Начало Социални грижи Трудова ангажираност Обезщетения Парични обезщетения за безработица и особености при определяне на размера им – втора част

Парични обезщетения за безработица и особености при определяне на размера им – втора част

Парични обезщетения за безработица и особености при определяне на размера им – втора част - изображение

Парични обезщетения за безработица и особеностите при определянето на размера им е описан детайлно в Кодекса за социално осигуряване.

Последователността за отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица се регламентира в глава четвърта "а" от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускането и изплащането на финансовите обезщетения за безработица (НОИПОБ)

(Чл. 54б, Ал. 7 КСО)

Определяне на времетраенето, за което се отпуска финансовата компенсация за безработица и сроковете за изплащането й

Финансовите обезщетения за безработица се превеждат всеки месец за месеца, следващ този, за който се дължат за времеви период в зависимост от продължителността на осигурителния стаж както следва:

При определянето на времетраенето за изплащането финансовата компенсацията се зачита трудовият стаж до 01.01.2002 г. в съгласие с текста на Кодекса на труда или по други специални закони. Времето и след тази дата, за което лицето е било осигурено за безработица също се зачита.

(Чл. 54в, Ал 1 и Ал 2 КСО)

Преустановяване и възобновяване на превеждането на финансовите компенсации за безработица

Превеждането на финансовите компенсации за безработица се преустановява за периода, за който служителят получава компенсация за временна нетрудоспособност или компенсация за оставане без работа според Чл. 222, Ал. 1 от Кодекса на труда, Чл. 106, Ал. 2 и Чл. 107, Ал. 3 от Закона за държавния служител и Чл. 58, Ал. 3 от Закона за висшето образование. Изплащане на компенсацията за безработица стартира отново от деня на отпадането на основанието за преустановяване на оставащия към датата на спиране период. Безработният е задължен да декларира пред даденото териториално подразделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на конкретните обстоятелства в рамките на седем работни дена.

(Чл. 54г, Ал. 1-3 КСО)

Преустановяване и възстановяване на превеждането на финансовите компенсации за безработица

Превеждането на финансовите компенсации за безработица се преустановява в следните случаи:


- стартиране на трудова дейност, за която служителя подлежи на задължително осигуряване по Чл. 4 Кодекса за социално осигуряване (КСО);

- преустановяване на регистрацията към Агенция по заетостта;

- при придобиването на правомощието за получаване на пенсионно възнаграждение на база осигурителен стаж и възраст или възнаграждение за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

- смърт на безработното лице;

(Чл. 54д, Ал. 1 КСО)

Лицето е задължено да декларира пред даденото териториално поделение на Националния осигурителен институт всяко настъпване и отпадане на декларираните обстоятелства в рамките на седем дена.

(Чл. 54д, Ал. 3 КСО)

В случай че за времето на получаване на финансовата компенсация лицето започне упражняването трудова дейност,(което е основание за започване на задължително осигуряване) бъде преустановена в срок по-малък от 9 месеца, изплащане на финансови компенсации се възстановява за оставащия към дата на прекратяването период. Това е за случаите, в които регистрацията на лицето към Агенция по заетостта е регистрирана в рамките на 7 работни дни от прекратяването на трудовата дейност. Ако споменатата регистрация е направена след седем дневния срок, по неуважителна причина, превеждането на финансовата компенсация се възстановява от дата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяване период, намален от закъснението.

(Чл. 54д, Ал. 5 КСО)

Възобновяване на добросъвестно получените финансови компенсации за безработица

Преведените финансови компенсации за безработица се възобновяват от лицата безлихвено до изтичането на сроковете за доброволното погасяване на задълженията за периодите:

- за периода, през който на лицето се е изплащало обезщетение по Чл. 225, Ал. 1 от Кодекса на труда, Чл. 104, Ал. 1 от Закона за държавния служител, Чл. 172, Ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Чл. 226 от Закона за съдебната власт, когато освобождаването от работа е определена като незаконно;

- за времето, за което на лицето се е превеждало пенсионно възнаграждение на база осигурителен стаж и възраст или възнаграждение за ранно пенсиониране;

- за времевия период, през който лицето е получавало финансова компенсация за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане или компенсация за оставане без работа, определена на база нормативен акт.

(Чл. 54е, Ал. 1 и Ал. 3 КСО)

В рамките на седем дни от изплащането на компенсациите при отмяна на освобождаването от работа като противозаконно осигурителите са задължени да представят ксерокопия от влязло в сила съдебно решение и платежната документация в даденото териториално поделение на Националния осигурителен институт.

(Чл. 54е, Ал. 2 КСО)

Лица, които по една или друга причина не са възстановили своите получени финансови компенсации за безработица, когато освобождаването им от работа им е отменено като противозаконно, нямат право да получават компенсация до пълното възстановяване на дължимите суми. Изключение правят случаите, за които за споменатите суми има възможност да се прихванат от преведената финансова компенсация за безработица.

(Чл. 54е, Ал. 5 КСО)

Възобновяване на недобросъвестно получените финансови компенсации за безработица

Лицата, които не са декларирали в законово упоменатите срокове за настъпилите промени, отразяващи се върху основанието за получаването на финансовата компенсация за безработица, на база периодите за изплащане или размерите й, и продължават да я получават, връщат неправомерно получените суми с лихва, фигурираща в текста на Чл. 113 КСО.

(Чл. 7, Чл. 2 КСО, Чл. 113 КСО)

Последователност за отпускането, превеждането, изменянето, спирането и преустановяването на финансовите компенсации за безработица, както и за възобновяването на добросъвестно и недобросъвестно получени финансови компенсации за безработица

Финансовите компенсации за безработица се превеждат, отказват, спират, преустановяват, възобновяват и възстановяват след влязло в сила разпореждане от длъжностно лице, на което е възложено ръководенето на осигурителната процедура за безработица или друго длъжностно лице, посочено от ръководител на териториално подразделение на Националния осигурителен институт. Разпореждане следва да се издаде в рамките на четиринадесет дни от приемането на заявлението или от декларирането на конкретните обстоятелства.

Длъжностното лице може да промени или отмени влязлото в действие разпореждане в следните случаи:

- представи се нова документация или доказателствен материал, имащ значение за определянето на правомощието, размерите и времетраенето на финансовата компенсация;

- финансовата компенсация е отпусната незаконосъобразно или неправомерно е отказано отпускането й. Същото длъжностно лице се разпорежда за възстановяването на добросъвестно и недобросъвестно получени финансови компенсации за безработица.

(Чл. 54ж, Ал. 1 и Ал. 2, чл. 54е, Ал. 4 КСО, Ал. 5, Ал. 1 НОИПОБ)

Последователност за изплащането на финансовите компенсации за безработица:

Финансовите компенсации за безработица се превеждат от Националния осигурителен институт на всички лица по декларирани от тях лични банкови сметки. Компенсациите се превеждат на всяка банка на 15-то число от месеца, който следва този, за който се отнасят.

(Чл. 54ж, Чл. 3 КСО, Чл. 12 НОИПОБ)

Уважителни причини

За конкретните цели на финансовите компенсации за безработица "уважителни причини" могат да бъдат:

- задържането от органите на властта;

- явяването пред съдебна институция или други държавни органи;

- участието във военноучебни сборове;

- заболявания или други подобни обстоятелства, удостоверяващи се с официални документи, за които териториалното поделение на Националния осигурителен институт е известено навременно.

Още по темата:

0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиАнкетиОрганизацииНовиниЛюбопитноЛайфстайлПсихологияСнимкиЗдравни съветиСтатистически проучванияНормативни актовеСпорт