Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения Парични обезщетения при трудоустрояване – втора част

Парични обезщетения при трудоустрояване – втора част

Парични обезщетения при трудоустрояване – втора част - изображение

Особени случаи при получаването на паричните обезщетения при трудоустрояване

В случаите, в които на новата работна позиция трудоустроените жени получават среднодневната си брутна трудова заплата, която е по-малка от минималната дневна работна заплата, установяваща се за страната, или среднодневната заплата, определяща се за осемнадесетте предходни месеца, е по-малка от минималната, установяваща се за страната, дневната компенсация е в размер на разликата между изчисленото брутно трудово възнаграждение (средно на ден) преди трудоустрояване и минималната дневна работна заплата, установена за страната (чл. 48 от Кодекса за социално осигуряване).

Срокове за получаване на финансовите компенсации при трудоустрояване вследствие на бременност, кърмене или напреднал етап на лечение чрез асистирана репродукция

Финансовата компенсация за трудоустрояване на различна работна позиция вследствие на бременност или кърмене на дете се получава от деня на трудоустрояване до започването на отпуската поради бременност и раждане, а когато жената кърми – за цялостния период на трудоустрояване.

Финансовата компенсация при трудоустрояване на друга работна позиция поради напреднал етап на лечение чрез асистирана репродукция се получава за не по-голям период от двадесет работни дена.

Срокове на давност за изплащането на трите основни вида финансови компенсации при трудоустрояване

Дължащите се от държавното обществено осигуряване финансови компенсации при трудоустрояването могат да се погасят след изтичането на три години, счетени от 1 януари на годината, следваща годината, за която те се отнасят (чл. 115, ал. 4 от КСО).

Нужна документация за изплащането на финансови компенсации при трудоустрояване

1. Болничните листове, придружаващи се задължително от декларация, по образец, който в случая е приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, имаща коректно попълнени данни от осигурителя за правото за получаването на финансовите компенсации.

2. Удостоверение за получена среднодневна брутна заплата от лицата като трудоустроени за месеца, за който изтича времето за трудоустрояване (чл. 3 от НИИПОПДОО).

Последователност за предоставяне в териториалното подразделение на Националния осигурителен институт на документацията за изплащането на финансовата компенсация при трудоустрояване

Осигуряващите се лица предоставят своите болнични листове на осигурителя си, който е задължен да ги води в дневник, с вх. № и дата, които трябва да бъдат изисквани от осигуряващите се лица, като доказателствен материал, че са му предоставени. Документацията се дава от осигурителя в териториални подразделения на НОИ и техни филиали след подаване на декларация-образец № 1 за дадения месец в териториална дирекция на Националната агенция за приходите за всеки календарен месец в срок, не по-късен от два работни дена след изплащането на дължимите заплати или техни части. Когато възнагражденията се начислят, но не се изплатят или не се начислят срокът трябва да е не по-късен от два дена след последния ден на месеца, следващ месеца, за който е положен трудът.

Когато осигурителят умишлено е забавил или не представил документацията в териториално подразделение на Националния осигурителен институт, от същия следва да се търси административнонаказателна отговорност.

Преди представяне на болничните в териториално подразделение на Националния осигурителен институт осигурителите са задължени да направят проверка дали те са съответстващи на разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и Инструкцията за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност. В случай на установяване на несъответствия болничните се връщат обратно на органите на медицинската експертиза с цел поправяне на констатираните несъответствия или следва те да бъдат обжалени по ред, установен в Чл. 112 от Закона за здравето. В случаите, в които желанието на осигурителите е да обжалват и да търсят правата си имат задължението да представят на отговорните органи на медицинската експертиза единствено оригиналните болнични листове и едва след като те се произнесат, болничните листове се предоставят в дадено териториално подразделение на Националния осигурителен институт (чл. 9 и чл. 10 от НИИПОПДОО).

Начини за предоставяне на нужната документация за изплащането на финансовите компенсации при трудоустрояване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт

Нужната документация за превеждането на финансовите компенсации трябва да се предостави с придружително писмо, което е по образец и функционира в съгласие с текста на приложение № 8, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Наличните документи следва да бъдат номерирани и подредени според представения опис поотделно за болничните листове и декларациите за промяна на обстоятелствата. Болничните от 1 април 2012 г. и декларацията – приложение № 15, задължително трябва да бъдат предоставени на електронен носител, подготвен с програмен продукт, предоставящ се от Националния осигурителен институт, или по друг формат, който е утвърден от него.

С един опис и едно придружително писмо се предават заедно не повече от 50 болнични листи и декларации за промяна в обстоятелствата.

Здравноосигурителните каси предоставят данни от придружителното писмо, описа на документацията и декларациите за посочени банкови сметки. От 1 април 2012 г. декларациите - приложение № 15 трябва да са на електронен носител, без значение броя на предоставените документи.

Придружаващото писмо, имащо подпис и печат на осигурителя, а за самоосигуряващите се лица - подпис на лицето, следва да бъде подаден в две копия, върху които в териториалното поделение на Националния осигурителен институт се вписват входящ номер и дата на подаване. Едното копие се дава на осигурителя, на самоосигуряващия се или на упълномощено от тях лице. Другото остава в териториалното подразделение.

След получаването на документацията териториалното подразделение трябва да издаде справка за приетите и върнатите документи по образец съгласно приложение № 10 към наредбата. Тази справка носи подпис и печат на длъжностното лице в териториалното поделение и се дава на осигурителя, на самоосигуряващия се или на упълномощено от тях лице (чл. 11 от НИИПОПДОО).

Последователност за уведомяването на осигурителите евентуално приета нередовна документация и отстраняване на възможните пропуски, грешки и непълноти

При липсваща или нередовна документация териториалното подразделение на Националния осигурителен институт трябва да изпрати уведомително писмо, имащо обратна разписка на лицата, които са ги подали, в рамките на седем работни дена от представяне на документацията, като им даде нужните указания за премахване на констатираните нередности.

В случаите, в които намирането на лицата не е възможно на посочения адрес в подадените документи, уведомяване се осъществява чрез съобщение, поставено на определено за целта място в териториалното подразделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в избрана община или кметство според постоянния адрес.

Липсващата и вече коригирана документация се представя в определеното териториално поделение на Националния осигурителен институт по установения общ ред с придружително писмо и опис на подадените документи в рамките на седем работни дена от получаването на уведомителното писмо.

Ако за седем дена след датата на уведомяване нередностите не се отстранят или не се представят в избрано териториално подразделение на НОИ липсващите документи, преценка относно правото и определяне на сумата на компенсациите се осъществява според подадените налични редовни документи и данни, обвързващи се с осигуряването на лицата, които осигурителите са предоставили в териториалните подразделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 (чл. 15 от НИИПОПДОО).

Ангажимент на заинтересованите лица е уведомяването на ТП на НОИ за евентуални обстоятелства, водещи до прекратяването на превеждането на финансовите компенсации при трудоустрояването.

В рамките на три работни дена след промяната в обстоятелствата, обвързващи се с превеждането на финансовите компенсации, осигуряващите лица са задължени да осведомят за това осигурителите си и да им предоставят декларация по утвърден образец в съгласие с приложение № 12 към Наредбата за изчисляването и изплащането на финансовите компенсации и помощи от Държавното обществено осигуряване и със съответни доказателства към нея. Осигурителите са задължени да предоставят декларацията, придружена от приложени към нея документи в избрано ТП на НОИ. Това също трябва да се осъществи за срок от три работни дена от тяхното получаване по общоустановения ред (чл. 14 от НИИПОПДОО).

Методи и срок за изплащането на финансовите компенсации при трудоустрояване

Финансовите компенсации се превеждат на всички правоимащи лица в рамките на петнадесет работни дена след представянето на необходимата документация в избраното ТП на НОИ, след като за съответстващия месец са подадени от осигурителите или самоосигуряващите се хора данни, обвързани с тяхното осигуряване, с декларация образец № 1, в дадена териториална дирекция на НАП. Превеждането на компенсацията се осъществява единствено по банков път. Полагаемите суми се отпускат от НОИ според декларирани от подателите персонални разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.

В случай че дадено правоимащо лице живее в държава, която членува на Европейския съюз или в друга държава, с която България има договорни отношения за износа на финансови компенсации, предоставящи се от Държавното обществено осигуряване, компенсацията има възможност да бъде преведена по избрана от заинтересованото лице банкова сметка в държавата, в която живее. В посочения случай разноски по превеждането са за сметка на заинтересованото лице (чл. 23 и чл. 30, ал. 3 от НИИПОПДОО).

Отхвърляне на изплащането на финансовите компенсации

Когато заинтересованото лице няма правомощието да получава финансови компенсации при трудоустрояване, длъжностното лице, на което се възлага ръководенето на цялостния процес по изплащане на компенсациите и помощите или друго длъжностно лице, посочено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за отхвърляне на поисканото изплащане. Разпореждането следва да бъде отменено, ако в определения давностен срок по Чл. 115, Ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване заинтересованото лице или осигурителите предоставят нов или допълнителен доказателствен материал, констатиращ правомощието за получаване на финансови компенсации или помощи (чл. 40, ал. 3 от КСО).

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниПсихологияЛайфстайлЛюбопитноЗдравни съветиАнкетиСнимкиНормативни актовеСтатистически проучвания