Начало Социални грижи Трудова ангажираност Трудова медицина, превенция и условия за живот Процедура за установяване на трудовите злополуки – втора част

Процедура за установяване на трудовите злополуки – втора част

Процедура за установяване на трудовите злополуки – втора част - изображение

Необходими документи, обвързващи се с процедурата за установяване на трудовите злополуки

При декларирането на трудов инцидент от осигурителите трябва да бъдат приложени:

- декларация за трудов инцидент, която трябва да бъде в четири копия;

- екземпляри от изготвен протокол за проведено разследване от осигурителите;

- писмено обяснение от потърпевшия;

- сведения в писмен вид от свидетели на внезапния инцидент и хората, оказали първа помощ; - при констатирана липса на свидетели на трудовата злополука – писмени сведения от лицата, провели последно разговори с потърпевшия или последно са го видели преди трудовата злополука или са открили лицето в момента, в който е пострадало са от изключителна важност;

- копия от документация, свързана с работната дейност на потърпевшото лице – трудов договор, заповед за неговото назначаване, длъжностната му характеристика, евентуални споразумения, присъствена книга;

- копия от медицинска документация, свързана с видовете и степените на полученото увреждане – болничен лист, епикриза, амбулаторни листове от проведените лекарски прегледи, евентуален протокол от аутопсия, в случай че инцидентът е завършил със смърт и препис-извлечение от акта за смърт;

- друг вид документация според конкретния случай – заповеди за командироване, протоколи за пътнотранспортни произшествия, удостоверение за наследници;

Декларация за трудов инцидент следва да бъде вписана в регистър на работните злополуки. Той се поддържа от осигурителите и съдържа данни за:

- номер и дата на оформената декларация за трудов инцидент;

- входящ номер от декларацията в дадено териториално подразделение на Националния осигурителен институт;

- трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на потърпевшия;

- място и време на инцидента, а също така и номер и дата от разпореждане на териториалното подразделение на Националния осигурителен институт за приемането или за неприемането на инцидентът за трудов;

- последици от него (временна нетрудоспособност, временно намалена трудоспособност, инвалидизация или смърт);

- брой на дните (календарни и работни) от трудовата злополука;

Осигурителите чрез заповед в писмен вид определят дадено лице да поддържа регистър на трудовите злополуки. То е задължено и да съхранява всички декларации за трудовите злополуки, като минималния период за това е пет години. Той се счита от датата на регистрация на работния инцидент.

Разследване на трудови инциденти от контролиращите органи на държавата, осъществяващи инспектирането на трудовия процес.

Териториалното подразделение на Националния осигурителен институт, в комбинация с Инспекция по труда, комитети и групи по условия на труд и различните компетентни органи в зависимост от дадения случай провеждат разследване относно:

- всички смъртни злополуки;

- всички злополуки, причинили увреждането на повече от трима работници;

- всички злополуки, за които съществува повод да се предположи, че злополуката може да доведе до инвалидизация;

- всеки инцидент, констатиран по повод различни увреждания с нетравматичен характер (болести вследствие на причини, които са различни от травма – инфаркт, инсулт, психически заболявания, атеросклероза, високо кръвно налягане, диабет);

- всички декларирани трудови злополуки от потърпевшия или негови близки;

След компетентната преценка на контролиращите органи на Националния осигурителен институт производство за провеждането на разследване може да бъде открито и за други злополуки.

За стартирането на производство по разследване на инцидента трябва да се издаде заповед от ръководител на териториално подразделение на Националния осигурителен институт (НОИ). В тази заповед се конкретизират членовете по комисията по разследване на злополуки:

- председател – той обикновено е представител на териториално подразделение на НОИ;

- представители от Дирекция "Инспекция по труда";

- представители на компетентни органи според конкретните случаи;

- лице, представляващо работодателя от комитетите и групите по трудовите условия;

- лице, представляващо работещите от комитетите и групите по трудовите условия;

При разследване на инциденти по време на трудовия процес потърпевшият има правомощието да присъства или да посочи присъствието на:

- служител, практикуващ същата професия, член на семейството, възходящ или низходящ роднина, представител от синдикална организация, в която самия пострадал е член;

- представители на служителите в комитети и групи по трудови условия;

Проучването на трудовите инциденти е необходимо и при установяването на конкретните обстоятелства и причините за възникването им, видовете увреждания и всички налични данни, подпомагащи териториалното подразделение на НОИ да се произнесе за характера на злополуката.

Протоколи от проведеното разследване на трудови злополуки

Комисията, ангажирана с разследването на злополуката изготвя протокол по образец, който се счита валиден до доказването на противното. Този протокол, след като се подпише от потърпевшия или посочени от него присъствали при провеждане на разследването лица.

Екземпляри от протоколите се вземат от териториално подразделение на Националния осигурителен институт от потърпевшия, негови наследници или осигурителя. По едно ксерокопие от протоколите се връчва и на представители на други компетентни органи, които са взели участие при разследването на злополуката.

Наличие на възможни възражения

В случай че лица, които са присъствали при осъществяването на разследването и са преценили, че не са съгласни с направените констатации или с методите на провеждане на разследването имат право в рамките на тридневен срок да дадат своите възражения в писмен вид. Те се прилагат към протокола.

Особености на инциденти, констатирани по повод наличие на нетравматични увреждания

Когато става дума за нетравматични увреждания екземплярите от изготвения протокол за проведеното разследване на инцидента, придружени с приложените документи се предоставят на регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) според постоянния адрес на потърпевшия. РКМЕ следва да състави медицинско експертно досие и за срок от три дена трябва да изпрати документите за освидетелстване от дадената териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). ТЕЛК констатира причинната връзка между уврежданията (смъртта) и трудовите условия по време на инцидента и издава експертното решение по образец, което може да бъде обжалено от заинтересуваните лица и органите по ред и в срокове, съобразяващи се със съдържанието на Чл. 112 от Закона за здравето.

Квалифициране на трудовите инциденти

Длъжностното лице, което е било посочено от ръководителите на териториалното подразделение на Националния осигурителен институт, въз основа на набраните документи и доказателствата трябва да издаде разпореждане за приемането или за неприемането на дадената злополука като трудова. Издаването на разпореждане за деклариране на трудова злополука е седем дена.

Когато се открие производство по разследването или се наложи събиране на още доказателства относно важни обстоятелства, разпореждане трябва да се издаде до месец след декларирането на злополуката.

Оспорване

Разпореждането относно приемането или неприемането на инцидентите по време на работа като трудови могат да се обжалват от осигурителя, потърпевшия или негови наследници пред ръководител на дадено териториално подразделение на НОИ в срок от 14 дена. Той трябва да се произнесе с взето в рамките на месец решение от получаване на жалбата. С взетото решение ръководителят на териториалното подразделение може да отмени обсъденото разпореждане и да реши въпроса по същество. Решението може да бъде обжалено в 14-дневен срок след неговото получаване му пред административния съд, според текстовете на Административнопроцесуалния кодекс.

Жалба може да се подаде от ръководителя на териториалното подразделение, който е задължен в рамките на 7 дни да я изпрати заедно със съставената преписка в съда.

Правни последствия

Според условия и ред, фигуриращи в КСО, при наличието трудови злополуки, потърпевшите или наследниците им имат правото на:

- финансово обезщетение за временна нетрудоспособност;

- финансова компенсация при евентуално трудоустрояване;

- лична или наследствена пенсия при констатирана инвалидизация;

- финансова помощ за провеждане на процедури с профилактична и рехабилитационни цели;

- еднократно финансово подпомагане при смърт;

Още по темата:

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиСнимкиВидеоЛеченияЗаведенияЗдравни съветиЛайфстайлНовиниНормативни актовеКлинични пътекиЛюбопитноИсторияСпорт