброволно здравно осигуряване. Здравното осигуряване функционира благодарение на събирането и разходването на финансовите средства, като осигурени и осигуряващи се вземат участие в здравноосигурителната система посредством осигурителните си вноски, а при възникването на осигурителен случай тези лица получават като престация лекарска помощ.

Задължителното здравно осигуряване би могло да се определели като своеобразна дейност по управлението и разходването на финансовите средства от задължителните здравноосигурителни вноски за покриване на здравни дейности. Това се гарантира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и нейните териториални подразделения - районни здравноосигурителни каси. Задължителното здравно осигуряване гарантира действието на основен пакет здравни дейности, който реализира чрез бюджета на НЗОК.

Органът, провеждащ и управляващ задължителното здравно осигуряване е НЗОК, организираща събиране, управление и разпределение на финансовите средства за задължителното здравно осигуряване. Задължителните здравносигурителни вноски се набират от НАП (ЧЛ. 20 от ПЗР на ЗЗО).

Базисни принципи :

- наложително участие при набиране на вноските;

- комбинирано участие на държава, осигурени и работодатели в процесите на управление на НЗОК;

- съгласуемост на осигурените при ползване на събраните средства

Здравноосигурителните суми се внасят:

- чрез банковите институции - осигурителни вноски по ЗЗО се превеждат по дадена сметка в избрана банка от компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите, по която се внасят и сумите на централния бюджет.

Осигурените лица са:

1. Всички българи, които не са поданици и на друга държава;

2. Българите, които са поданици и на друга държава, но постоянно живеят на територията на Република България.

3. Чуждестранните граждани или лицата, нямащи гражданство, но имат разрешение да пребивават дългосрочно или постоянно в България, освен ако не се предвижда друго в определен международен договор, по който България е страна.

4. Всички лица, имащи статут на бежански, хуманитарен статут или такъв с предоставено право на убежище.

5. Чуждестранни студенти и докторанти, които са приети да се обучават във висшите учебни заведения и научните организации у нас според реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяването на образователни дейности сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемането на гражданите на Република Македония за студенти в държавните висши училища на България.

6. Всички лица, извън т. 1 - 5, за които се прилага законодателството на България съгласно правилата за координацията на похватите за социална сигурност.

"Правила за координация на системите за социална сигурност" са правила, въвеждащи се с Регламента на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971 г. и регламента за неговото приложение (Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г.), и/или Регламента (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета), и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят /Чл 1, т. 22 от ДР на ЗЗО/.

Незадължително осигурени в НЗОК са всички лица, които в съгласие с определените правила за координация на системите за социална сигурност имат право да се осигуряват здравно в друга европейска държава.

Размери на здравноосигурителните вноски – определят се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК за 2013г

През 2013 г. разпределянето на всички здравноосигурителни вноски между осигуряващото и осигуреното лице е в съотношение 60:40:

- 3,2 на сто са за сметка на осигуреното лице;

- 4,8 на сто са за сметка на осигуряващия;

Здравноосигурителните вноски на всички самоосигуряващи се са за тяхна сметка и са в рамките на 8 на сто за 2013 г.

Осигурителните доходи, нужни за изходните цели на задължителното здравно осигуряване са фиксирани в закона или се определят според начислените/изплатени или неначислени работни заплати, компенсации или избраните от самоосигуряващите се доходи, който не могат да са по–малки от половината на минималните месечни осигурителни доходи според Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за определената година.

С Чл. 8 от ЗБДОО за 2013 г. се определят размерите на месечните осигурителни доходи:

- минимални размери на осигурителните доходи за месец за календарната година според утвърдените основи на икономическите дейности и квалификационни групи работни позиции според приложение № 1 към Чл. 8, Ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.

Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващи се, които не са упражнявали трудова дейност през 2011 г., както и за стартиралите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв. (Чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2013 г.).

За всички извън посочените в Чл. 4, Ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителните доходи за социално и/или здравно осигуряване са обвързани с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се, се има предвид доходите по Чл. 8, Ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (основание Чл. 8, Ал. 3 от ЗБДОО за 2013 г.).

Минималните месечни размери на осигурителните доходи за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв.

Максималните размери на месечните осигурителни доходи, върху който се определят и здравноосигурителните вноски са максималните доходи, определени със ЗБДОО (Чл. 40, Ал. 7 от ЗЗО) - 2200 лв. за 2013 г. (основание Чл. 8, Ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2013 г.).

Осигурителните доходи, на чиято база се изчисляват вноските се установяват чрез ведомости и други документи за изплатените или начислените, но неизплатени възнаграждения, по пенсионни картони, непреведените болнични листове, изплатените компенсации за безработица и по данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на всички физически лица (Чл. 42 от ЗЗО).

Доходи, срокове и метод за внасяне на здравноосигурителни вноски за осигурените лица се определят в Чл. 40 от ЗЗО.

Правата на здравноосигурените лица, задължени да превеждат осигурителните вноски за собствена сметка, се преустановяват, в случай че те не са превели повече от три дължими месечни осигурителни вноски в рамките на 36 месеца до началото на месеца, който предхожда този на оказаната лекарска помощ. Всички лица, имащи прекъсване в здравноосигурителните права плащат за оказаната им лекарска помощ.

Всички лица, невнасяли повече от три дължими месечни осигурителни вноски в рамките на 36 месеца до началото на месеца, които предхожда този на оказването на лекарска помощ, възстановяват се здравноосигурителните права, при условие че изплатят дължимите здравноосигурителни вноски за последните 36 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от дата на заплащането на дължимите здравноосигурителни вноски за този период (чл. 109 от ЗЗО).

С разпоредба от Чл. 39, Ал. 2 от ЗЗО се въвеждат задълженията за подаването на декларации за сумите за дължими вноски за здравно осигуряване за всички лица, задължени да внасят здравноосигурителните си вноски. Изключение правят лицата по Чл. 40, Ал. 5 от закона (лица, неподлежащи на осигуряване по Чл. 40, Ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО). Декларации се подават според последователността в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.

Всички здравноосигурителни вноски за неподалите декларация преди 01.01.2013 г., се разпределят върху половината от минималните размери на осигурителните доходи за самоосигуряващите се, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Желаещите, проявили самоинициативата да се осигуряват върху осигурителни доходи, по-високи от половината от минималните размери на осигурителните доходи за самоосигуряващите се, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване трябва да подадат нова декларация до 31 януари 2013 г.

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияНовиниСоциални грижиНормативни актовеОрганизацииСнимкиАнкетиТестовеЛюбопитноЗдравни съветиЛайфстайлПсихологияХранене при...СпортАлт. медицинаЗаведенияЛеченияИнтервютаФизиологияПроизводителиИсторияОткритияРецептиОбразованиеКлинични пътекиБотаника