Начало Социални грижи Трудова ангажираност Безработица Могат ли лицата предварително да получат сумата от отпуснатата им финансова компенсация за безработица, а не съгласно общия ред за изплащането?

Могат ли лицата предварително да получат сумата от отпуснатата им финансова компенсация за безработица, а не съгласно общия ред за изплащането?

Могат ли лицата предварително да получат сумата от отпуснатата им финансова компенсация за безработица, а не съгласно общия ред за изплащането? - изображение

Тази възможност е реална и фигурира в текста на чл. 47 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Съгласно написаното в тази разпоредба лицето, което е останало без работа и има желанието да стартира стопанска дейност за производството на стоки и/или услуги има правото да получи финансова компенсация за безработица. Тя се предоставя за сметка на фонд "Безработица" и представлява еднократна финансова сума, която се предоставя след одобрение на бизнес проект от Агенцията по заетостта, молба от човека до същата агенция, че желае да вземе еднократна финансова сума вместо финансова компенсация за безработица съгласно заложеното в КСО и договор (страни по него са Дирекция "Бюро по труда" - като подразделение на Агенцията по заетостта, НОИ и безработния човек).

Първостепенно по важност изискване за получаването на тази еднократна финансова сума е лицето да има правото да получи компенсация за безработица. След това то трябва да подаде нужните документи за отпускането на тази компенсация до осигурителния институт по постоянен или настоящ адрес, а едва при издаването на разпореждане за превеждането му се приема, че това условие е изпълнено.

Лицето, което желае да получи такава финансова сума, трябва да представи в Агенцията по заетостта молба и бизнес проект. Те следва да бъдат прегледани и одобрени от комисия, включваща представител на НОИ и на Агенцията по заетостта. Агенцията следва да уведоми безработното лице и осигурителния институт относно датата на сключването на договора за превеждането на еднократна финансова сума по одобрения бизнес проект. Контрактът трябва да бъде сключен между лицето, Дирекция "Бюро по труда" и НОИ. В него следва да се нанесе сумата на тази компенсация, определена от датата на неговото сключване до края на периода за изплащането на финансовата компенсация, правата, задълженията на страните, евентуалните санкции, които могат да се наложат при неизпълнение на условията.

Съгласно договора, лицето е задължено да започне да развива самостоятелна стопанска дейност по утвърдения бизнес проект и да е внесло задължителните осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване. Ако то не изпълни договорните задължения, дължи посочените в него неустойки.

При прекратяването на изплащането на преведената финансова компенсация за безработица от датата на сключването на договора съгласно чл. 47 от ЗНЗ следва да се издаде разпореждане от компетентното длъжностно лице в НОИ и се постанови изплащането на еднократната финансова сума. Тя се превежда на лицето съгласно утвърдения ред за изплащането на финансовите компенсации за безработица.

Още по темата:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиЛюбопитноАнкети