Начало Социални грижи Социална защита Здравни осигуровки Европейска здравноосигурителна карта

Европейска здравноосигурителна карта

Европейска здравноосигурителна карта - изображение

Гражданите на Република България, чиито здравноосигурителни права не са прекъснати, могат да се възползват от правото на медицинска помощ за територията на целия Европейски съюз за временен престой в някоя от страните. За да се упражни това право здравноосигурените пациенти се нуждаят от Европейска здравноосигурителна карта.

Медицинската помощ, осигуряваща се чрез европейската здравна карта за различните държави на Европейския съюз може да се осигури за краткотраен (временен) или дългосрочен период, включващ пребиваване.

Медицинска помощ в Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, която се покрива от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) се получава от различни лечебни заведения или лекари, имащи договор с обществената система на здравеопазване в дадената държава. Това право се реализира по следния начин:

Туристически обиколки и командировки за кратък времеви период.

При временния престой здравноосигурени българи в границите на Европейския съюз гражданите на Република България трябва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция. При възникване на необходимост от неотложна медицинска помощ българските граждани следва да представят своята ЕЗОК на лекуващия ги медик и следва да получат адекватно медицинско внимание съизмеримо с това на местните здравноосигурени лица. Главна цел е лекарската помощ да не прекъсва временният планиран престой в съответната държава поради възникналите медицински причини. Ако здравноосигурителната система от местен характер предвиди доплащане от пациента за определен вид медицинска услуга, или дадена потребителска такса – тя трябва да се заплати и от българския гражданин, като тя не подлежи на възстановяване след завръщане в България;

В случаите, в които осигуреното лице трябва да бъде прието в болнично заведение, но няма на разположение ЕЗОК, то болницата, в която е постъпило то трябва да изиска от НЗОК или РЗОК

- Когато осигуреното лице от България е наложително да бъде прието в болнично заведение, но не носи в себе си своята ЕЗОК, то съответната болница трябва непременно да потърси контакт с НЗОК или РЗОК в България с искане за изпращане на Удостоверението за временното заместване на ЕЗОК. Сроковете на валидност на удостоверението е за срок на наложителното неотложно лечение, но това не трябва да е за повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса трябва да изпрати това искано удостоверение в болницата. Това се удостоверява, че проведеното лечение ще бъде за сметка на НЗОК. Трябва да се има предвид, че това е в сила само за случаите, в които пациентите са с непрекъснати здравноосигурителни права в България. Пациентите, неразполагащи с координати на своята РЗОК, може да се обърнат за българския орган за връзка за здравното осигуряване. В случая това са Централно управление на НЗОК, дирекция "Европейска интеграция и международно сътрудничество".

Дългосрочна работа и командировка.

Когато работещите българи, които са здравноосигурени са командировани от своя работодател за осъществяването на определена работа в държава– членка в рамките на срок от не по-малко от 12 месеца, той трябва да се регистрира в местната здравноосигурителна система с европейски формуляр Е 106. С него работещият служител и членовете на неговото семейство се регистрират към чуждата здравна система за срока на командироването. Членовете на семейството се вписват от другата държава. Нейното законодателство ги определя като „членове на семейството”. Тези лица вече могат при възникнала необходимост да използват медицинска помощ в държавата по пребиваване. Тя е гарантирана за местните осигурени лица. Формуляр Е 106 може да се използва в следните случаи:

- за хората, които се командироват на работа в друга европейска държава;

- за пограничните служители;

- за сезонните служители – за времето, обхващащо сезонната работа, но не трябва да е повече от 8 месеца;

- за консулските и дипломатическите служители, и техните семейства;

- за моряците, които живеят в дадена държава от Европейския съюз, но плават под знамето на кораб, регистриран в друга европейска държава;

- за държавните служители, ползващи командировка от българска държавна институция в официалните европейски структури;

- За регистрацията на членовете от семейството на работещия в България, към системата на здравно осигуряване на другите държави, членки на Европейския съюз се ползва формуляр Е 109. Получават го здравноосигурените лица в България, принадлежащи на семейството на лице, което остава в България, а неговото семейството ще пребивава за дълго в дадена европейска държава. Тъй като в България правата на здравноосигурените са персонални, тези членове на семейството не трябва да прекъсват плащанията по здравните си вноски в България. Ако здравноосигурителните права в България бъдат прекъснати, НЗОК изпраща на европейската осигурителна институция формуляр Е 108, с който се прекратяват или спират правата на лекарска помощ за сметка на българската система. След като се регистрират членовете на семейството в европейската държава, те би трябвало да върнат на НЗОК издадените в България европейски здравноосигурителни карти. Тя се издава от местната система за здравно осигуряване. Срокът й на валидност на е деклариран на НЗОК от нейния заявител. Нужно е да се подчертае, че здравноосигурителните права могат да се упражнят в чужбина и чрез представянето на валидна българска ЕЗОК.

- Регистрацията в ЕС/ЕИП на кандидатите за българска пенсия и за членовете на придружаващите ги семейства се използва формуляр Е 120. Формуляр Е120 се получава по същия начин като формуляр Е109, като срокът на неговата валидност е до момента на отпускането на пенсията. Този формуляр се употребява ограничено, като в случаите на необходимост от лекарска помощ се употребява валидна ЕЗОК.

- За регистрация на пенсионерите в Европейският съюз НЗОК издава формуляр Е121. Част от неговите данни биват попълнени от РЗОК според местоживеенето, а другата част от регионалните подразделения на Националния осигурителен. Формулярът може да се изиска от НЗОК, от европейската здравноосигурителна система или чрез изпращането на формуляри с номера Е107 или Е101. След регистрацията на лицето в чужбина, задължителен характер придобива връщането на електронната здравна карта в България. Това се осъществява веднага след като лицето се върне на българска земя. Е 121 е валиден за една година от посочената от Националната здравноосигурителна каса дата.

Особености за оказването на лекарска помощ в ЕС/ЕИП на учениците, редовните студенти и докторантите, които са български граждани:

- Лекарската помощ се използва само след предоставянето на българска ЕЗОК. За тази цел учащите трябва да не са прекъсвали здравното си осигуряване в България. Ако това са редовните студенти, които са до 26 години, непълнолетните или учениците, сумата за здравните им вноски се поема от бюджета на България. Нужно е студентите, учащи в редовна форма на обучение до 26 години да представят в Националната агенция за приходите изрично изискано удостоверение от европейското учебно заведение. В него се отразява статутът им на редовни европейски студенти, като основна тяхна цел е републиканския бюджет да заплати здравните им вноски.

- Ако български студент в дадена европейска държава започне да работи легално там здравното му осигуряване започва да се извършва от местоработата на студента. Тогава компетентната държава, относно неговото здравно осигуряване и за издаването на необходимите европейски документи е тази държава, в която се упражнява трудовата дейност. Когато този студент се върне за кратък период в България, той би ползвал само спешната и неотложна медицинска помощ на страната – след като представи валидната се чуждестранна ЕЗОК;

- Ако от даден български студент чужда здравноосигурителна институция изиска той да се осигурява и в нея, студентът трябва да се позове на Решения № 190, 194 и 198 на Административната комисия за социална сигурност на работниците мигранти в ЕС. Разпоредбите на решенията са със задължителен характер за всички държави, прилагащи методите за координиране на системите за социална сигурност в ЕС. В Решение № 190 се описват всичките задължителни параметри на ЕЗОК, а в Решения № 194 и 198 е посочено, че ЕЗОК замества и формуляр номер Е 128 (касаещ правото на лекарска помощ за студенти и учащи в европейски страни). Ако студентите разполагат с валидна българска ЕЗОК, срещу нея те могат да получат необходимата им медицинска помощ в другата европейска държава.

- Ако български редовни студенти в някоя европейска държава от е бил здравноосигурен в България, но е внасял суми и към чужда здравноосигурителна система, тези суми се възстановяват от осигурителната институция на европейската държава след представянето на формуляр Е 104, който е озаглавен като „Удостоверение за сумиране на осигурителни периоди”. Той се издава от Централното управление на НЗОК.

Според Решение № 195 от 23.03.2004 г. на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти, бременността и раждането на дете попада в обхвата на неотложната медицинска грижа. Поради този факт временният престой в дадена европейска държава осигурява медицинска помощ единствено при представянето на валидна ЕЗОК, придружена от документи за самоличност. Бременните жени, осигуряващи се в други държави членки и пребиваващите временно в България, трябва да си изберат за кратковременен период общо практикуващ лекар, който ги включва в собствената си пациентска листа до раждане на детето. Нужната медицинска грижа се получава по реда, определящ се за гражданите на съответната държава.

Удостоверяване на здравноосигурителните периоди, придобити в друга държава от ЕС/ЕИП - за български граждани, които се завръщат в България:

- С формуляр Е 104 европейската здравноосигурителна система декларира пред Националната агенция за приходите периодите на трудова ангажираност в конкретната държава членка, за които лицето е било социално или здравно осигурено там. По този начин периодът на здравното осигуряване от евросъюза ще се зачетат и лицето отново ще "постъпи" в българската здравноосигурителна система.

- Ако осигуряващото се лице се регистрирало в чужбина с формуляри Е 109 или Е 121, при окончателното му завръщане в България е нужно да се обърне към РЗОК по постоянен адрес и да представи, че давността на издадения формуляр трябва да бъде прекратена. За такива лица НЗОК превежда в ЕС суми за медицинска помощ – без значение дали тази помощ се е ползвала през времето на дългосрочния престой в държаната. Ето защо ако здравната каса не е била уведомена за пристигането на тези лица в България, тя ще продължава да изплаща сумите за осигуряване в другата държава. След това обаче НЗОК ще издири по реда на съдебната система лицата и те ще се наложи да възстановят неправомерно изплатените разходи заедно с техните лихви.

- Българските граждани, осигуряващи се в друга европейска държава членка, желаещи да получат болнично лечение в България, представят пред българската болница формуляр Е 112, който се издава от чуждата осигуряваща институция. С него се потвърждава съгласието й болният да се лекува в България за нейна сметка.

Още по темата:

3.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСоциални грижиНовиниЛюбопитноСнимкиЛайфстайлАнкетиИсторияСпортРецептиЗдравни съветиОрганизацииНормативни актовеПсихологияХранене при...Алт. медицинаЗаведенияФизиологияТестовеЛеченияИнтервютаОткритияПроизводителиОбразованиеКлинични пътекиБотаника